Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Παρατηρήσεις του ΟΕΕ σχετικά με τη νέα οδηγία για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και τις ευθύνες των λογιστών-φοροτεχνικών

Επιστολή Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018, ευρύτερα γνωστής ως DAC 6, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213
2141810, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου
2019 Αρ. Πρωτ.: Φ/1/899

Προς
τον Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σχετικά με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΟΙΚ.Α.Α.Δ.Ε. 0000136 ΕΞ 2019/15/01/2019 επιστολή σας, σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας για την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018, ευρύτερα γνωστής ως DAC 6, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις:

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 1η Ιουλίου 2020, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις 25 Ιουνίου 2018 με αποτέλεσμα οι συναλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει να είναι διαθέσιμες προς εφαρμογή ή έχουν εφαρμοστεί από τις 25 Ιουνίου 2018 και μετά, να δηλωθούν αναδρομικά στις φορολογικές αρχές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Η ισχύς της διάταξης αυτής θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πρέπει να συζητηθούν τρόποι για την αντιμετώπισή τους.

• Για τον όρο «επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός» πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις και σαφείς ερμηνείες στους ενδιαμέσους ώστε να έχουν την δυνατότητα να χαρακτηρίσουν μια διασυνοριακή ρύθμιση ως επιθετική και να γνωστοποιήσουν στην εκάστοτε φορολογική αρχή τις σχετικές πληροφορίες. Ο φορολογικός επιθετικός σχεδιασμός λαμβάνει πολλές μορφές, και στις συνέπειές του συγκαταλέγονται οι διπλές εκπτώσεις.

• Για την υποχρεωτική γνωστοποίηση τα κράτη μέλη πρέπει προηγουμένως να έχουν προβλέψει διαδικασίες, που εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια για να αποφευχθούν φαινόμενα διαρροής των πληροφοριών και χρήσης τους για άλλους σκοπούς και να αποκτήσουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα και πληροφοριακά συστήματα. Η χώρα μας πρέπει να δημιουργήσει εκείνους τους μηχανισμούς ώστε να αξιοποιήσει με τον σωστότερο τρόπο τα παρεχόμενα στοιχεία. Οι κυρώσεις που θα προβλεφθούν για τις παραβάσεις των κανόνων υποχρεωτικής γνωστοποίησης πρέπει να εξετασθούν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να έχουν αποτέλεσμα και όχι να οδηγήσουν σε αντίθετη κατεύθυνση από τον σκοπό της επιβολής τους.

• Οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί ευθύνονται έναντι του εντολέα τους και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και καθίστανται υπεύθυνοι για την ακρίβεια των κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων και την συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα, που έχουν στη διάθεσή τους και όχι με δεδομένα που για τον έλεγχό τους είναι αρμόδιοι άλλοι φορείς. Ως ενδιάμεσοι οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία και για όσα δεδομένα έχουν πρόσβαση άντλησής τους αποκλειστικά μετά από την έναρξη της συνεργασίας τους με τους πελάτες τους.

• Κατά το στάδιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία όταν θα πρέπει να θεσπισθούν οι κυρώσεις για παραβάσεις των σχετικών διατάξεων είναι απαραίτητη η τελική διαβούλευση με όλους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να γίνει ορθή χρήση της παρ. 2 του Άρθρου 8Α όπου "Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγήσει στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά τέτοιων ρυθμίσεων, όταν το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει ότι καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύει την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τέτοια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων βαρύνει τον φορολογούμενο και οι ενδιάμεσοι ενημερώνουν τους φορολογουμένους για τη μετατόπιση σε αυτούς της εν λόγω υποχρέωσης λόγω του απορρήτου. "
Κρίνουμε απαραίτητο κατά το στάδιο ενσωμάτωσης στο Ελληνικό νόμο η ίδια μέριμνα να ληφθεί και για τον κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών αλλά και των Ορκωτών Λογιστών.

• Η ανεξαρτησία της εργασίας των Λογιστών - Φοροτεχνικών στα επίπεδα Διεθνών προτύπων είναι βασική προϋπόθεση στην επιτυχία των αναφερομένων στην συγκεκριμένη οδηγία. Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι όταν ποσοστιαία το 95-97% περίπου των ελληνικών οντοτήτων, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, δεν υποβάλουν στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ διαμέσου των Λογιστών - Φοροτεχνικών αλλά μπορεί ο "οποιοσδήποτε" να αποστείλει ελευθέρα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις ηλεκτρονικά χωρίς καμία ασφάλεια και έλεγχο, γίνεται κατανοητό ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα όπως η παραπάνω οδηγία είναι δύσκολο να έχουν επιτυχία.

• Τέλος μία σειρά από μέτρα για ενίσχυση του ρόλου του Λογιστή - Φοροτεχνικού και τη προστασία του νόμιμου επαγγελματία, σε σχέση με τον παράνομο ασκούντα, που σας έχει προτείνει ο φορέας μας, θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Το κράτος απαιτεί από τον πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό να εφαρμόζει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται από τις διατάξεις του N.4557/2018, βάσει ανάλυσης του βαθμού κινδύνου που εξαρτάται από το προφίλ του πελάτη ή/και το είδος της συναλλαγής, ενώ αυτό δεν μπορεί παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον νόμιμο Λογιστή - Φοροτεχνικό.Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Κόλλιας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο