Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ενδικοφανής προσφυγή: Αναστολή προθεσμίας λόγω επικείμενης σχετικής κρίσης του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΜε την διάταξη της τροπολογίας του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούμενου - σε περίπτωση που για το ζήτημα που έχει τεθεί με την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, έχει δημοσιευθεί πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α' 213) - να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, για όσο διάστημα εκκρεμεί η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.3900/2010. Η αίτηση του φορολογούμενου γίνεται δεκτή εφόσον ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης διαπιστώσει την ταυτότητα του νομικού ζητήματος.

Για τη χορήγηση της σχετικής αναστολής εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης με την οποία ορίζεται ότι η αναστολή ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας (δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010). Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της πράξης του ΣτΕ, η αναστολή της προθεσμίας ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή με την ενδικοφανή προσφυγή ενδέχεται να τίθενται και επιπλέον ζητήματα, επί των οποίων δεν αναμένεται κρίση του ΣτΕ, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα κεφάλαια της ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση της απόφασης του ΣτΕ στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (μέσω του δικαστηρίου ή με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου), συνεχίζει η προθεσμία εξέτασης των σχετικών εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών. Εάν η προθεσμία που απομένει για την εξέτασή τους είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, η αρχική προθεσμία εξέτασης παρατείνεται αυτοδικαίως για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης για εξέταση της υπόθεσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης κατά ομοιόμορφο τρόπο, δεδομένου ότι έχει μεσολαβήσει σχετική κρίση του ΣτΕ, με την οποία επιλύεται οριστικά το τιθέμενο ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα αποφεύγεται η άσκοπη επιβάρυνση των φορολογουμένων οι οποίοι ενδεχομένως κατόπιν της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής να χρειάζεται να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αναστείλουν υποχρεωτικά την συζήτηση επί της υπόθεσης έως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013


1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που για το ζήτημα που έχει τεθεί με την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, έχει δημοσιευθεί πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α' 213), ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, για όσο διάστημα εκκρεμεί η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, εφόσον διαπιστώσει την ταυτότητα του νομικού ζητήματος, εκδίδει απόφαση αναστολής της προθεσμίας, πριν από την πάροδο της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο. Η αναστολή καταλαμβάνει το σύνολο της ενδικοφανούς προσφυγής και ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3900/2010 ή, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβληθεί μεταγενέστερα της ημερομηνίας δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεχίζει η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση που η προθεσμία που απομένει για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπολείπεται των τριάντα (30) ημερών, η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών παρατείνεται αυτοδικαίως για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.»

2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, που εκδίδεται πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών και κοινοποιείται στον υπόχρεο, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται άπαξ για τριάντα (30) ημέρες, σε περίπτωση που προσκομισθούν από τον υπόχρεο νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την πάροδο της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο