Ειδήσεις Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Το πρώτο newsletter της έδρας Jean Monnet (Ιαν.-Δεκ. 2018)Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ΑΠΘ, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα, 2019

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018

I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας Σαββαΐδου

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Α.1. Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες
A.2. Εκθέσεις - Μελέτες
Α.3. Αποφάσεις αναφορικά με την παραβίαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
Α.4. Διαδικασίες παραβάσεων και παραπομπές στο ΔΕΕ
Β. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δ. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ.1. Συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων (2018/C 257/01)
Δ.2. Νομολογία του ΔΕΕ
Δ.2.1. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων
Δ.2.2.Στον τομέα της άμεσης φορολογίας
Δ.2.3. Στον τομέα του ΦΠΑ
Δ.2.4. Άλλα θέματα
Ε. Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ
ΣΤ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ζ. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

III. Δράσεις του ΟΟΣΑ

IV. Ελληνική Νομοθεσία
Α. Νόμοι
Β. Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

V. Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαΐδου
Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων (tax flash)
Γ. Συμμετοχή στο kick of meeting του προγράμματος Erasmus
Δ. Δημοσίευση άρθρων

VI. Αρθρογραφία
Α. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων
Α.1 Ο τεκμαρτός προσδιορισμός του ΦΠΑ υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων της οδηγίας για το ΦΠΑ, Άρθρο του Κωνσταντίνου Δ. Φινοκαλιώτη
Α.2. Σχόλιο στην Απόφαση Hornbach-Baumarkt AG του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-382/16), του Δημητρίου Γ. Γιαλούρη   
Β. Η στήλη των νέων επιστημόνων του φορολογικού δικαίου   
Β.1 Η πρόκληση της συντονισμένης προσέγγισης των ελέγχων transfer pricing σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της Θεοδότας Ρήμου   
Β.2 Σχόλιο στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ C-159/17 σχετικά με τη διαγραφή του φορολογουμένου από το μητρώο  ΦΠΑ και τη μη αναγνώριση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών του, της Δήμητρας Κούνη   
Β.3. Σχόλιο στην απόφαση του ΣτΕ 2502018 - ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών επί τη βάσει εικονικών φορολογικών στοιχείων από τον καλόπιστο λήπτη του φορολογικού στοιχείου βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ, της Δήμητρας Κούνη   

VII. Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
 
I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας Σαββαΐδου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζω το πρώτο Newsletter της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, της οποίας έχω την τιμή να είμαι κάτοχος.

Σκοπός της έδρας Jean Monnet είναι η εν γένει προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας στα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης, τα οποία τοποθετούνται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και συστηματοποίηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου μέσα από την πανεπιστημιακή διδασκαλία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, Erasmus και διατμηματικών/διατομεακών βάσει ενός σύγχρονου και ανταποκρινόμενου σε διεθνή πρότυπα προγράμματος σπουδών, τη διοργάνωση ποικίλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την δημιουργία συμπράξεων ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, τη δημοσίευση μελετών, άρθρων και επιστημονικών συγγραμμάτων και την ανάληψη πάσης φύσεως δράσεων που θα συνεισφέρουν στην πληρέστερη εμπέδωση καίριων ζητημάτων ευρωπαϊκής φορολογικής διοίκησης και πολιτικής.

Σκοπός του παρόντος εντύπου ("newsletter") είναι αφενός η πληροφόρηση των επιστημόνων και λοιπών ασχολούμενων με το ενωσιακό φορολογικό δίκαιο, όπως ιδίως δικαστών, δικηγόρων, φορολογικών συμβούλων, λογιστών κλπ, των εξελίξεων στον τομέα αυτό και αφετέρου η διάχυση των δραστηριοτήτων της έδρας Jean Monnet σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιο πρόγραμμα δράσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρουσίασης των εξελίξεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης παρουσιάζονται αφενός οι πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αναλυτικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και αφετέρου ενδεικτική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως, σκοπός του εντύπου δεν είναι η εξαντλητική παρουσίαση όλων των εξελίξεων ή της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, αλλά η αναφορά των σημαντικότερων εξελίξεων και αποφάσεων και κυρίως η παροχή εναύσματος για την έναρξη ενός επιστημονικού διαλόγου στον τομέα της Ευρωπαϊκής Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έδρας Jean Monnet, παρουσιάζονται στο έντυπο οι ομιλίες της κατόχου της έδρας και της ερευνήτριας της έδρας κας Βασιλικής Αθανασάκη σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και αρθρογραφία σχετική με ζητήματα ενωσιακού φορολογικού δικαίου.

Το έντυπο περιλαμβάνει, επίσης, αρθρογραφία ειδικών στο φορολογικό δίκαιο, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό, και οι οποίοι μπορούν με τις γνώσεις τους να συμβάλλουν στους στόχους της έδρας Jean Monnet, όπως ιδίως στην εμβάθυνση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Επίσης, περιλαμβάνει την στήλη των νέων επιστημόνων του φορολογικού δικαίου, με την οποία φιλοδοξούμε να δώσουμε ένα βήμα σε νέους επιστήμονες, όπως ιδίως μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές των ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, που ενδιαφέρονται για το φορολογικό δίκαιο, εθνικό ή ενωσιακό, να κάνουν τις πρώτες στους συγγραφικές προσπάθειες δημοσιεύοντας άρθρα ή σχόλια επί αποφάσεων φορολογικού ενδιαφέροντος. Τέλος, στο έντυπο θα περιλαμβάνεται επισκόπηση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά για ενδιαφέροντα ζητήματα ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.

Το έντυπο αυτό θα δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πρώτο συμπίπτει με το τέλος του 2018, καθώς το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, θα περιλαμβάνει τις εξελίξεις όχι μόνο του τελευταίου τριμήνου του 2018, αλλά ολόκληρου του έτους. Ευελπιστώντας το παρόν έντυπο να ανταποκρίνεται στους στόχους του και ιδίως να είναι χρήσιμο στους αποδέκτες του, εύχομαι καλή ανάγνωση.
 
Κατερίνα ΣαββαΐδουΔείτε το 1ο newsletter ή κατεβάστε το από εδώ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο