Διενέργεια ελέγχων από την ΕΛΤΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2019

«Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4449/2017, θα προβεί στη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος:

• Την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και της απόδοσης τους.

• Την αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014,

• Τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

• Την επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ο A ' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


https://www.taxheaven.gr