Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δημιουργούνται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) για άτομα με προβλήματα εξάρτησηςΣύμφωνα με το άρθρο 144 του νομοσχεδίου "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις." ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.).

Συγκεκριμένα:

α. οι Κοι.Σ.Εν. είναι αστικοί συνεταιρισμοί και αποτελούν μονάδες κοινωνικής ένταξης, οι οποίες αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης που έχουν ενταχθεί και παρακολουθούν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης ή που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση.

β. Ορίζονται οι πόροι λειτουργίας τους [επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, χρηματοδότηση από εθνικούς οργανισμούς, το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς, επιχορήγηση από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΨΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών, χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, έσοδα από την άσκηση δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Εν. κ.λπ.].

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 144
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.)


Κεντρική στόχευση της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η επαγγελματική ένταξη των πρώην εξαρτημένων ατόμων που οδηγεί σε οικονομικό αποτέλεσμα, ειδικά σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλο τον πληθυσμό της χώρας και ειδικά για τους πρώην εξαρτημένους. Η κοινωνική επανένταξη των πρώην εξαρτημένων ατόμων αποτελεί μία από τους τρεις βαθμίδες του προγραμματισμού για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4139/2013. Η επαγγελματική ένταξη/ επανένταξη των ατόμων που ολοκληρώνουν μια μακρά και επίπονη προσπάθεια απεξάρτησης αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη ενίσχυσης και διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Οι υπό δημιουργία Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί με εμπορική ιδιότητα και Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης. Αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική και επαγγελματική ένταξη: α) των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης που έχουν ενταχθεί και παρακολουθούν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης των εγκεκριμένων φορέων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013και β) των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος των ως άνω φορέων και τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης.
Στο υπό α στοιχείο της παρ. 10 της υπό ψήφιση διάταξης προβλέπεται ότι μέλη των Κοι.Σ.Εν., μεταξύ άλλων, μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών, τα οποία είναι είτε άτομα με προβλήματα εξάρτησης που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης στους εγκεκριμένους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 είτε άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος των ως άνω φορέων και τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης. Σημειώνεται ότι τα μέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των μελών της Κοι.Σ.Εν.

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και της διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, ορίζονται τα κάτωθι:

1. Σε περίπτωση υποτροπής μέλους του υπό α στοιχείου της παρ. 10, η οποία βεβαιώνεται με γνωμάτευση του επισπεύδοντος φορέα, η ιδιότητα του μέλους χάνεται. Η ως άνω πρόβλεψη αποτελεί κίνητρο διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

2. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δύνανται να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Εν. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε περίπτωση που τα απασχολούμενα μέλη λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιασδήποτε μορφής παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από το συνεταιρισμό. Για τους έχοντες συννοσηρότητα εξάρτησης και ψυχοπαθολογίας, ισχύει η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4488/2017.

3. Μέλη των Κοι.Σ.Εν. δύνανται να είναι ενήλικες εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν.4139/2013 καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι. Η ως άνω κατηγορία μελών μπορεί να παρέχει εργασία στους Κοι.Σ.Εν., σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς μπορεί να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται ή να αποσπώνται με τη συναίνεση τους στους Κοι.Σ.Εν.. Τα απασχολούμενα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Εν. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν μόνο να καταβάλουν σε αυτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας τους σε αυτούς.

Οι Κοι.Σ.Εν. αποτελούν συνέχεια της αποτελεσματικής και αποδοτικής παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εγκεκριμένων φορέων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 που έχουν ήδη παρασχεθεί στους εξυπηρετούμενους αυτών, ως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ο σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) για την κοινωνικο-οικονομική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με προβλήματα εξάρτησης που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης ή έχουν απεξαρτηθεί.
Στην παράγραφο 2 δίδεται ο ορισμός των Κοι.Σ.Εν. με το διττό χαρακτήρα των αστικών συνεταιρισμών και των Μονάδων Κοινωνικής Ένταξης.
Στην παράγραφο 3 αναφέρεται η αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας περί μέριμνας για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Εν. και του φορέα ή των φορέων που συμμετέχουν ως μέλος τους περί επιστημονικής εποπτείας ως προς τη λειτουργία τους ως Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης.
Στην παράγραφο 4 αναφέρονται οι οικονομικές δραστηριότητες των Κοι.Σ.Εν.
Στην παράγραφο 5 αναφέρονται οι δυνατότητες δράσεων των Κοι.Σ.Εν., όπως η ίδρυση καταστημάτων πώλησης και υποκαταστημάτων οπουδήποτε και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Στην παράγραφο 6 αναφέρεται τα σχετικά για την επωνυμία αυτών.
Στην παράγραφο 7 προσδιορίζεται η λειτουργία των Κοι.Σ.Εν ανά περιφερειακή ενότητα.
Στην παράγραφο 8 ρυθμίζεται η σύσταση της Κοι.Σ.Εν.
Στην παράγραφο 9 ορίζονται τα προαπαιτούμενα για την σύσταση των Κοι.Σ.Εν. (έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση των εγκεκριμένων φορέων του ν.4139/2013 ή κοινή υπουργική απόφαση όταν ο επισπεύδων φορέας εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο).
Στην παράγραφο 10 αναφέρεται η υποχρεωτικότητα της ιδιότητας του μέλους τουλάχιστον ενός από τους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν.4139/2013 καθώς και ορίζονται τα μέλη των Κοι.Σ.Εν. και το ποσοστό αντιπροσώπευσης στο σύνολο των μελών
Στην παράγραφο 11 καθορίζεται το είδος της απασχόλησης των μελών και δη των κατηγοριών α και β του σχεδίου της προτεινόμενης διάταξης
Στην παράγραφο 12 ορίζεται ρητά η τήρηση μητρώου εθελοντών όπου καταγράφονται οι εθελοντές που υποστηρίζουν τις δράσεις των Κοι.Σ.Εν.
Στην παράγραφο 13 ορίζονται οι πόροι των Κοι.Σ.Εν. και οι πηγές αυτών.
Στην παράγραφο 14 ορίζεται ότι το κεφάλαιο των Κοι.Σ.Εν.
Στην παράγραφο 15 ορίζεται ο τρόπος σχηματισμού του τακτικού και του ειδικού αποθεματικού των συνεταιρισμών
Στην παράγραφο 16 καθορίζεται ο τρόπος διανομής του υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, μεταξύ των μελών.
Στις παραγράφους 17 και 18 ορίζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και του άρθρου 12 του ν.2716/1999 που διέπουν συμπληρωτικά και αναλογικά τη λειτουργία των υπό δημιουργία Κοι.Σ.Εν..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 144
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.)


1. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη:
α) των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης που έχουν ενταχθεί και παρακολουθούν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης των εγκεκριμένων φορέων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74),
β) των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος των ανωτέρω φορέων και τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης.

2. Οι Κοι.Σ.Εν. είναι αστικοί συνεταιρισμοί και αποτελούν μονάδες κοινωνικής ένταξης. Μονάδα κοινωνικής ένταξης νοείται η μονάδα που στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων των περιπτ. α' και β' της παρ. 1.

3. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Εν. και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και η επιστημονική εποπτεία ως προς τη λειτουργία τους ως μονάδων κοινωνικής ένταξης ανήκει στο φορέα ή τους φορείς που συμμετέχουν ως μέλη της.

4. Οι Κοι.Σ.Εν. μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, εμπορικές, προμηθευτικές, μεταφορικές, τουριστικές, οικοδομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μονάδες και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, όπως αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ανάπτυξης.

5. Οι Κοι.Σ.Εν. μπορεί να:
α) ιδρύουν και να διατηρούν καταστήματα πώλησης και υποκαταστήματα οπουδήποτε,
β) συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, μπορεί να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), κοινοπραξίες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες και δημοτικές επιχειρήσεις,
γ) συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα ή, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου.

6. Η επωνυμία των Κοι.Σ.Εν. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης» και την έδρα, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και διακριτικό τίτλο. Η επωνυμία των Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται ή να έχει ουσιώδεις ομοιότητες με την επωνυμία άλλων συνεταιρισμών, οι οποίοι εδρεύουν στον ίδιο δήμο, αναπτύσσουν ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Στην επωνυμία των Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ονόματα φυσικών προσώπων ή επωνυμίες άλλων νομικών προσώπων.

7. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστάται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας Κοι.Σ.Εν., με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου μπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν μέχρι τρεις Κοι.Σ.Εν..

8. Η σύσταση των Κοι.Σ.Εν. ρυθμίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 ( Α' 196), χωρίς τον περιορισμό για υπογραφή του καταστατικού από εκατό (100) τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό.

9. Για τη σύσταση των Κοι.Σ.Εν. απαιτείται απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση ενός από τους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (επισπεύδοντες φορείς) που βασίζεται κυρίως στο προτεινόμενο από την ιδρυτική ομάδα καταστατικό και στο επιχειρησιακό σχέδιο του υπό σύσταση Κοι.Σ.Εν..
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού όταν ο επισπεύδων φορέας εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο χορηγείται η έγκριση σκοπιμότητας των Κοιν.Σ.Εν.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α' 196), εκτός από τις περιπτ. δ' και ε' της παρ. 4.

10. Οι Κοι.Σ.Εν. πρέπει να έχουν ως μέλος τους ένα τουλάχιστον από τους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74).
Μέλη των Κοι.Σ.Εν. μπορούν να γίνουν:
α) φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών, τα οποία είναι είτε άτομα με προβλήματα εξάρτησης που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης στους εγκεκριμένους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, είτε άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος των ανωτέρω φορέων και τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης. Σε περίπτωση υποτροπής μέλους της κατηγορίας αυτής, η οποία βεβαιώνεται με γνωμάτευση του επισπεύδοντος φορέα, η ιδιότητα του μέλους χάνεται. Όσον αφορά στη συνεταιριστική μερίδα των μελών που διαγράφηκαν από τον Κοι.Σ.Εν. λόγω υποτροπής, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α' 96). Τα μέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 35% τουλάχιστον του συνόλου των μελών,
β) ενήλικες εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δημόσιοι υπάλληλοι.
Τα ανωτέρω μέλη, μαζί με τον εγκεκριμένο φορέα του άρθρου 51 του ν.4139/2013, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών.
γ) νοσοκομεία του Ε.Σ. Υ., πανεπιστημιακά νοσοκομεία, δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των Κοι.Σ.Εν. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών.
Μέλη των Κοι.Σ.Εν. δεν μπορεί να γίνουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει την έδρα του στον ίδιο δήμο.

11. Τα μέλη των Κοι.Σ.Εν. μπορούν να απασχολούνται ως εξής :
α) τα μέλη της περίπτ. α) της παρ. 10 μπορούν να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Εν. Αν τα απασχολούμενα μέλη της κατηγορίας αυτής λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιασδήποτε μορφής παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από το συνεταιρισμό. Για τους έχοντες συννοσηρότητα εξάρτησης και ψυχοπαθολογίας, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α' 137),
β) τα μέλη της περίπτ. β) της παρ. 10 μπορούν να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν., σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς μπορούν να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται ή να αποσπώνται με τη συναίνεσή τους στους Κοι.Σ.Εν. Τα απασχολούμενα μέλη αυτής της περίπτωσης δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Εν.

12. Ο Κοι.Σ.Εν. οφείλει να τηρεί μητρώο εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του συνεταιρισμού.

13. Οι πόροι των συνεταιρισμών μπορεί να προέρχονται από:
α) επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
β) χρηματοδότηση από εθνικούς οργανισμούς, από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς,
γ) κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων,
δ) έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Εν,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων,
στ) επιχορήγηση από τους συμμετέχοντες φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013,
ζ) το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 10 του ν. 4430/2016 (Α' 205), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ.1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α' του ν. 3912/2011 (Α' 17) και μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α' 8).
Το κεφάλαιο των Κοι.Σ.Εν απαρτίζεται από:
α) τις συνεταιριστικές μερίδες,
β) το τακτικό αποθεματικό,
γ) το έκτακτο αποθεματικό,
δ) τα ειδικά αποθεματικά του παρόντος άρθρου και τα ειδικά αποθεματικά που αποφασίζει η γ.σ.

14. Τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από την παρακράτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών χρήσης. Η συγκεκριμένη παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον παρόντα και στο καταστατικό.
Ειδικό αποθεματικό σχηματίζεται από την εισφορά νέων μελών ανάλογη προς την καθαρή περιουσία των Κοι.Σ.Εν., όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει την καταβολή μικρότερης εισφοράς.
Τα μέλη που είναι ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να μην εισπράττουν τα καθαρά κέρδη χρήσης, με απόφαση του διοικούντος οργάνου τους, για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη ζημιών των Κοι.Σ.Εν και κυρίως για την ανταλλαγή από έκτακτη εισφορά των συγκεκριμένων μελών που δεν εισέπραξαν τα διανεμηθέντα καθαρά κέρδη.
Οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό καθώς και τα έσοδα από χαριστική αιτία, εφόσον ο σκοπός τους δεν ορίζεται ειδικά, αποτελούν ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη των προγραμμάτων, των εργασιών, των δαπανών και των αναγκών των Κοι.Σ.Εν. Σε περίπτωση διάλυσης των συνεταιρισμών, το ειδικό αυτό αποθεματικό δεν διανέμεται εξίσου στα μέλη του, αλλά διατίθεται για παρεμφερείς σκοπούς. Εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται στον παρόντα και στο καταστατικό, η γ.σ. μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό έκτακτων και ειδικών αποθεματικών.

15. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής.

16. Οι Κοι.Σ.Εν. διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ν. 1667/1986 και του ν. 4139/2013 και αναγνωρίζονται αυτοδικαίως ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (Α' 205).

17. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 6 έως 11 και 13 έως 17 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο