Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με την εγκύκλιο εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού»
«Θέματα σχετικά με την Εγκύκλιο 7613/395/18-02-2019»


Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας


► Μόνο ισχύον κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου είναι το νομοθετημένο ποσόν των 650 € για υπαλλήλους και των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες.

► Για όσους έχουν προσληφθή ή προσλαμβάνονται μετά την 14.2.2012, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, τα ποσά αυτά ισχύουν χωρίς καμμία προσαύξηση, ενώ

► Για όσους έχουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε καθήκοντα μέχρι 14.2.2012, στα ποσά αυτά προστίθενται μέχρι 3 τριετίες από 10% για τους υπαλλήλους και μέχρι 6 τριετίες από 5% για τους εργατοτεχνίτες. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους υπαλλήλους, μέχρι 3 τριετίες από 5%.

Δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

► Η υποχρέωση καταβολής των νέων μισθών-ημερομισθίων μετά .... τριετιών ή μη, αρχίζει από 1.2.2019 (ΥΑ 4241/127/2019).

► Απαιτείται η υποβολή Ε4 με την στήλη των νέων αποδοχών μέχρι 28.2.2019 (ΥΑ 4595/Δ1.1613/2019).

► Απαιτείται κατά το Π.Δ. 156/1994 Γνωστοποίηση όρων, ολόκληρη ή τροποποιητική, αν δε αντί Γνωστοποιήσεως έχει συνταχθή σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους όρους του ΠΔ 156/94, απαιτείται τροποποιητική ως προς τις αποδοχές σύμβαση.

►Σε περίπτωση Μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται για την μεταβολή των αποδοχών επανυποβολή του Ε9.

Δείτε ολόκληρο το Σημείωμα από εδώ
https://www.taxheaven.gr