Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης θέτει από σήμερα 27/02/2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Το νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για την επιτυχή λειτουργία εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας στη χώρα μας.

Ήδη, από τον Νοέμβριο του 2017, έχουν αποτυπωθεί οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις σχετικά με το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης λειτουργίας και στόχευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με κεντρικό πυρήνα τη μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι οποίες, τότε, έτυχαν της έγκρισης των Θεσμών.

Η δημιουργία αυτού του σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα θα αποτελέσει σημαντική τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα χρηματοδοτεί απλώς την οικονομία, αλλά θα στηρίζει παραγωγικούς μετασχηματισμούς, εξειδικεύσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας που θα συμβάλλουν στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πέραν των χρηματοδοτήσεων, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη θεσμική αναβάθμιση του προγραμματισμού της οικονομίας, όπως και την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Επίσης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύνθετων αναπτυξιακών προγραμμάτων με τη συνεργασία του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις, θα στοχεύει σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις (indirect finance), μέσω του δικτύου των εμπορικών τραπεζών/ενδιάμεσων φορέων, θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τράπεζες.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την επίτευξη των στόχων της θα ακολουθεί τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία της, με σεβασμό στο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς καλές πρακτικές διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κυρίως των μικρομεσαίων, κοινωνικών και νεοφυών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των δημόσιων φορέων.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την επιθυμητή αυτοτέλεια της και, άρα για την αποτελεσματική λειτουργία της ίδιας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, με τον περιορισμό ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα μπορεί να τροποποιεί τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

Ξεκινώντας η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ήδη θα κινητοποιεί, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους 5 δις ευρώ, με συνολική επίπτωση στην ελληνική οικονομία περισσότερων των 11 δις ευρώ.

Τέλος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής και συνομιλητής της χώρας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και με χρηματοδοτικούς διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 8/3/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αύριο, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δυνατότητες & Προοπτικές».

Ομιλητές θα είναι:
- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης,
- Πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, κ. Christophe Chantepy,
- Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, κ. Αντώνης Γεωργακάκης,
- Εκτελεστικός Διευθυντής, υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής, Έρευνας & Ανάπτυξης της BPIFRANCE, κ. Pascal Lagarde και
- Επικεφαλής του Γραφείου του SRSS στην Αθήνα κ. Γιάννης Χατζηγιάννης.


Από το Γραφείο Τύπου


Δείτε το σχέδιο νόμου και τη σχετική αιτιολογική έκθεση.
--------------

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 1
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα


1. Προστίθεται εδάφιο στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 (Α΄17) ως εξής: «Η εταιρεία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».» Αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. νοούνται ως αναφορές στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».

2. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.».

3. Στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης αντιμετωπίζοντας και καλύπτοντας δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες της αγοράς, μέσω, ενδεικτικώς, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για την βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στην χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον Δημόσιο Τομέα, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

4. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011, η οποία έχει ως εξής: «Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄219) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η εταιρία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρία».

Άρθρο 2
Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΛΛΑΤ Α.Ε.


1. Το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 – Επωνυμία
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC DEVELOPMENT BANK», ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Α. α) Η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, η ενθάρρυνση και ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη χώρα, και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Στους ως άνω σκοπούς υπάγονται ενδεικτικώς: i) η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, ii) η διασύνδεση μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτούμενων οντοτήτων, ιδίως μέσω της πληροφόρησης για τις πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε η Εταιρεία να αποτελέσει το σημείο επαφής με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ευρωπαϊκούς και λοιπούς), προς σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων, iii) ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, iv) η υποστήριξη στρατηγικών, καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων έργων v) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, vi) η τόνωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους ελληνικής οικονομίας και η εν γένει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.
Β. Η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και η παροχή σ’ αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους.
Γ. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
Δ. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, εν γένει, η δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων βιωσιμότητας, υγιούς ανάπτυξης, οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοδοτικής επάρκειας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ε. Η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, δηλαδή με εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής, καθώς και η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ανωτέρω στη χρηματοδότηση.
ΣΤ. Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.
Ζ. Η έρευνα του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και η εκπόνηση σχετικών μελετών και εκθέσεων, προς εντοπισμό και αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς αποβλέποντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της εν γένει οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
H. Η αρωγή προς το Δημόσιο ως προς τη χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διερεύνηση των κενών της χρηματοδοτικής αγοράς και το σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων κάλυψής τους, την άμεση και διαρκή συνεργασία με ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και, εν γένει, την παροχή οικονομικών συμβουλών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης στον Δημόσιο Τομέα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Θ.Η υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρηματικών και επενδυτικών έργων.
Ι. Τους ως άνω σκοπούς η Εταιρεία δύναται να επιδιώκει με την ίδρυση εταιριών ή και εν γένει νομικών προσώπων, καθώς και με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες και εν γένει νομικά πρόσωπα, που θα προάγουν τους ως άνω και παρεμφερείς σκοπούς.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αναπτύσσει ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις, με τους τρόπους που θα καθορίζονται και εξειδικεύονται με αποφάσεις των οικείων οργάνων της Εταιρείας:
α. Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς Επιχειρήσεις διά μέσου οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης.
β. Παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταμείων ή άλλων φορέων χρηματοδότησης, οι οποίες υποχρεώσεις απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.
γ. Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της σκοπό και σχεδιασμός, ίδρυση και διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
δ. Παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε Επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της επιχορήγησης, ιδίως προς δημιουργία δομών, διαδικασιών και λειτουργιών που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους.
ε. Συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε : αα) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ββ) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γγ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα i) κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ii) εγγυήσεων, iii) επιχειρηματικού κεφαλαίου, iv) σποράς, v) στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, vi) παραχώρησης, δδ) Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, εε) επενδυτικά σχήματα και στστ) επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της Εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Συνεπένδυση σε επενδυτικά προγράμματα εντός ή εκτός της χώρας μπορεί να πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως, ενδεικτικώς, μέσω θυγατρικών της Εταιρείας, σε επενδυτικά σχήματα και ταμεία, Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2992/2002 (Α’ 54) και των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2367/1995 (Α΄261), από κοινού με ιδιώτες επενδυτές ή/και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών επενδυτικών δομών, καθώς και σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
στ. Ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για συμμετοχή φορέων δημοσίου, ΣΔΙΤ, ιδιωτών σε περιφερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη.
ζ. Σύσταση ή/και συμμετοχή σε Επιχειρήσεις υποστήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, και χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.
η. Χρηματοδότηση δια μέσου εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενδεικτικώς μέσω εκδόσεως και προεξοφλήσεως ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και εκδόσεως εγγυητικών επιστολών.
θ. Χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή/και μελετών που συνεισφέρουν στην προαγωγή της δράσης και του εμπορικού αντικειμένου τους.
ι. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών προς ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και παροχή μικροπιστώσεων, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς συνεργασία με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
ια. Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενδεικτικά ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κ.ά.
ιβ. Παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως προς θέματα διάρθρωσης του κεφάλαιού τους, διοικητικής οργάνωσης και μορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνηση, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανομής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και υποστήριξης σε κάθε άλλο τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμμάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
ιγ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας, της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.
ιδ. Άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων».

4. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τους Εσωτερικούς της Κανονισμούς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας, τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων και εν γένει τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αποδόσεων της .»

5. Το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011 , αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση. Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.»

7. Στο τέλος του αρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τα επιτόκια των δανείων, τις λοιπές χρεώσεις και προμήθειες για την παροχή εκάστοτε χρηματοδοτικού εργαλείου.»

8. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Πέραν των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.»

9. Α. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και η θητεία τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την εταιρεία με την έννοια ότι : αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, η οποία σχέση, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, όταν, ιδίως, η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας, ββ) δεν κατέχουν θέση προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στέλεχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση με σχέση μητρικής – θυγατρικής, γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής και δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής.
β. Οι σχετικές με τον τρόπο ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαδικασίες καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα μέλη οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου θα πρέπει να εξασφαλίζει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.
γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει Εταιρεία. Την διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων δύναται να διεξάγει ιδιωτική εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου. Η τελική επιλογή και ο ορισμός του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
δ. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος οργάνων της Εταιρείας πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για :
αα. αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,
ββ. εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα,
γγ. φορολογικά αδικήματα,
δδ. άλλα αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας,
εε κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση τους.».
Β. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει των καθηκόντων του.»
Γ. Η νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 καταλαμβάνει ως προς τη διάρκεια της θητείας τους και τα πρόσωπα που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

10. Στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, η φράση «του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου».

11. Το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Εταιρεία λύεται με διάταξη νόμου.»

12. Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που έχει τεθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, προστίθεται νέο άρθρο 20 που έχει ως εξής :
«1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου.
2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο και εκάστοτε ισχύει, κύριο σκοπό της Εταιρείας».

Άρθρο 3
Τήρηση Λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος


1. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει και τηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τόσο για τα ίδια διαθέσιμά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς και παντός είδους πόρους που διαχειρίζεται και εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση του σκοπού της.

2. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού.

3. Οι λογαριασμοί της παραγράφου 2 είναι ακατάσχετοι ως προς τους δανειστές της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας, το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 4
Χρηματοοικονομική εποπτεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.


1. Η Εταιρεία δύναται να δραστηριοποιείται και ως χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού, παρέχοντας κατ’ επάγγελμα χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η λήψη άδειας ή τήρηση άλλης διαδικασίας πέραν των οριζομένων στο παρόν άρθρο. Οι εποπτικές διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ως αντικείμενο αποκλειστικώς την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων και δεν περιλαμβάνουν τα κεφάλαια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 που διαχειρίζεται η Εταιρεία ούτε την κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων της Εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα, τις συναλλαγές επί ομολόγων ή επί οποιουδήποτε επενδυτικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου προς αξιοποίηση και διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρείας.

2. Για την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων, η Εταιρεία ανακοινώνει την πρόθεσή της στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη αυτής της δραστηριότητας και τίθεται υπό την εποπτεία της ΤτΕ αποκλειστικά ως προς τις δραστηριότητες αυτές. Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου για τις δραστηριότητες της παροχής χρηματοδοτήσεων με τα κεφάλαια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί χρηματοοικονομική εποπτεία της Εταιρείας, ως χρηματοδοτικού ιδρύματος ειδικού σκοπού κατά την έννοια της παρ. 1, αποκλειστικώς επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για τη διαμόρφωση και άσκηση της εν λόγω εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί με αποφάσεις της να θέτει κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σχετικoύς με την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Οι κανόνες αυτοί δεν δύναται να δημιουργούν για την Εταιρεία υποχρέωση τήρησης συντελεστή φερεγγυότητας άνω του 12% ούτε να ρυθμίζουν ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Επί των θεμάτων αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες συμβουλευτικές οδηγίες.

Άρθρο 5
Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας


1. Η παράγραφος 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Α. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται :
α. Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες αποφυγής και επίλυσης συγκρούσεως συμφερόντων, υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αναλόγως της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.
β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου που αφορά την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο περιεχόμενό τους.
γ. Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των Επιτροπών και λειτουργικών της μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους.
δ. Οι κανόνες των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας και ενδεικτικώς της Διαχείρισης Κινδύνων και του Εσωτερικού Ελέγχου, και οι θέσεις ευθύνης στις μονάδες των εν λόγω λειτουργιών με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές.
ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου.
στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και τα προσόντα αυτών. Η πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν τη χρηστή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία της. Οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων και ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας. Δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται πλήρως και δεόντως, περιλαμβανομένων σε μια τέτοια περίπτωση ορίων στις αποδοχές και στις εν γένει αμοιβές.
ζ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού και των λοιπών Επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε κάθε επιτροπή. Οι επιτροπές έχουν επαρκείς εξουσίες, κύρος και πόρους, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και αναφέρονται. Οι δύο πρώτες επιτροπές είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας.
η. Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία επικουρεί το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας της Εταιρείας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, Διεθνείς φορείς και με οργανισμούς καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Εταιρεία.
Β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σημαντικών κινδύνων και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, με ειδική αναφορά στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έχει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή/και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά.
ΣΤ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αμοιβών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής του, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές.
Ζ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
Η. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή/διαχείρισή τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την παροχή ενός σταθερού και ελεγχόμενου πλαισίου.
Θ. Οι αρχές της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται κατ’ αρχήν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες καταλλήλως αναλόγως του σκοπού και των δραστηριοτήτων τους.

2. Στο τέταρτο άρθρο του ν. 3912/2011 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω.
«3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει αρχές και κανόνες και επί θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και ως την παροχή εγγυήσεων και κάθε είδους χρηματοδότησης και την άσκηση δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας».

Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού


Το άρθρο πέμπτο του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής.
2. Ως προς τα θέματα του προσωπικού, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως εκάστοτε ισχύουν, ούτε κάθε συναφούς με αυτές διατάξεως.
3. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση του. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες δύναται να εκδίδουν δικό τους Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα θέματα αυτού με βάση τις ειδικότερές τους ανάγκες.
4. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ.
5. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τη μεταφορά εργαζομένων από την Εταιρεία στις άμεσες θυγατρικές της ή από μία άμεση θυγατρική σε άλλη άμεση θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουμένων των όρων των οικείων συμβάσεων.
6. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του με τους υφιστάμενους όρους της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών.
7. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της προσωπικού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224), ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται με έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της στην οποία αποσπάται. Το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολο του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού προσωπικού της Εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της. Ειδικότερα θέματα του αποσπασμένου προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 5 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο στην εταιρεία.»

Άρθρο 7
Έργα - Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης


1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο έκτο
Έργα - Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 ν. 4412/2016, ρυθμίζονται από τους ως άνω Κανονισμούς».

2. Στο άρθρο έβδομο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στο μέτρο που η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της είναι ενταγμένες στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί 14 του ν. 4270/2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνον ως προς την υποβολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης : α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε προσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά), δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά). Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται επίσης της υποχρεώσεως του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 μόνον με ειδική διάταξη νόμου που κάνει ρητώς μνεία της εταιρείας».

3. Δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Άρθρο 8
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


1. Καταργούνται οι διατάξεις : α) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011, β) της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 και γ) του πέμπτου άρθρου του ν. 3912/2011. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καταργούνται.

2. Για την τροποποίηση του άρθρου 2 με τίτλο «επωνυμία», της παρ. 1 του άρθρου 7 με τίτλο «μετοχές» και του άρθρου 18 με τίτλο «λόγοι λύσης» του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται διάταξη νόμου.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., που καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, εφαρμόζεται, στην ισχύουσα μορφή του, ως Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. και δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το αυτό ισχύει και ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών και τους λοιπούς κανονισμούς της Εταιρείας.

4. Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4270/2014, και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δεν εφαρμόζονται επίσης σ’ αυτές οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011, με εξαίρεση τις παρ. 1 και 2.

---------------

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο - Δικαιοπολιτικοί στόχοι

1. Οι προκλήσεις της νέας περιόδου

Η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος Δίκαιης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που κινητοποιεί την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, ενισχύει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της και τη θωρακίζει έναντι μελλοντικών απειλών και κινδύνων, ανάγεται σε κεντρική προτεραιότητα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Στην κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε υλοποίηση από τον Ιούλιο του 2018 την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία προωθεί ταυτόχρονα τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τη μετάβαση σε μια νέα, ολιστική προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής και διαδικασίας. Οι πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που τελούν υπό υλοποίηση έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, επιφέροντας θετικές αλλαγές σε επιμέρους χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος.

Η ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική θέτει ειδικότερα ως κεντρική προτεραιότητα την υποστήριξη μετασχηματισμών στο παραγωγικό σύστημα που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ενίσχυση της διαρθρωτικής, κατά προτεραιότητα, ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των μετασχηματισμών και των δημόσιων πολιτικών που τις συνοδεύουν, θα καθορίσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να μεταβεί σε ένα μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενταγμένων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, έντασης γνώσης και συμβατών με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η απαιτητική μακροπρόθεσμη αυτή διαδικασία επιτάσσει τη λειτουργία σταθερών αναπτυξιακών θεσμών και οργανισμών που θα λειτουργούν βάσει υψηλών προδιαγραφών και κανόνων, ικανών να στηρίξουν αποτελεσματικά τις ποικίλες ανάγκες και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, των επενδυτικών φορέων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και των άλλων πρωταγωνιστών της αναπτυξιακής διαδικασίας (ανάγκες για δεξιότητες, Έρευνα & Καινοτομία, υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, κ.ά.).

Μεταξύ αυτών των αναγκών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ανάγεται αδιαμφισβήτητα σήμερα σε μια από τις πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών ρυθμών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η χρηματοπιστωτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας επηρέασε καταλυτικά τη δανειοδοτική ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ελαχιστοποιώντας τις δυνατότητες του φθηνού δανεισμού για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν παράγοντες, όπως η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, της αποταμίευσης και της καταθετικής βάσης καθώς και η αύξηση της έκθεσης των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε συνδυασμό με τη μείωση της αξίας του ενεργητικού των τραπεζών και τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, οι ανωτέρω παράγοντες επιβάλλουν αυστηρά κριτήρια χορήγησης πιστώσεων τα οποία αναστέλλουν την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ιδίως στην περιφέρεια, με αρνητικά αποτελέσματα ως προς την αποκλιμάκωση της ανεργίας και την κοινωνική συνοχή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το κράτος καλείται να επιτελέσει ένα ρόλο θεσμικού επιταχυντή, για να καλύψει την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Η ίδρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συνιστά μια τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει έως σήμερα στη διάθεσή της ένα θεσμό με τόσο κομβικό ρόλο για την αναπτυξιακή διαδικασία. Το έλλειμμα αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε αναπτυξιακό επίπεδο, με αρνητικές συνέπειες ως προς τη βιωσιμότητα και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

2. Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την προώθηση της Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης

Το παρόν νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο για την επιτυχή λειτουργία εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας στη χώρα μας. Οι φορείς αυτοί είναι ευρέως γνωστοί ως Εθνικές ή Δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες σε διεθνές επίπεδο (National Promotional Banks). Η σημασία των αναπτυξιακών τραπεζών τονίζεται μεταξύ άλλων στην από 22.7.2015 COM (2015) 361 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και σύμφωνα με την οποία οι αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, λειτουργώντας ως καταλύτες της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι το 2016 υπήρχαν περίπου 520 εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσμίως μεταξύ των οποίων 49 στην Ευρώπη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη των αναγκαίων μετασχηματισμών του παραγωγικού συστήματος με στόχο την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προσανατολίζεται στη μεγιστοποίηση της δημόσιας αξίας (public value), δηλαδή της αξίας που δημιουργεί ένας οργανισμός για το κοινωνικό σύνολο. Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτούνται, θα λαμβάνει υπόψη, εκτός των χρηματοοικονομικών αποδόσεων, τα αναπτυξιακά οφέλη και τις ευρύτερες θετικές εξωτερικότητες που τα έργα αυτά θα παράγουν. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στοχεύει ιδίως:

• Στην ανάπτυξη των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να μετεξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής με δυνατότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και αναπτυσσόμενων νεοφυών, εξαγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αναχρηματοδότηση και επανεκκίνηση εταιριών που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάκαμψης.

• Στη χρηματοδότηση και υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδιασμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται επίσης ότι με την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προβλέπεται η υποστήριξη, για πρώτη φορά στη χώρα, του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

• Στην ανάληψη ενεργού και πολυεπίπεδου ρόλου σχετικά με την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδιασμών του κράτους, των δημόσιων φορέων και οργανισμών και των επιχειρήσεων. Η Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συμβάλει στην εκπόνηση τομεακών και κλαδικών μελετών, όπως και στην ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης επενδυτικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα εργαλεία χρηματοδότησης που θα διατίθενται (One Stop Shop), καθώς και κόμβο στήριξης για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αναπτύξει ειδικότερα συμβουλευτική δράση σε θέματα που άπτονται της διοικητικής οργάνωσης, της ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, της κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, της διαχείρισης δικτύου διανομής και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, συγκαταλέγεται επίσης στο εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της δράσης. Ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στόχος είναι η άρση του αποκλεισμού που υφίστανται από το τραπεζικό σύστημα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και η σταδιακή επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και αυτονομία τους. Η ενίσχυση, επομένως, των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας, με ταυτόχρονη παροχή ρευστότητας και τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικά θέματα, αποτελεί στρατηγική επιλογή.

• Στην εύρεση και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων προς επένδυση πόρων και στο στρατηγικό και επιτελικό έργο του συντονισμού των υφιστάμενων κρατικών αναπτυξιακών φορέων για την καλύτερη διαχείριση, την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των κεφαλαίων που τίθενται στη διάθεση των επιχειρήσεων. Συνολικά, ο συντονιστικός ρόλος της Εταιρείας αναμένεται να συμβάλει στην άρση του διαχρονικού προβλήματος πολυκερματισμού και αποσπασματικής διαχείρισης των χρηματοδοτικών πόρων, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της διαχείρισής τους. Η Εταιρεία μέσα από τη σαφή πρόβλεψη για συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς χρηματοδότησης και δημόσιας πολιτικής (π.χ. ΠΔΕ, Ταμείο Υποδομών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ΕΣΠΑ, κλπ) και με ερευνητικούς φορείς (π.χ. ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα), θα λειτουργήσει για πρώτη φορά μέσα σε ένα πλαίσιο αυξημένων συνεργειών, χωρίς αντικρουόμενες αλληλοεπικαλύψεις, με ένα σαφές και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

• Στην εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς αγορές και την ανάληψη ρόλου εθνικού συνομιλητή με τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με στόχο τη σύναψη προγραμματικών και άλλων συμφωνιών.

3. Μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προέλθει από μετεξέλιξη του λειτουργούντος ως ανώνυμη εταιρία Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (εφεξής: «ΕΤΕΑΝ ΑΕ») με διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του και αναβάθμιση της λειτουργίας του, μέσω της αναδιάρθρωσης και της ενίσχυσης των δομών του.

Η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», καθολικό διάδοχο σχήμα της «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», συστάθηκε με το νόμο 3912/2011 και αποτελεί αναπτυξιακού χαρακτήρα θεσμό, συμπληρωματικό του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ των ΜΜΕ και των τραπεζών, επωμιζόμενη κατηγορίες επιχειρηματικού κίνδυνου των ΜΜΕ τις οποίες αδυνατεί για ποικίλους λόγους να αναλάβει το τραπεζικό σύστημα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τις ΜΜΕ.

Με το παρόν νομοσχέδιο η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» μετατρέπεται σε χρηματοδοτικό οργανισμό, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση και συμβουλευτικό ρόλο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δε θα δέχεται καταθέσεις και δε θα παρέχει απευθείας δανεισμό. Εντός του αναθεωρημένου πλαισίου λειτουργίας του νέου φορέα διατηρούνται οι υφιστάμενες δραστηριότητες της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» και εμπλουτίζονται με νέες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αναπτύξει νέες μορφές δράσης και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού της με σεβασμό στο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία της.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κρίθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί καταλλήλως το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» με στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, την επωνυμία, την εποπτεία, την εταιρική διακυβέρνηση και θέματα κανονισμού λειτουργίας με βάση βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Με δεδομένο ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, η Γενική Συνέλευση θα μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του Καταστατικού, με εξαίρεση τα άρθρα όπου προβλέπονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η πλειοψηφική συμμετοχή του Δημοσίου.

ΙΙ. Επί των κατ’ ιδίαν άρθρων

Άρθρο 1

Για τη διατήρηση της ενότητας της νομοθεσίας επιλέγεται να τροποποιηθούν υφιστάμενες διατάξεις του ν. 3912/2011, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Με το άρθρο 1 τροποποιείται η παρ. 1 του πρώτου άρθρου του ν. 3912/2011 και ορίζεται ότι η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» θα αποτελεί μετεξέλιξη της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», της οποίας θα αναμορφωθεί με το παρόν νομοσχέδιο το πλαίσιο λειτουργίας, τροποποιουμένου του νόμου 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης». Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, κατόπιν τροποποίησης, προβλέπει τη λειτουργία της Εταιρίας αφενός μεν σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις περί ανώνυμων εταιριών, αφετέρου δε σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, γεγονός που τελεί σε άμεση συνάρτηση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περί μη υπαγωγής της στο δημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρέχει τη δυνατότητα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να λειτουργεί βάσει συνθηκών οικονομικής αυτονομίας, λειτουργικής ανεξαρτησίας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με σκοπό την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης προοπτικής της και την επαύξηση της οικονομικής της αξίας. Η λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα αξιολογείται με κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας, όσο και ευρύτερης οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας.
Προστίθεται επίσης στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011, παράγραφος 3, με την οποία τίθεται το πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας. Η διάταξη αυτή θα εξειδικεύεται με το περί σκοπού άρθρο του Καταστατικού της Εταιρίας, με το οποίο όμως δεν θα μπορούν να αναιρούνται οι βασικές αρχές που θέτει η εν λόγω διάταξη νόμου. Προστίθεται, ακόμη, παρ. 4 στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011, που ορίζει ότι η Εταιρεία δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η διοικητική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λειτουργία της Εταιρίας δεν θα βαρύνει εξάλλου τον δημόσιο προϋπολογισμό, αφού θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Τυχόν περιορισμοί που ισχύουν για τις δημόσιες επιχειρήσεις, π.χ. σε θέματα στελέχωσης, θα περιόριζαν τους βαθμούς ελευθερίας και έγκαιρης ανταπόκρισης της Εταιρίας στις χρηματοδοτικές απαιτήσεις της αγοράς και κατ’ επέκταση, θα λειτουργούσαν σε βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων απ’ αυτή υπηρεσιών και της δυνατότητας αύξησης των εσόδων της, προς όφελος του δημοσίου ως μετόχου της. Εξυπακούεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά θέματα των δημοσίων συμβάσεων, όπου ισχύουν οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Δεδομένου ότι συχνά επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων για το δημόσιο τομέα, το τελευταίο εδάφιο της νέας παραγράφου 4 διασφαλίζει ότι για να εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις για την Εταιρία, θα πρέπει να υπάρχει σ’ αυτές ειδική ρητή πρόβλεψη. Τέλος, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 που προβλέπει τη μετονομασία της «ΤΑΝΕΟ ΑΕ», ως θυγατρικής της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», συνεπεία τροποποίησης του ν. 3912/2011 περί «ΕΤΕΑΝ ΑΕ».

Άρθρο 2

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις αυξημένης βαρύτητας του Καταστατικού της Εταιρίας, χάριν ασφαλείας των συναλλαγών. Οι παρεμβάσεις γίνονται στις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2012, όπως ισχύει. Με την παρ. 1 τροποποιείται η επωνυμία της Εταιρίας και με τις παραγράφους 2 και 3 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 4, αντίστοιχα, του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού και τίθεται το πλαίσιο των διευρυμένων αρχών και κανόνων λειτουργίας της Εταιρείας, έτσι ώστε ο σκοπός της να καλύπτει το ευρύτερο νέο φάσμα δραστηριοτήτων που καλείται αυτή να αναλάβει. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται όλες οι υφιστάμενες βασικές δραστηριότητες της ΕΤΕΑΝ, οι οποίες διευρύνονται. Πολλές εξ αυτών αναδιατυπώνονται διασταλτικά, αιρουμένων περιορισμών και καταργουμένων στενών ή αναχρονιστικών προσεγγίσεων.


Οι δραστηριότητες της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κινούνται κυρίως γύρω από τους ακόλουθους θεμελιώδεις άξονες, οι οποίοι ενυπάρχουν στον πυρήνα του νέου πλαισίου δράσης της:
α) την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης αντιμετωπίζοντας και καλύπτοντας δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες της αγοράς, μέσω, ενδεικτικώς του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για την βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στην χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στο Δημόσιο Τομέα, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελέσει α) τον κρατικό βραχίονα ενίσχυσης της χρηματοδότησης της καινοτομίας, ενδεικτικώς μέσω νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα σχετικού «οικοσυστήματος» που να στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ωρίμανσής τους (από την εκκίνηση, την αρχική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέχρι την ωρίμανση), β) το σημείο επαφής με τους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ευρωπαϊκούς και λοιπούς) για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων, γ) το βασικό φορέα μελέτης της αγοράς και έρευνας του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας – και συνακόλουθα της επίδρασής του στον επιχειρηματικό τομέα – με απώτερο στόχο την αρωγή προς το Δημόσιο ως προς τη χάραξη της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δ) το βασικό φορέα δημιουργίας χρηματοοικονομικών εργαλείων προς βελτίωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ε) τον βασικό βραχίονα διάθεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, ελληνικών και ευρωπαϊκών, όπως το ΕΣΠΑ και στ) το φορέα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων ως πρόσθετου μέσου προώθησης των επενδύσεων και την επιχειρηματικότητας.

Η χρηματοδοτική διάσταση της δράσης της Εταιρείας συνίσταται κυρίως σε: (α) σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, (β) επιχορηγήσεις και συνεπένδυση. Η διαχειριστική διάσταση συνίσταται σε: (α) διαχείριση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και (β) διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους. Η συμβουλευτική διάσταση της δράσης της Εταιρείας συνίσταται σε: (α) συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, αναφορικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη διοίκηση καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση μεταξύ άλλων των διαθέσιμων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανισμών παραγωγής και των τεχνικών εμπορικής προώθησης και (β) εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων. Η Εταιρεία θα αναπτύξει μηχανισμούς και μέσα που θα διευκολύνουν την άμεση ή έμμεση παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ ως προς τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική, συγχωνεύσεις και εξαγορές και, εν γένει, τη δημιουργία και αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος. Αρκετές από τις εν λόγω δραστηριότητες της Εταιρείας θα εκπληρώνονται μέσω θυγατρικών εταιρών και εν γένει νομικών προσώπων που η Εταιρεία θα δύναται να ιδρύει ή στα οποία θα δύναται να συμμετέχει.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού (που τροποποιείται με το άρθρο 2 παρ. 3 του Νομοσχεδίου) απαριθμούνται ενδεικτικώς μορφές δράσης, οι οποίες επέχουν θέση μέσων εκπλήρωσης του σκοπού. Επί της ουσίας προσδιορίζουν το πεδίο δράσης της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», συνθέτοντας την εικόνα ενός χρηματοδοτικού, διαχειριστικού και συμβουλευτικού φορέα. Η Εταιρεία καλείται να αναπτύξει τα κατάλληλα εκείνα μέσα, ώστε να έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ όλων των κλάδων στη χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης των ως άνω δράσεων, η Εταιρεία δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το τραπεζικό σύστημα και τους ιδιωτικούς φορείς, ιδίως ενόψει και της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. Δε θα αποτελεί, δηλαδή, πιστωτικό ίδρυμα ανταγωνιστικό των υφισταμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά, τηρουμένων των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την παροχή κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία. Καλείται, δηλαδή, να ενισχύσει τους θεσμούς της αγοράς, καλύπτοντας αδυναμίες του υφιστάμενου χρηματοδοτικού συστήματος ή καταστάσεις στην εθνική οικονομία που δεν ευνοούν τη διενέργεια επενδύσεων. Ο προσδιορισμός και η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου και της μορφής υλοποίησης των στόχων, εναπόκειται εντέλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο και ανατίθεται η εξειδίκευση και προσδιορισμός των τομέων και μορφών δράσεως της Εταιρίας, καθώς και τα προϊόντα και εργαλεία δραστηριοποίησής της.

Συμπερασματικά, η Εταιρεία καλείται να αναλάβει πρωτίστως επιτελικό ρόλο, σχεδιάζοντας παρεμβάσεις για την ενίσχυση τόσο των ΜΜΕ, όσο και των εταιριών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, οι οποίες θα υλοποιούνται ιδίως μέσω των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών και ταμείων. Υπ’ αυτήν την έννοια, θα έχει ρόλο ρυθμιστή της χρηματοδοτικής ροής, δίχως να παρεμβαίνει στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη αυτής.

Η διάταξη της παραγράφου 4 τέθηκε για τη διατήρηση της αυτονομίας και της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας της εταιρείας καθώς και για την εναρμόνιση του πλαισίου λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες διαρκής επιδίωξη της εταιρείας πρέπει να είναι η ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος καθώς και η μεγιστοποίηση των κοινωνικών της αποδόσεων.

Με την παρ. 5 τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε η Εταιρία να είναι αορίστου χρόνου.

Με την παρ. 6 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας και ορίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δύνανται να μεταβιβάζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για να διασφαλισθεί όμως ο δημόσιος χαρακτήρας της Εταιρίας, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών.

Προς αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς, εισήχθη η παράγραφος 7, με την οποία προβλέπεται ότι η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική.

Με την παρ. 8 επέρχονται τροποποιήσεις στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής της Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Πέραν των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Με την παρ. 9 τροποποιούνται η παρ. 1 αρ. 11 του Καταστατικού, που ετέθη με το ν. 3912/2011, σε σχέση με τη σύνθεση του Δ.Σ., την εκλογή των μελών του, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας και προσόντα αυτών. Τονίζεται ειδικώς ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως σύνολο, θα πρέπει να διαθέτουν το ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών που απαιτούν ο σκοπός και το πεδίο δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όπως σε θέματα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η χρηστή της διαχείριση και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και δίδεται ο ορισμός των εν λόγω ανεξάρτητων μελών. Προβλέπεται, επίσης, ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας διαλαμβάνει θέματα ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παρ. 11 ορίζεται πως βάσει του αρ. 18 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας, αυτή πλέον θα λύεται μόνο με διάταξη νόμου.

Χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών, η παρ. 12 προσθέτει νέο άρθρο, το άρθρο 20, στο Καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση του Καταστατικού θα γίνεται με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τυχόν τροποποιήσεις του σκοπού στο αρ. 4 του Καταστατικού δεν είναι επιτρεπτές αν συγκρούονται με το εκάστοτε ισχύον ευρύτερο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται σε γενικές γραμμές στην παρ. 3 του πρώτου άρθρου του ν. 3912/2011.

Άρθρο 3


Με το άρθρο 3 μεταφέρονται σε επίπεδο νόμου διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Καταστατικού, που είχε τεθεί με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, προβλεπόταν ήδη ότι η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθέσιμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διάταξη του άρθρου 3 το νομοσχεδίου προβλέπει πέραν τούτου και προς αποφυγή παρερμηνειών ότι η Εταιρία δύναται να τηρεί λογαριασμούς, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, και σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα τόσο για τα ίδια διαθέσιμά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους που διαχειρίζεται, καθώς και για εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση του σκοπού της. Με την παρ. 2 του άρθρου 3 θεσμοθετείται ειδικώς η αρχή της υποχρέωσης τήρησης σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή ως προς τις ως άνω ειδικές κατηγορίες κεφαλαίων, δεν τίθεται μόνο προς διαφοροποίηση από τα κεφάλαια της Εταιρίας (ίδια ή ξένα), αλλά και ειδικώς για κάθε κατηγορία κεφαλαίων που τίθενται στη διάθεση της Εταιρίας προς εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. Προβλέπεται μάλιστα ειδικώς ότι οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρία αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για άλλο σκοπό. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση δεν υπόκεινται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ούτε τα ξένα κεφάλαια που χορηγούνται στην Εταιρεία με συμβάσεις πιστώσεως και δανείου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συνέπεια της ρύθμισης της παρ. 2 είναι ο κανόνας που τίθεται με την παράγραφο 3, ότι οι λογαριασμοί της παραγράφου 2 δεν δύνανται να κατασχεθούν από τυχόν δανειστές της Εταιρίας για απαιτήσεις τους κατά της Εταιρίας, καθώς και ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρίας, το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 4

Το άρθρο 4 αναφέρεται σε ζητήματα χρηματοοικονομικής εποπτείας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.. Με το άρθρο 4 μεταφέρονται για λόγους συστηματικής καθαρότητας σε επίπεδο νόμου διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας και δη του άρθρου 1 παρ. 2. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να λειτουργεί, όπως και η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», ως χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού, για τις σχετικές δραστηριότητες του οποίου δεν απαιτείται άδεια ή τήρηση άλλης διαδικασίας πέραν των προβλεπόμενων διά του παρόντος. Δε θα μετεξελιχθεί δηλαδή σε πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του ν. 4261/2014, οπότε και θα έπρεπε να εφαρμοσθεί το άρθρο 3 παρ. 1 αρ. 1 του ν. 4261/2014, που παραπέμπει, για τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος, στο σημείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Και ευλόγως, αφού δεν θα δέχεται καταθέσεις από το κοινό. Δεν απαιτούνται, επομένως, και αυξημένες υποχρεώσεις οργάνωσης, που συνδέονται με αυξημένο κόστος λειτουργίας. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δε θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, σε εθνικό επίπεδο, ως προς τη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας της.

Στον ιδρυτικό νόμο της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (ν. 3912/2011) προβλέπεται ειδικώς η δυνατότητα λειτουργίας της ως χρηματοδοτικού ιδρύματος, καθορίζοντας ειδικό καθεστώς εποπτείας της από την Τράπεζα της Ελλάδος (ν. 3066/2002 και ΠΔ/ΤΕ 2540/2004). Συγκεκριμένα, με το ν. 3066/2002, όπως ισχύει, συστήθηκε το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ. (ΤΕΜΠΜΕ)» με σκοπό την παροχή εγγυήσεων υπέρ μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων για την κάλυψη μέρους των δανειακών τους υποχρεώσεων έναντι πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και καθορίστηκε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα ασκεί εποπτεία στο ΤΕΜΠΜΕ όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, το ύψος και το είδος των τοποθετήσεών του. Με το ν. 3912/2011 η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του το «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» και εξ αυτού του λόγου διατηρήθηκε σε ισχύ η ΠΔ/ΤΕ 2540/2004 για θέματα που εμπίπτουν στην εποπτική της αρμοδιότητα σε σχέση με τη λειτουργία της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» ως χρηματοδοτικού ιδρύματος.

Με τις νέες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι η διαχείριση από την Εταιρεία των κεφαλαίων που προέρχονται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, τα οποία τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρίας σε χωριστούς λογαριασμούς και διατίθενται από αυτή για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών του κάθε λογαριασμού, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 2, δεν συνιστά χρηματοδοτική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν τίθεται, επομένως, ως προς τη χρήση των κεφαλαίων αυτών, θέμα εφαρμογής κανόνων εποπτείας (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας) ανάλογων με εκείνους που ισχύουν για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά τη διαχείριση από την Εταιρία των κεφαλαίων αυτών. Ομοίως, ζήτημα εφαρμογής των εν λόγω κανόνων εποπτείας δεν ανακύπτει ούτε ως προς την κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων της Εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα και τις συναλλαγές επί ομολόγων ή επί οποιουδήποτε επενδυτικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου προς αξιοποίηση και διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρίας.

Για να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία κατ’ επάγγελμα ως χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού με χρήση ιδίων κεφαλαίων, κατά τα ανωτέρω, πρέπει, κατά την παράγραφο 2, να ανακοινώσει την πρόθεσή της στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τη χρήση των κεφαλαίων του άρθρου 3 παρ. 2, που διαχειρίζεται η Εταιρεία, αφού αυτά δεν αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων της.

Συναφώς, ορίζεται στην παράγραφο 3 ότι τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 δεν αποτελούν αντικείμενο της ρυθμιστικής κανονιστικής αρμοδιότητας που έχει και της εποπτείας που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην Εταιρεία, η οποία αφορά, αποκλειστικώς, ζητήματα παροχής χρηματοδότησης, μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων, από την Εταιρία με χρήση ιδίων κεφαλαίων. Στην ίδια παράγραφο 3 εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της παραπάνω αρμοδιότητάς της, να δύναται να θέτει κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σχετικoύς με την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Περιορισμός τίθεται ως προς το ύψος του συντελεστή φερεγγυότητας, που δεν μπορεί να ορίζεται άνω του 12%. Ορίζεται επίσης ότι επί θεμάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου η αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος περιορίζεται στην έκδοση και αποστολή κατευθυντήριων συμβουλευτικών οδηγιών προς την Εταιρεία, χωρίς να υφίσταται αρμοδιότητα ρύθμισης με κανονιστικές αποφάσεις τέτοιων ζητημάτων.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Όπως προκύπτει από τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8, διατηρείται σε ισχύ ο υφιστάμενος κανονισμός λειτουργίας της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», ο οποίος πλέον θα εφαρμόζεται ως Κανονισμός Λειτουργίας της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας». Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας, όπως και οι λοιποί κανονισμοί της Εταιρείας, θα δύναται να τροποποιούνται πλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ».

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 προσδιορίζεται εκ νέου, με ευρύτερο και πληρέστερο τρόπο, το αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Οι νέες διατάξεις αντικαθιστούν τις υφιστάμενες διατάξεις της παρ. 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011. Υπό 2Α ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού κατά το πρότυπο του και προβλέπεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας πρέπει να διαλαμβάνει την οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) και το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, την κατανομή αρμοδιοτήτων, τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων, τους κανόνες αποφυγής και επίλυσης συγκρούσεων και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Επιπροσθέτως, με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται το ενιαίο στρατηγικό σχέδιο της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο της κάθε θυγατρικής. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο καθορίζονται επίσης τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των μελών Δ.Σ., οι αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων και των Επιτροπών της Εταιρείας καθώς και ο τρόπος και οι κανόνες λειτουργίας αυτών και οι θέσεις ευθύνης που προβλέπονται σε αυτές. Ακολουθείται, επίσης, το πρότυπο της εταιρικής διακυβέρνησης όπου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι διαφορετικά πρόσωπα.

Τέλος, ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις εργασίες λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες και σύνθεση των Επιτροπών Κινδύνου, Ελέγχου, και της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού.

Υπό 2Β, 2Γ και 2Δ απαριθμούνται, ενδεικτικώς, οι κύριες αρμοδιότητες των τριών βασικών Επιτροπών της Εταιρίας, της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το ελάχιστο υποχρεωτικό αντικείμενο των Επιτροπών αυτών. Και ως προς τις τρεις αυτές επιτροπές, αναδεικνύεται ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του και η σύνδεσή του με αυτές. Αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του ρόλου του, προβλέπεται η διαμόρφωση από την Εταιρεία γραμμών αναφοράς των Επιτροπών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι από τα τρία κατ’ ελάχιστον μέλη των Επιτροπών αυτών, ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικώς μάλιστα ως προς την Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή Ελέγχου, τα μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν σ’ αυτές θα είναι υποχρεωτικώς μη εκτελεστικά.

Επιπλέον, προβλέπεται στην παράγραφο 2ΣΤ η θέσπιση Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρίας που θα περιγράφει την πολιτική και πρακτική αποδοχών, όπως και την πολιτική αμοιβών των μελών των οργάνων της Διοίκησης και των Επιτροπών. Στην παράγραφο 2Ζ προβλέπεται η θέσπιση του Κανονισμού Αναθέσεων και Προμηθειών ενώ, υπό 2Η περιγράφεται η θέσπιση του Κανονισμού Διαχείρισης Κινδύνων. Τέλος, υπό 2Θ, ορίζεται ότι οι αρχές που τίθενται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ισχύουν κατ’ αρχήν και για τις θυγατρικές εταιρείες αυτής, προσαρμοζόμενες ανάλογα με τον σκοπό και την δραστηριότητα καθεμίας εξ΄ αυτών.

Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 και απλοποιείται το περιεχόμενο της υφισταμένης διατάξεως. Ειδικότερα, η προκείμενη διάταξη διαλαμβάνει κανόνες επί εφαρμογής διατάξεων ενωσιακής προέλευσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και επί εγγυήσεων και χρηματοδότησης.

Άρθρο 6

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας. Σκοπός των νέων διατάξεων είναι να καταστεί δυνατή η στελέχωση της Εταιρείας με εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις που υπαγορεύει ο νέος της ρόλος ως εξελιγμένου φορέα πολλαπλών χρηματοδοτικών και επενδυτικών λειτουργιών, καθώς και με την ευελιξία που επιβάλλει το πλέγμα των σύνθετων αναγκών της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε».

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού προβλέπουν ότι, ως προς τα θέματα του προσωπικού της, η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, εργασίας, έργου και έμμισθης εντολής και εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011, του ν. 3845/2010, του ν. 3833/2010, του ν. 2190/1994 και της ΠΥΣ 33/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Δικαιολογητικός λόγος της εξαίρεσης της Εταιρείας από τις ως άνω ρυθμίσεις είναι να καταστεί δυνατή η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» σε εξειδικευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θα περιόριζε την ευελιξία του φορέα κατά την στελέχωσή του, στερώντας του τη δυνατότητα απόκτησης ικανών και με εμπειρία επαγγελματιών, δυσχεραίνοντας σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που του έχει ανατεθεί.

Στο πνεύμα αυτό, η διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού καθορίζονται στον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται αφενός η διαδικασία πρόσληψης με διαφανείς διαδικασίες και βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, αφετέρου η απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του φορέα ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Στο πνεύμα αυτό, η παρ. 4 ορίζει ότι το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για την Εταιρεία καθώς και για τις θυγατρικές της, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 8 παρ. 5 του Νομοσχεδίου.

Στην παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και μεταξύ θυγατρικών της Εταιρίας, τηρουμένων των όρων των οικείων συμβάσεων.

Η παράγραφος 6 προβλέπει ότι το υφιστάμενο προσωπικό της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του στην Εταιρία, σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας και του Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών.

Στην παράγραφο 7 περιγράφονται οι όροι και διαδικασίες περί αποσπάσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αποσπάσεις προσωπικού του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών, προς την Εταιρία είναι επιτρεπτή, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016, ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται, με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία κατ’ ανώτατο όριο έτη με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, για ίσο χρονικό διάστημα. Το κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρία, ενώ το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολο του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού προσωπικού της εταιρίας.

Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται στην Εταιρεία ανεξαρτήτως της ιεραρχικής θέσης που κατείχαν στην υπηρεσία τους. Στον αποσπασθέντα υπάλληλο καταβάλλεται από την Εταιρία ο βασικός του μισθός, χωρίς τυχόν ειδικά επιδόματα θέσεως που κατείχε στην υπηρεσία του. Καταβάλλονται επίσης τυχόν επίδομα θέσης ή άλλα ειδικά επιδόματα για την θέση που θα αναλάβει στην Εταιρεία, αναλόγως των καθηκόντων του, βάσει των ειδικών διατάξεων του Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας που θα αφορούν αποσπώμενους στην Εταιρεία υπαλλήλους. Οι διατάξεις αυτές για την απόσπαση, εφαρμόζονται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπασθεί στην Εταιρεία από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα θέματα του αποσπασμένου προσωπικού θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας. Σχετικώς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις διατάξεις των άρθρων 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 7

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 και προβλέπεται ότι οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εφόσον οι σχετικές διαδικασίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4412/2016 και 4413/2016. Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αντικείμενο αξίας κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 116 επ. του ν. 4412/2016, αλλά ρυθμίζονται τα θέματα αυτά από τους ως άνω Κανονισμούς.

Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται από κάθε διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Εξαιρείται επίσης της υποχρεώσεως του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997, όπως ισχύουν, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 μόνον με ειδική διάταξη νόμου που κάνει ρητώς μνεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία για ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας, θα υποβάλει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης : α) ετήσιο προϋπολογισμό και οποιασδήποτε προσαρμογή του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαία αναφορά εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαία μισθολογικά στοιχεία (απολογιστικά), δ) μηνιαία σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά).

Άρθρο 8


Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του ν. 3912/2011.

Με την παρ. 1 καταργούνται διατάξεις που αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ως ανωτέρω (εποπτεία, άνοιγμα λογαριασμών, Κανονισμός Λειτουργίας) και η παρ. 2 αναφέρει τις διατάξεις για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται διάταξη νόμου.

Επιπλέον, στην παρ. 3 καθίσταται σαφές ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», που καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011, εφαρμόζεται, στην ισχύουσα μορφή του, ως Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Αυτό ισχύει και για τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών και τους λοιπούς Κανονισμούς της Εταιρείας.

Η παρ. 4 ορίζει ότι, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επιφέρει το υπό ψήφιση νομοθέτημα, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ.» εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρ. 5 προβλέπει ότι οι διατάξεις του έκτου άρθρου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς σκοπούς. Και τούτο ενόψει του ότι αυτές κινούνται εκτός του ελέγχου του Δημοσίου. Διευκρινίζεται, πάντως, για ασφάλεια δικαίου, ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4270/2014 και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και ότι σ’ αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011, με εξαίρεση τις παραγράφους 1 και 2.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο