Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - «Κάπου ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου μέρα» (Οδυσσέας Ελύτης)





Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

  

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα.



 

[ Κάλαντα . Αθήνα, 1950-60 © Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου – Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη.  Πηγή : https://www.elculture.gr/blog/article/χριστουγεννιάτικη-αθήνα-φωτογραφικά-αρχεία-μουσείου-μπενάκη/ ]

 

⥢⥤

 

1)         Τα Briefing του κόμβου.

 

⥢⥤

 

2)         « Μέρες Κοινωνικού Μερίσματος »


 

[ Πηγή : ΜΝΗΜΕΣ: ΟΤΑΝ Η UNRRA ΦΑΝΗΚΕ ΘΕΟΣΤΑΛΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ (ΦΩΤΟ) – Πηγή : http://allnews-epirus.blogspot.com/2017/09/unrra.html ]

 

60 Χρόνια μετά την UNRRA, η Ιστορία συνεχίζεται, σε μια Χώρα, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει το Δικαίωμα στην Εργασία. Η σύγχρονη εκδοχή ονομάζεται « Κοινωνικό Μέρισμα » και επ΄ αυτού είχαμε :

 

 

Συναφές

806/2018.Σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας

 

⥢⥤

 

 

[ Η Γκερνίκα (Guernica στα ισπανικά ή Γκουέρνικα, με λατινική απόδοση στα ελληνικά), είναι το διασημότερο ίσως έργο του Πάμπλο Πικάσο.]

 

⥢⥤

 

3)         Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα για το 2018

[ « Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω το γυρίζω » ] .

[ Αφήστε με να σας εξηγήσω! -https://www.youtube.com/watch?v=dsshggvi-UU ]

 

ΠΟΛ.1219/2018. Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

Τα νέα δεδομένα

Η νέα θέση της διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/2018 διαφοροποιείται σε σχέση με την προγενέστερη εγκύκλιο και πλέον δεν εξετάζεται —ως προς τον χρόνο της έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα— αν η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη (από πλευράς ασφαλιστικής νομοθεσίας).  

Με τα νέα δεδομένα, οι ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης:

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μπορεί να λάβει χώρα εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης για λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε του δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4254/2014. Στις περιπτώσεις αυτές η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4254/2014, εξισώνεται με την ταμειακή καταβολή, δηλαδή την άμεση καταβολή χρηματικών ποσών για την κάλυψη ασφαλιστικής δαπάνης. Επίσης, η παρακράτηση αυτή για εξόφληση ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζει την εν γένει φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών.

Η ταμειακή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο από το έτος που αφορούν, συνεπεία της εκκαθάρισης, επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η καταβολή. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις συμψηφισμού πιστωτικού υπόλοιπου με ασφαλιστικές εισφορές επόμενου έτους καθόσον ο συμψηφισμός αυτός εξομοιώνεται με καταβολή, κατά το μέρος που εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές του έτους αυτού.

……………….

O πίνακας «Ε» θα εξακολουθεί να μας απασχολεί και φέτος όσον αφορά στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, αφού παρά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/2018, η συμπλήρωσή του σχετικά με τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι υποχρεωτική στην πλειονότητα των περιπτώσεων.


 

⥢⥤


 

 

⥢⥤

 

4)         Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών από 1/1/2019.

 

Νόμος 4578/2018 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

 

α) « 1. Το άρθρο 39  [ Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών  ] του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση του ν.
2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%. Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 ( ελάχιστη καταβολή ) ….. »

β) « 1. Το άρθρο 40 [  Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ ] του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

.. ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και εντεύθεν. …»

 

⥢⥤

 

5)         Πολυνομοσχέδιο (Υπό ψήφιση ) .

[ Σχέδιο νόμου Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις ]

 

Ειδικότερα :

Χωριστές δηλώσεις εγγάμων - Δείτε τις αλλαγές βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την αριθμ. 330/2018 απόφαση του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων,

Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.
[ Προσοχή δείτε και το Briefing  ( θέμα 1 )]


Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 βάσει του ν. 4446/2016 - Λύση στο νέο πολυνομοσχέδιο

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται εκτός των άλλων και τα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α που είχαν υποβληθεί βάσει των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται υποβληθείσα δήλωση με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι υπέπεσαν σε πρόδηλα λάθη. Για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.


Χωρίς ΦΣΚ η αύξηση κεφαλαίου για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται διάταξη για την ενίσχυση των τομέων έρευνας και τεχνολογίας υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, με την απαλλαγή από φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις προβαίνουν σε αύξηση των κεφαλαίων τους με σκοπό την διάθεση των κεφαλαίων αυτών στους επίμαχους τομείς, ήτοι της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Συνολικά και συνοπτικά για τον Φ.Σ.Κ 1676/1986  έχουμε :

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

1

2

3

4

5

Ατομική

Ο.Ε   και Ε.Ε.

Ι.Κ.Ε

Ε.Π.Ε

Α.Ε

Φ.Σ.Κ - Κατά την σύσταση

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Φ.Σ.Κ - Μετά την σύσταση ( Εκτός την επόμενη εξαίρεση ) 

Όχι 

Ναι. 1%

Ναι. 1%

Ναι. 1%

Ναι. 1%

Αύξηση με σκοπό την διάθεση σε επιστημονική και τεχνολογικής έρευνα

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Τέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι. Ένα τοις χιλίοις 

 

 

 • Προστίθεται διαδικαστική παράβαση που επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ. (άρθρα 54-55)
 •  Επεκτείνεται ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994 (που ισχύει σήμερα) στο τέλος του έτους 2003 κ.λπ. (άρθρα 60-61)
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξία απόδοσης και μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων των Αστικών Συνεταιρισμών, (αποδίδονται ή μεταβιβάζονται εφεξής στην ονομαστική τους αξία και όχι στην πραγματική που ισχύει). (άρθρο 76)
 • Ρύθμιση για την υλοποίηση μηχανογραφικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου για χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι τροποποιούμενες διατάξεις βασίζονταν στη χειρόγραφη υποβολή δηλώσεων.

   

 

⥢⥤

 

 

 

⥢⥤

 

 

6)         Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις.

 

 

Επίσης :

(Upd) Εφάπαξ φορολόγηση 20% στα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων - Κατατέθηκε η τροπολογία

 

Σε συνέχεια της ψήφισης από τη Βουλή των νομοθετικών διατάξεων για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες ειδικών μισθολογίων και ενόψει της έκδοσης των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων για την καταβολή του ως άνω ποσού στους δικαιούχους, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013).

 

 

Δείτε και : Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων : Eφάπαξ φορολόγηση 20% - Κτήση εισοδήματος στο 2018

 

⥢⥤

 

7)         Εργατικά - Ασφαλιστικά.

 


Εργόσημο: Επέκταση κατηγοριών των απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω του Εργοσήμου

Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου με :

Α. Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ της περίπτωσης γ΄της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄236), σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4554/2018, από 18/7/2018.
Β. Οι διαιτητές αγώνων, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας αγώνων, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018, από 19/7/2018.

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 50/2018
Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

 

 60757/3099/2018
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες».

 

⥢⥤

 

8)         Σ.ΛΟ.Τ – Ε.Λ.Τ.Ε  

 

Με δεδομένο ότι ο Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν εξειδικεύει, τόσο την έννοια του είδους, όσο και αυτήν του αποθηκευτικού χώρου, θα πρέπει να υιοθετηθεί η γενική παραδοχή που ανέκαθεν ίσχυε, ως προς το περιεχόμενο και την λογιστική αντιμετώπιση των εννοιών αυτών…..

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης (δελτίου αποστολής), πλην των άλλων περιπτώσεων και στις εξής δύο:
α) όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο,
β) όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας (
ΠΟΛ.1003/31.12.2014).

 

 

⥢⥤

 

 

9)         Αρθρογραφία  



Επισκόπηση νομολογίας μηνός Νοεμβρίου 2018
( Νένα Π. Διονυσοπούλου, Δικηγόρος  )


Πίστωση φόρου αλλοδαπής άρθρο 9 ν. 4172/2013  (  Νασόπουλος Α. Αντώνιος,  Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός)

Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

 

Κανόνες ελέγχου (αν)ακρίβειας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και τραπεζικοί λογαριασμοί ( Νένα Π. Διονυσοπούλου, Δικηγόρος  )


Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η απόδειξη της ύπαρξης, πολλώ δε μάλλον της προέλευσης σημαντικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου και δη ελεύθερου επαγγελματία το οποίο κατά την εκτίμησή της Φορολογικής Διοίκησης δεν αντιστοιχεί σε (νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου) εισοδήματα που αυτός έχει δηλώσει στη Φορολογική Αρχή ούτε σε άλλη νόμιμη πηγή ή αιτία, την οποία αυτός τυχόν επικαλείται ενώπιον της, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και τεκμηρίωσης.

 



Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...  [ Tax & Outsourcing της Grant Thornton ].

- Μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29%, που ισχύει σήμερα, σε 25% μέχρι το 2022, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά φορολογικό έτος και διαμορφώνεται τελικά ως ακολούθως: α) σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, β) σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, γ) σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, δ) σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επόμενα. Για το 2018, ο συντελεστής παραμένει στο 29%. [ ν. 4579/2018 ]



 

⥢⥤

 

10)     GDPR στα Λογιστικά Γραφεία.

 

ΠΟΦΕΕ: Πρακτική εφαρμογή της προστασίας δεδομένων στα λογιστικά γραφεία

Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση και ο ενδεχόμενος δημιουργικός διάλογος μεταξύ συναδέλφων – και όχι μόνο – με στόχο την εξοικείωση των λογιστικών γραφείων (ελευθέρων επαγγελματιών και υπαλλήλων) με το τι περιέχει και τι απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων από ένα λογιστικό γραφείο σε ότι αφορά στις διαδικασίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων και των πελατών καθώς και σε θέματα πιο τεχνικής φύσεως, με στόχο την δημιουργία μιας κουλτούρας προστασίας δεδομένων και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. ( Συγγραφή – Επιμέλεια Κειμένου: Θεόδωρος Κεντιστός-Ράννος )


 

 

⥢⥤

 

 

 

[ Κάλαντα στον ηλεκτρικό, Αθήνα, 1953 © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Δημήτριος Χαρισιάδης. Πηγή : https://www.elculture.gr/blog/article/χριστουγεννιάτικη-αθήνα-φωτογραφικά-αρχεία-μουσείου-μπενάκη/ ]

 

⥢⥤

 

 

11)     Οι προθεσμίες στη ζωή μας... [ Είναι αμείλικτες και δεν σέβονται τις γιορτές ]


Καταρχήν δείτε : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2018

 

Επισημαίνουμε ορισμένες :

 • έως τις  17.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2018 (1.1.2017 έως 31.12.2017),
 • έως τις  20.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής για αναχωρήσεις μισθωτών που πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο 2018,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και των ιατρών του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο έτος,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων φορολογούμενων,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, είτε επειδή επέστρεψαν στον εργοδότη αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης, λόγω λάθους, εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλε,
 • έως τις 31.12.2018 πραγματοποιείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018. Επίσης ηλεκτρονική υποβολή συνοπτικού Πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών.

 

Επίσης μην ξεχάσετε :

α) Προσοχή! Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2018 ή το 2019 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2018

Οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) των οποίων η χρήση λήγει την 30η Ιουνίου 2018 έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν το εισόδημα από μερίσματα στο επόμενο φορολογικό έτος (2019) ή στο τρέχον φορολογικό έτος (2018), ανάλογα με την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα αποφασίσει τυχόν διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση που το εισόδημα αυτό είναι αναγκαίο για την κάλυψη τεκμηρίων του φορολογικού έτους 2018, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να λάβει χώρα εντός του 2018 και όχι εντός του 2019 (έως τις 10 Μαρτίου).

β) Να «κτίσετε» το Αφορολόγητο έως 31/12/2018 [ Αφορά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα ] .

 

Λήγουν ;;;; ή θα πάρουν παράταση ;;;;;;

α)  Ν. 4172/2013, Αρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας  . Υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.  (34) 33. α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. [ ;;;;;; ]

β) Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις, Αρθρο 4. Υποβολή αίτησης  1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, [ Μάλλον θα πάρει παράταση ]

 

Τέλος δείτε :

Όλες οι υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος του χρόνου  [Του Αποστόλη Αλωνιάτη]


[ Μεταξύ άλλων : Μέχρι τέλος του έτους πρέπει να κατατεθούν στις Δ.Ο.Υ. οι δηλώσεις δωρεών, σε χρήμα, για την δικαιολόγηση τεκμηρίων. Τέλη κυκλοφορίας και Κατάθεση πινακίδων]

 

 

⥢⥤

 

Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής  ( Οδυσσέας Ελύτης 1911 – 1996 )



 

https://www.imerodromos.gr/elytis-axion-esti/


Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν ο μικρότερος από τα έξι παιδιά του Λέσβιου επιχειρηματία Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της συμπατριώτισσάς του Μαρίας Βρανά.

Το 1929 αποτελεί καθοριστικό έτος για την ποιητική του διαδρομή. Ανακαλύπτει τον σουρεαλισμό και διαβάζει Λόρκα και Ελιάρ. Γράφει τα πρώτα του ποιήματα και τα στέλνει με ψευδώνυμο σε περιοδικά. …

Με την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940) επιστρατεύεται ως ανθυπολοχαγός και ο παγωμένος χειμώνας του '40, τον βρίσκει στην πρώτη γραμμή του πυρός. Στις αρχές του 1941 παθαίνει κοιλιακό τύφο και μεταφέρεται ετοιμοθάνατος στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Γλυτώνει τον θάνατο ως εκ θαύματος και μεταφέρεται στην Αθήνα.

Το 1943 κυκλοφορεί τη δεύτερη ποιητική του συλλογή Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα, μια αλληγορική αντίσταση μέσα στην Κατοχή, καμουφλαρισμένη σε μια υπερρεαλιστική φόρμα, όπως η Αμοργός του Γκάτσου και ο Μπολιβάρ του Εγγονόπουλου, που κυκλοφορούν την ίδια χρονιά.

Το 1979 έρχεται η μεγάλη στιγμή για τον ποιητή. Στις 18 Οκτωβρίου η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει ότι θα του απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας «για την ποίησή του, που με βάθρο την ελληνική παράδοση περιγράφει με αισθητική δύναμη και υψηλή πνευματική διακριτικότητα, τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία».

Στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας επισημαίνεται ότι το Άξιον Εστί αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της ποίησης του 20ου αιώνα.

[ Πηγή : https://www.sansimera.gr/biographies/557 ]

« Πολύ βιαστικά λοιπόν, έπρεπε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα ως υπογραφή. Ήθελα κάποιο ψευδώνυμο, δεν ήθελα να υπάρχει το πραγματικό μου όνομα. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχιζαν από «ελ», έψιλον και λάμδα, μου ασκούσαν μια μαγεία – είτε γιατί ήταν η Ελλάδα, είτε η ελπίδα, είτε μια Ελένη που ήμουν τότε ερωτευμένος, η ελευθερία, όλες αυτές που αρχίζουν από «ελ» – σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι....

Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλον, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Και έβαλα μετά το λάμδα, το ύψιλον. Δεν χρειαζόταν λοιπόν, παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής αν θέλετε –ύτης και έτσι ενώ στην αρχή έψαχνα να βάλω κάτι μεταξύ του «ελ» και του «της», έβαλα το ύψιλον και βγήκε το «Ελύτης».... »

[ Πηγή : http://www.mixanitouxronou.gr/i-lexis-pou-xekinousan-apo-el-mou-askousan-panta-mia-magia-ellada-eleftheria-elpida-ke-mia-eleni-pou-eroteftika-o-odisseas-elitis-exomologite-pos-dimiourgise-to-psevdonimo-tou/ ]

 

 

 

 

Όμορφα Χριστούγεννα και Ευτυχές & Δημιουργικό το Νέο  Έτος 2019.


 

 

 

 




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο