Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων: Νέα Πρόεδρος της ομάδας του ΣυμβουλίουΗ ομάδα του Συμβουλίου που εποπτεύει την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων διόρισε νέα πρόεδρο.

Η κα Lyudmila Petkova (Βουλγαρία) ανέλαβε καθήκοντα στις 5 Φεβρουαρίου 2019 για περίοδο δύο ετών. Διορίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της ομάδας της 30ής Ιανουαρίου 2018 και αντικατέστησε την κα Fabrizia Lapecorella (Ιταλία), η οποία ήταν πρόεδρος της ομάδας από το 2017.

Ο κώδικας δεοντολογίας στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των φορολογικών μέτρων που ενδέχεται να ευνοούν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Η εφαρμογή του βασίζεται στην δέσμευση των κρατών μελών, σε προαιρετική βάση και κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους, για «πάγωμα» (αποχή από τη θέσπιση νέων επιβλαβών φορολογικών μέτρων) και «κατάργηση» (κατάργηση των υφιστάμενων επιζήμιων φορολογικών μέτρων).

Ο κώδικας θεσπίστηκε δυνάμει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 1997.

Νέοι τομείς εργασίας

Οι εργασίες επεκτάθησαν προσφάτως σε νέους τομείς, όπως:

Σε αυτούς τους τομείς, έχουν εγκριθεί διάφορες πρωτοβουλίες του τύπου «ήπιου δικαίου» (δηλ. κανόνες που δεν είναι ούτε αυστηρά δεσμευτικοί ούτε στερούμενοι νομικής ισχύος), μεταξύ των οποίων ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας τον Δεκέμβριο του 2017.


Εφαρμογή του κώδικα

Η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας, επίσημο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου που συστάθηκε το 1998, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του. Επικουρείται στο έργο της από διάφορες υποομάδες, προεδρευόμενες εκ περιτροπής από την εκάστοτε Προεδρία.

Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ομάδας στο άμεσο μέλλον θα είναι να ολοκληρώσει την αναθεώρηση τουενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και την τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της ομάδας είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των επαφών και των διαλόγων με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών σχετικά με διαδικαστικές και/ή πολιτικές πτυχές της διαδικασίας κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου.

Μέχρι σήμερα, το εγχείρημα καλύπτει 95 περιοχές δικαιοδοσίας.

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα Petkova είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Το 2018, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου, προήδρευσε της ομάδας υψηλού επιπέδου σε φορολογικά θέματα και υπηρέτησε ως πρώτη αντιπρόεδρος της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας.Βιογραφικό σημείωμα της Lyudmila Petkova

Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων)

Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας
https://www.taxheaven.gr