Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

ΟΠΑ: Προκήρυξη νέων θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και ΧρηματοοικονομικήΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 633, 210 8203 630 / Fax: 210 8203634
FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633, Tel.: (+30) 210 8203633, 210 8203 630/ Fax: (+30) 2108203634
E-mail: [email protected] / www.aueb.gr


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
- Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:
- Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
- Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
- Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις:
α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Scholarships.aspx).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 3529/τ’ Β/21-8-2018) και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
- Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 15/3/2019.
- Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 31/5/2019.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 11:30 – 18.30, τηλ. 210-8203633)
________________________________________
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
7. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
8. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).
________________________________________
     
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ                                    
Δράκος Κωνσταντίνος
*
Καθηγητής

Ο Πρύτανης
Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
Καθηγητής
*

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της γραμματείας

CALL FOR APPLICATIONS – INTAKE SEPTEMBER 2019

The MSc program in Financial Management of the Athens University of Economics and Business is now accepting appli-cations for the intake September 2019. The program is addressed to university graduates as well as to business execu-tives who wish to upgrade their knowledge in the field of Financial Management via an English-speaking graduate course.

The postgraduate program leads to the award of a Master’s of Science (MSc) degree and offers:
- A 12-months full-time program, designed to meet the needs of graduates, with lectures taking place mainly during the morning or in the afternoon.
- A 24-months part-time program, designed to meet the needs of business executives, where lectures are conduct-ed in the evenings.

Participating in the program requires the payment of certain tuition fees (further info can be found at https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm/tution-fees-and-financial-aid ).
 
The Program operates in accordance with the Regulation of Postgraduate Programs (Bulletin B' of the Greek Govern-ment Gazette No. 3998/17-9-2018) and Law 4485/2017.

The program has a rolling admissions procedure, conducted in two rounds, with the following deadlines:
- 1st round, Friday 15th of March 2019
- 2nd round, Friday 31st of May 2019

Places are subject both to an upper and lower limit of participants, based on accreditation criteria and the regulations of postgraduate programs.

CRITERIA AND SELECTION PROCEDURE
Applications are submitted electronically through: https://e-graduate.applications.aueb.gr/?lang=en_US
Submission process:
1. register and login to the link above
2. find in the list of available Postgraduate Programs, the ‘MSc in Financial Management’
3. select ‘full-time’ or ‘part-time’ program
4. Select and complete the form in English language. Make sure to double check that the English language form is used.
5. complete all required fields in the application form with Capital letters

Notice: you should complete the online application and click "Submit". You will not have to upload any documents.
If any personal data is not applicable (for example VAT, which is not applicable for foreign students), please type “- “.

Within a period of five (5) days, applicants have to send by post or submit in person to the Secretariat’s office (see con-tact details below) the signed printed form of the electronic application along with the required supporting documents.
Contact Details:
Secretariat, MSc in Financial and Management, AUEB’s Centre for Postgraduate Studies, Room 913, 9th floor,
47A Evelpidon and 33 Lefkados St, 11362, Athens, Greece.
Monday to Friday: 11:30 – 18:30 Tel. +30 210-8203 633, 2108203 630, Fax: +30 210-8203 634, Email: [email protected]

Documents that must be submitted with the application:
1. The signed printed application.
2. Copies of all University Degrees / Diplomas (Recognition by the Hellenic National Academic Recognition Infor-mation Centre (DOATAP) is required)
3. Official Transcripts of marks received (with certified translation in English in case the transcripts are not in Greek)
4. CV in English
5. Certified copy of the English language certification verifying very good command of the language (at least level C1, as determined by a TOEIC , IELTS, TOEFL score) or Advanced (CAE) or Proficiency
6. One recent passport size photograph
7. Two confidential recommendation letters (for FT program academic references, for PT program from Employ-ers)
8. Proof of employment record, if any – required for part time applicants

________________________________________

The Program’s Director                                 
Konstantinos Drakos
Professor
*

The Rector
Emmanuil A. Giakoumakis
Professor
*

* The signatures are placed on the original that remains in the file of the organization.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο