Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του για το νέο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιοΤο Συμβούλιο κινείται προς αναλογικότερους και καταλληλότερους κανόνες για τις επιχειρήσεις επενδύσεων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με μια δέσμη μέτρων —αποτελούμενη από έναν κανονισμό και μία οδηγία— η οποία καθορίζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Τα κείμενα ορίζουν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και εποπτικές ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ κινδύνου και το επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων επενδύσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η κατοχή και διαχείριση τίτλων και παραγώγων για επενδυτικούς σκοπούς για λογαριασμό των πελατών τους. Προσφέρουν ποικιλία επενδυτικών κεφαλαίων και υπηρεσιών, όπως παροχή συμβουλών, διαχείριση χαρτοφυλακίου και διαπραγμάτευση σε χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αντίθεση με τις τράπεζες, δεν δέχονται καταθέσεις και δεν χορηγούν δάνεια σε μεγάλη κλίμακα.Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υπάρχουν περίπου 6 000 επιχειρήσεις επενδύσεων. Οι περισσότερες είναι σχετικά μικρές, αλλά ένας μικρός αριθμός εξ αυτών κατέχει σημαντικό μερίδιο του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παρέχει ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων που ισχύουν και για τις τράπεζες. Ο κανονισμός και η οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR και CRD4, αντιστοίχως) βασίζονται σε διεθνή πρότυπα που προορίζονται για τις τράπεζες. Συνεπώς, δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Με βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε σήμερα, εφόσον εγκριθεί, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα υπόκεινται στα ίδια βασικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά τις κεφαλαιακές συμμετοχές, την υποβολή στοιχείων, την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές, αλλά οι απαιτήσεις προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται θα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση και την πολυπλοκότητά τους.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις («κατηγορία 1») θα υπάγονται στο πλήρες καθεστώς προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και θα εποπτεύονται σαν πιστωτικά ιδρύματα:
• οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες τραπεζικού τύπου (όπως η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων) και των οποίων τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού υπερβαίνουν τα 15 δισ. € θα υπόκεινται αυτομάτως στις διατάξεις των CRR και CRD4
• οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικού τύπου με ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού μεταξύ 5 και 15 δισ. € θα μπορούν να καλούνται από την εποπτική αρχή τους να εφαρμόσουν τις διατάξεις των CRR και CRD4, ιδίως εάν το μέγεθος ή οι δραστηριότητές τους ενέχουν κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οι μικρότερες επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται συστημικές θα υπόκεινται σε νέο ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Οι απαιτήσεις αυτές θα είναι, σε γενικές γραμμές, διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν για τις τράπεζες, αλλά οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να επιτρέπουν, κατά περίπτωση, τη συνέχιση της εφαρμογής των τραπεζικών απαιτήσεων σε ορισμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να μη διαταραχθεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Το κείμενο προβλέπει επίσης μεταβατική περίοδο 5 ετών προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς.

Το κείμενο του Συμβουλίου ενισχύει επιπλέον το καθεστώς ισοδυναμίας —όπως ορίζεται στην οδηγία MIFID2 και τον κανονισμό MIFIR— το οποίο θα εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων χωρών. Καθορίζει λεπτομερέστερα ορισμένες από τις απαιτήσεις για την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά και παρέχει πρόσθετες εξουσίες στην Επιτροπή. Ειδικότερα, στην περίπτωση όπου οι δραστηριότητες επιχειρήσεων τρίτων χωρών ενδέχεται να έχουν συστημική σημασία, παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ενσωματώνει στις αποφάσεις ισοδυναμίας ορισμένους ειδικούς όρους λειτουργίας, ώστε η ΕΑΚΑΑ και οι εθνικές αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις των τρίτων χωρών.

Επόμενα στάδια

Το Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του επί του φακέλου στις 24 Σεπτεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο