Ειδήσεις Επισημάνσεις

Πρακτικός οδηγός για τις υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αφορμή για τη σύνταξη του Πρακτικού Οδηγού αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των εξωτερικών λογιστών- φοροτεχνικών (φυσικών και νομικών προσώπων) που προκύπτουν από τον Νόμο 4557/2018 αναφορικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που δημοσιεύεται σήμερα στον Κόμβο, στάθηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄ (κωδ. 900) του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αριθμό Ε.2026/2019 απόφαση του κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ αφορούν τον ΠΙΝΑΚΑ Ι΄ (πληροφορίες εφαρμογής ν.4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), νόμω υπόχρεοι στην συμπλήρωσή του είναι τα πρόσωπα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του Νόμου και εποπτεύονται από την Α.Α.Δ.Ε. δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 6 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα:

1. Οι εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών

2. Οι ιδιώτες ελεγκτές,

3. Οι μεσίτες ακινήτων

4. Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Η Ε. 2026/2019 παραθέτει γενικές οδηγίες ως προς την συμπλήρωση των πεδίων του πίνακα και οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως :

  • Τα πεδία της στήλης «Δραστηριότητα» συμπληρώνονται από όλους τους υπόχρεους με βάση την κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών.
  • Τα πεδία της στήλης «Είδος συναλλαγής» συμπληρώνονται μόνο από τους μεσίτες ακινήτων με βάση την κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών.
  • Τα πεδία των στηλών «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €», «Σύνολο αξίας συναλλαγών» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνονται μόνο από τους μεσίτες ακινήτων και τους έμπορους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Ειδικότερα στη στήλη «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €» συμπληρώνεται το πλήθος των συναλλαγών που η εκάστη εξ αυτών υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών» συμπληρώνονται το σύνολο της αξίας των εν λόγω συναλλαγών.

Στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνεται η συνολική αξία των συναλλαγών της προηγούμενης στήλης που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.

Παρόλο το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις των εξωτερικών λογιστών – φοροτεχνικών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ως προς την συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα είναι ελάχιστες, η εξοικείωση και κυρίως η συμμόρφωση με τα όσα αναλυτικά αναφέρει ο Νόμος 4557/2018 είναι απαραίτητη. Αν μη τι άλλο, θωρακίζει τη νομότυπη άσκηση του επαγγέλματος του (εξωτερικού) λογιστή – φοροτεχνικού.

Στον πρακτικό οδηγό παρουσιάζονται τα βασικά σημεία και έννοιες του Νόμου, βήμα – βήμα οι επιμέρους υποχρεώσεις και δικαιώματα των (εξωτερικών) λογιστών – φοροτεχνικών κυρίως μέσω της παράθεσης χρηστικών πινάκων, γραφημάτων και πρακτικών παραδειγμάτων και τέλος γίνεται μία συνοπτική υπενθύμιση της συνυπευθυνότητας των λογιστών – φοροτεχνικών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Νένα Π. Διονυσοπούλου,
Δικηγόρος


Υ.Γ. Συνιστάται η λήψη και μελέτη του συνημμένου αρχείου σε μορφή PDF, προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί ν΄ ανατρέξει ευκολότερα στις επεξηγηματικές υποσημειώσεις που συνοδεύουν το κυρίως κείμενο του Πρακτικού Οδηγού

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν 4547/2018

[1]. Ποιες πράξεις συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

[2]. Υπόχρεα πρόσωπα

[3]. Υποχρεώσεις προσώπων
Λήψη μέτρων δέουσας (συνήθους, απλουστευμένης ή αυξημένης) επιμέλειας
Αναφορά ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή
Αποχή από συναλλαγές
Μέτρα προστασίας
Απαγόρευση γνωστοποίησης στον εμπλεκόμενο πελάτη
Φύλαξη αρχείων και στοιχείων
Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής
Κατάρτιση και εκπαίδευση
Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

[4]. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (χρόνος και τρόπος φύλαξης αρχείου, ενημέρωση υποκειμένων)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

[1] Γενικές παρατηρήσεις

[2] Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας

[3] ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
Προσωπικές εταιρείες
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

[4] Φύλαξη αρχείου και στοιχείων

[5] ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ενδείξεις που αφορούν τους συναλλασσόμενους
Ενδείξεις που αφορούν τους όρους των συναλλαγών
Ενδείξεις που αφορούν πληρωμές και χρηματικές ροές
Ενδείξεις που αφορούν αποτελέσματα που έχουν επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου

[6] ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

[7] ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

[7] ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

[8] Σύνδεση με το αδίκημα της συνέργειας σε Φοροδιαφυγή

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πολιτικές, έλεγχος και διαδικασίες
Ενημέρωση κι εκπαίδευση
Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων
Εκτίμηση κινδύνου

ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Αναφορά στην Αρχή
Εποπτεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος βασικών αδικημάτων του άρθρου 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ανάλυση περιπτώσεων άμεσης συνέργειας λογιστή φοροτεχνικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου
 

Δείτε τον πρακτικό οδηγό εδώ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο