Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς - Οδηγίες ΑΑΔΕ για την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίαςΜε την εγκύκλιο Ε.2040/07-03-2019 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς.

Ειδικότερα:

«Με αφορμή την καθιέρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους-εξαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.2861/1954, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) παρέχονται οδηγίες ως ακολούθως:

Ι) Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής Ε.Φ.Κ σε έντυπη μορφή

Οι αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποβάλλονται από τους δικαιούχους εξαγωγείς σε έντυπη μορφή στα αρμόδια τελωνεία επιστροφής με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για την καταβολή της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ηλεκτρονικά απαιτείται πλέον και η υποβολή αντιγράφου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου εξαγωγέα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, όπου θα αναγράφεται τόσο η επωνυμία όσο και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιστροφής-εξαγωγέας είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, ο δικαιούχος εξαγωγέας προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης, ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν.2960/2001. 

ΙΙ) 'Ελεγχος των όρων και των προϋποθέσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Το καθ' ύλην αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τους εξαγωγείς, πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) ελέγχει τα συνυποβαλλόμενα της αίτησης δικαιολογητικά για την διακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, ενώ σε περίπτωση τυχόν παραλήψεων ή ασαφειών ζητά με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου.

β) ελέγχει την ύπαρξη ή μη τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου επιστροφής προσώπου.

γ) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. στον αιτούντα εξαγωγέα, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην ενημέρωσή του για τους λόγους απόρριψής της αίτησής του, με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά περίπτωση μέσο.

Επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν απαιτείται πλέον ως συνυποβαλλόμενο της αίτησης δικαιολογητικό η προσκόμιση σε έντυπη μορφή του θεωρημένου από το τελωνείο εξαγωγής μηνύματος (ΙΕ 599) ''Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής''. Αντ' αυτού οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές επιστροφής μπορούν να αντλούν πλήρη στοιχεία τα οποία αφορούν στις υπό εξέταση εξαγωγές από την βάση δεδομένων του ICISnet κατόπιν ειδικότερων οδηγιών που πρόκειται να ακολουθήσουν προς αυτές.

IΙΙ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. καταχωρεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του ICISnet επιλέγοντας την λειτουργία «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Δημιουργία Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» και μεταφέρει τα στοιχεία της χειρόγραφης αίτησης του δικαιούχου επιστροφής στην Απόφαση, καταχωρώντας το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (Α.Φ.Μ. αιτούντα, αριθμό τηλεφώνου, e-mail κλπ) στο ηλεκτρονικό σύστημα , καθώς και τα πεδία «Αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου χειρόγραφης αίτησης».

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. («Οριστικοποίηση» της Απόφασης) για την καταβολή του ποσού Ε.Φ.Κ. με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων. Στην Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποτυπώνονται, πέραν των στοιχείων της αίτησης, το συνολικό ποσό επιστροφής προς τον δικαιούχο.

β) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού επιστροφής με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει και

ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) όπως ισχύει.

Σε αυτή την περίπτωση το Τελωνείο Επιστροφής προβαίνει στην καταχώριση αναλυτικά των ποσών συμψηφισμού ανά δημόσιο φορέα στην Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. και στην έκδοσή της, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω περίπτωση (α), συμπληρώνοντας επιπλέον των απαιτούμενων στοιχείων και το/τα ποσό/ά που επιστρέφονται λόγω συμψηφισμού. Το τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο προκύπτει με την μείωση του ποσού επιστροφής που έχει εγκριθεί αρχικά κατά το μέρος των ποσών συμψηφισμού που προκύπτουν.

γ) Με την οριστικοποίηση της Απόφασης Επιστροφής από το τελωνείο δημιουργούνται αυτόματα στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», τόσα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, όσοι είναι και οι δικαιούχοι στην εν λόγω Απόφαση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού. Το τελωνείο μόλις ολοκληρωθεί η έκδοση της Απόφασης Επιστροφής και πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού (κατάσταση Απόφασης «Ολοκληρωμένη»), την κοινοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στον δικαιούχο-εξαγωγέα.

IV) Μεταβατική Περίοδος

Τέλος, για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ από τους δικαιούχους εξαγωγείς, των οποίων εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο