Ειδήσεις Επισημάνσεις

Η δωρεάν παραχώρηση, σε ιδιωτική κλινική, της χρήσης ιατρικού μηχανήματος αποτελεί σύμβαση χρησιδανείου του άρθρου 810 α.κ. υποκείμενη σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ α.ε.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

 

Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 810 Α.Κ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


ΕΡΩΤΗΜΑ


Ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητι­κό με Ιδιωτική κλινική, για τη παραχώρηση της χρή­σης άνευ ανταλλάγματος ιατρικού μηχανήματος.

Η εταιρεία αυτή προμηθεύει την κλινική με τα υλικά  που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανή­ματος και η κλινική υποχρεούται να τα αγοράζει από αυτήν.

Τα ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρείται σύμβαση χρησιδα­νείου υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου.

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στο άρθρο 810 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: «Δια της συμβάσεως του χρησιδανείου ο εις των συμβαλλομένων (χρήστης) παραχωρεί εις τον έτε­ρον την χρήσιν πράγματος άνευ ανταλλάγματος, ούτος δε (χρησάμενος) υποχρεούται να αποδώση το πράγμα μετά την λήξιν της συμβάσεως».

Με την ΠΟΛ.1041/3.2.2014 έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η Γνωμοδό­τηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 416/2010.

Με την παραπάνω Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α΄) έκρινε, ομόφωνα, ότι: Οι εγγράφως καταρτιζόμε­νες συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ. της 28.7.1931 «Περί Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου».

Επίσης με την απόφαση του ΣτΕ 3529/2010, που εκδόθηκε για όμοια περίπτωση κρίθηκε ότι: Η πα­ραχώρηση της χρήσης ψυγείων συντήρησης προϊό­ντων σε πελάτες εταιρίας χωρίς αντάλλαγμα και για αόριστη χρονική διάρκεια, μια και το χρονικό διά­στημα της δωρεάν χρήσης διαρκεί, όσο οι πελάτες θ' αγοράζουν προϊόντα της εταιρείας, συγκροτεί την έννοια των συμβάσεων χρησιδανείων (άρθρο 810 Α.Κ.) και υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α ΚΝΤΧ.

Μεταγενέστερα, με την υπ’ αριθμόν 79/7.4.2014 Γνωμοδότηση του, το ΝΣΚ έδωσε καταφατική απά­ντηση σε ερώτημα του Υπ. Οικ. «Εάν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επενδυτικού αγαθού άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), προκειμένου αυτός, στον οποίον πα­ραχωρείται η χρήση (χρησάμενος), να συντηρεί ή και να αποθηκεύει προϊόντα παραγωγής του παρα­χωρούντος τη χρήση (χρήστη) προς μεταπώληση αυτών, ή να κάνει χρήση περαιτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, κατ' επάγγελμα, από τον χρήστη.

Η τελευταία Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 79/7.4.2014 δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ­θρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτή­σεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειω­ματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομι­κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτε­λούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοί­κηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοι­κητική Αρχή".

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η τελευταία γνωμο­δότηση του ΝΣΚ δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδε­κτή από την Φορολογική διοίκηση, πλην όμως το σκεπτικό της είναι απολύτως σύμφωνο με την από­φαση του ΣτΕ 3529/2010.

Σημειώνουμε ότι το ΣτΕ είναι το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, του οποίου η νομολογία (οι αποφάσεις) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τη Διοίκηση ούτε από τους διοικούμενους. Αυτό προκύπτει άμε­σα από τις διατάξεις των παραγράφων  3 και 4 του άρ­θρου 53 του Π.Δ. 18/1989 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3900/2010) οι οποίες ορίζουν ότι: « Η αί­τηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προ­βάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυ­ρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υ­πάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προ­σβαλλομένης απο­φάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Ε­πικρατείας ή άλλου ανωτά­του δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοι­κητικού δικαστηρίου».

Έτσι, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις ούτε η Διοί­κηση ούτε ο διοικούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσω­πο) μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί α­πόφαση του ΣτΕ και συνεπώς οι αποφάσεις του καθίστανται απρόσβλητες. Σημειώνουμε ότι στους όρους «νομο­λογία» ή «αποφάσεις» περιλαμβάνο­νται τόσο το διατακτικό μιας απόφασης όσο και η μείζων σκέψη της απόφασης αλλά και οι πα­ρεμπίπτουσες κρίσεις της.

Επομένως,  από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνάψει η Ιδιωτική κλινική με τον προμηθευτή της, για τη χρήση άνευ ανταλλάγματος ιατρικού μηχανή­ματος είναι σύμβαση χρησιδανείου του άρθρου 810 Α.Κ. και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 α’ του Κ.Ν.Τ.Χ. υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ 20%.


Νομοθεσία – Νομολογία

Άρθρο 810 Αστικού Κώδικα

Άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.

Απόφαση ΣτΕ 3529/2010

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 79/2014

ΠΟΛ.1041/3.2.2014

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο