Ειδήσεις Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

Έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο του 2018

21/01/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2018 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Το Νοέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 292 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017. Η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,0% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,2% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,0%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% και 42,5% αντίστοιχα, αλλά και της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 18,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2017. Βελτίωση σημειώθηκε και στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Επιδείνωση, σε μικρότερο βαθμό, σημείωσε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 3,8 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε όμως μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,8% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% και 9,7% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 14,7% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης. 

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 


Το Νοέμβριο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα αυξημένο κατά 199 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το Νοέμβριο του 2017, λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε πλεόνασμα, το οποίο όμως ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2017. 

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων 

Το Νοέμβριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Νοεμβρίου του 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,4 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. 

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 

Το Νοέμβριο του 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, σημειώθηκε αύξηση των καθαρών υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κατά 382 εκατ. ευρώ. Η κυριότερη συναλλαγή αφορά τη συμμετοχή της Hellenic Healthcare SARL (Ολλανδία) στο ιδρυτικό κεφάλαιο της ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχών, η οποία στη συνέχεια εξαγόρασε τη Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε..

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση (κατά 206 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 794 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 618 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την καθαρή αύξηση (κατά 407 εκατ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού – οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις – κατέγραψαν αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ και 3,4 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. 
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 944 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση (κατά 3,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (1). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 23,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση (κατά 21,1 δισεκ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους. 
Στο τέλος Νοεμβρίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του τέλους Νοεμβρίου 2017 (6,5 δισεκ. ευρώ). 

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Δεκεμβρίου 2018 θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2019.

Σχετικός σύνδεσμοςΙσοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος  2018 - Πίνακας

(1) Το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατά 2,0 δισεκ. ευρώ και 4,8 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.


Ετικέτες για αναζήτηση εισαγωγές έλλειμμα ισοζύγιο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο