Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυθαίρετα: Νέες αλλάγες - Παράταση προθεσμίας καταβολής προστίμου ν. 3843/2010 - Πρόστιμο 30% και στην περίπτωση αλλαγής χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύριαΜε το άρθρο 13 του νέου νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.» τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4495/2017 σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση και ειδικότερα:

- Διευρύνονται οι περιπτώσεις της Κατηγορίας 1 σχετικά με τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εφεξής και οι εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων (π.δ. 8-2-1979).

- Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2019 (έληξε στις 12-12-2018), η προθεσμία για την καταβολή εφάπαξ του υπολειπόμενου ποσού προστίμου, που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης στο ν. 3843/2010.

- Προβλέπεται η σύνταξη και έκδοση, από το αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών μετά τις 28-7-2011, πρωτοκόλλου συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (άρθρο 94 παρ. 3 περ. α' και γ' του ν.4495/2017), προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία διαγραφής των προβλεπόμενων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης (άρθρο 107 παρ. 3 του ν.4495/2017).
Ειδικά, για τις περιπτώσεις εκτέλεσης της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνη αιγιαλού, δάση και δασικές εκτάσεις κ.λπ. (άρθρο 52 παρ. 1 περ. α' έως δ' του ν.4559/2018) καθώς και σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 (άρθρο πρώτο παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018, που κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4576/2018), διαγράφονται τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που επιβάλλονται στις αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 28-7-2011 (άρθρο 94 παρ. 1 του ν.4495/2017).

- Επιβάλλεται εφεξής το πρόστιμο ανέγερσης, που ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας των αυθαίρετων κτισμάτων και στην περίπτωση της αλλαγής χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύρια, καθ' υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.
Ορίζεται ότι, για τις πολεοδομικές παραβάσεις εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης έγκρισης, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31-1-2019.

- Παρατείνεται, κατά έξι (6) μήνες, το χρονικό διάστημα από την πληρωμή του σχετικού παραβόλου, κατά το οποίο ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής στην ισχύουσα νομοθεσία, κατά περίπτωση.

- Παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων στο ν.4495/2017, για τις οποίες το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Με την παρ. 1 προστίθεται στις εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 για την έκδοση οικοδομικών αδειών και οι εργασίες ανακατασκευής κτιρίων προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας, επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων.

Με την παρ. 2 επειδή για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 παρουσιάστηκε δυσλειτουργία σχετικά με τον κωδικό πληρωμής σε τράπεζα, που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, προς διευθέτηση του θέματος αυτού, δίδεται παράταση μέχρι τις 30.6.2019 για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού προστίμου εφάπαξ.

Με την παρ. 3 προστίθενται εδάφια προκειμένου να αποφεύγονται δυσερμηνείες και δυσλειτουργίες και να συμπληρωθεί κενό νόμου και προς τούτο προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 3 , το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

Επίσης, διευκρινίζονται οι οφειλόμενες ενέργειες του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία προκειμένου να επέλθει η διαγραφή των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του v. 4495/2017, στην περίπτωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών των περιπτώσεων α' έως δ' του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) και των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 και προβλέπεται ότι το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο, συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

Με την παρ. 4 συμπληρώνεται και διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο ανέγερσης που ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) της αξίας του επιβάλλεται και στην περίπτωση της αλλαγής χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύρια, καθ' υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου. Επίσης, ορίζεται πως για τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, που διενεργήθηκαν χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης έγκρισης, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» και εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας έως τις 31.1.2019.

Με την παρ. 5, προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες το χρονικό διάστημα στο οποίο ο μηχανικός υποχρεούται από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης, για τους ίδιους λόγους, δίδεται παράταση με την οποία ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 6 δεδομένου ότι κατά την εκπνοή του προβλεπόμενου χρόνου δεν είχαν εκδοθεί όλες οι διοικητικές πράξεις και οι εγκύκλιοι για την εφαρμογή του παρόντος, δίδεται παράταση στις περιπτώσεις που προβλέπεται μείωση προστίμου και συγκεκριμένα α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018, β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 1.11.2018 έως τις 8.4.2019, γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτ. ιβ) ως εξής:
«ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8-2-1979 (Δ' 130)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α' 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2019.»

3. Μετά την περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α' 101), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτ. α' και γ' το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107.
Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτ. α' έως δ' της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) και των υποπερίπτ. αα' και ββ' της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α' 149), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α' 196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 ΚΥΑ (Β' 3255) διαγράφονται τα πρόστιμα της παρ. 1. Για το σκοπό αυτό το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107.»

4.α) Η περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτ. α έως δ της παρ. 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.»
β) Στο τέλος της περίπτ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτ. ε της παρ. 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» (171563/131/2018 ΚΥΑ (Β' 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως την 31η.1.2019.»

5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί τις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018,
β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί τις διατάξεις του παρόντος από την 1η.11.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο