Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/04 και 3908/11 - Αλλαγές στις άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίουΜε την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.» ορίζονται τα κάτωθι:

Καταργείται, αναδρομικά από 08.08.2016, η διάταξη του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997 που ρυθμίζει τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών.

α. Προβλέπεται ότι ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης (σήμερα προβλέπεται αποκλειστικά η δυνατότητα καταβολής ποσού που ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατόπιν υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης).
β. Παρατείνεται, εκ νέου, για ένα έτος, ήτοι από:
- 30 Ιουνίου 2018, που ισχύει σήμερα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, εφόσον έχει υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους.
 - 31 Δεκεμβρίου 2018, που ισχύει σήμερα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

γ. Προστίθεται εναλλακτική δυνατότητα καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 [σήμερα προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης σε επτά (7) δόσεις)]. Ειδικότερα, με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που προβλέπεται. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση σε εφαρμογή της διάταξης για την καταβολή της επιχορήγησης σε επτά δόσεις, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

α. Προβλέπεται η προσθήκη του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε διαδικασία έκδοσης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
β. Καταργείται η υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους επαγγελματίες λαϊκών αγορών, καθώς και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, δίχως να απαιτείται θεώρηση-ανανέωση.
δ. Προστίθεται ως κριτήριο στο σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την πρώτη προτεινόμενη διάταξη καταργείται το άρθρο 5 του π.δ. 261/1997 (Α' 186) για τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, οι διατάξεις του οποίου δεν καταργήθηκαν από τον ν. 4412/2016 (Α' 147).Με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης δράσεων επιχειρηματικότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, μέσω της δυνατότητας διαχείρισης τους από περισσότερους από έναν φορέα.

Με την παράγραφο 1 της τρίτης προτεινόμενης διάταξης αξιοποιείται μια ήδη θεσμοθετημένη, με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α' 117) επιλογή (υπό μορφή προκαταβολής χωρίς προσκόμιση εγγυητικής επιστολής) διευκόλυνσης των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α' 8), προκειμένου να τους καταβάλλεται το 1/7 της επιχορήγησης με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου του 1/7 του συνολικού κόστους της επένδυσης, καθώς και τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών που θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αντίστοιχη δυνατότητα θα υπάρχει και για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στα καθεστώτα του ν. 4399/2016, παρέχοντας στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων ποσά επιχορήγησης που ανέρχονται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 135056/16-12-2016 υπουργική απόφαση ( Β' 4155). Το νέο αυτό νομοθετικό εργαλείο αποτελεί καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου και αποτυπώνει την ανταπόκριση του αναπτυξιακού νομοθέτη στη δυσμενή οικονομική κατάσταση στον χώρο των επιχειρήσεων, σκοπεύοντας στην οικονομική ρευστότητα του επενδυτικού φορέα κατά το δύσκολο στάδιο της έναρξης υλοποίησης της επένδυσης του. Παράλληλα, η καινοτομία αυτή λειτουργεί και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή στην έμπρακτη στήριξη και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συγχρόνως, διατηρείται και η υπάρχουσα επιλογή της καταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατόπιν βέβαια της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που μπορεί να πιστοποιηθεί είτε με επιτόπιο είτε με διοικητικό έλεγχο.

Με τις παραγράφους 2 έως 7 της τρίτης προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται το άρθρο 76 του ν. 4399/2016, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση επενδύσεων που υπήχθησαν σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, αλλά αντιμετώπισαν δυσχέρειες οφειλόμενες στην οικονομική συγκυρία των προηγούμενων ετών και χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011. Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Η νέα αυτή προθεσμία ολοκλήρωσης αφορά και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία χορηγείται παράταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Τέλος, στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 να θεμελιώσουν ευχερέστερα την υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (δηλώνοντας υπεύθυνα τη μείωση του συνολικού υλοποιούμενου σε σχέση με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής), που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 76 ν. 4399/2016, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η χορήγηση της δυνατότητας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 30 Ιουνίου 2019. Με τις προτεινόμενες προσθήκες-ρυθμίσεις στην παράγραφο αυτή, χωρίς να τροποποιείται το περιεχόμενο της αρχικής που θεσμοθετήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 4479/2017 (Α' 94), προβλέπεται η αυτοδίκαιη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης, ήτοι χωρίς την έκδοση διοικητικής πράξης. Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις της δήλωσης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου μείωσης του υλοποιούμενου επενδυτικού κόστους, το δηλούμενο κόστος θα αποτελεί και τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016, ενώ σε περίπτωση τυχόν υπέρβασής του κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της επένδυσης, το επιπλέον κόστος δεν θα περιλαμβάνεται στο ενισχυόμενο. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το πιστοποιούμενο τελικό κόστος υπολείπεται σημαντικά του προτεινόμενου, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν θα μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.

Με την παράγραφο 8 της τρίτης προτεινόμενης διάταξης προστίθεται νέα δυνατότητα στις υφιστάμενες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016, με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης σε επτά (7) δόσεις. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πρώτης δόσης που δεν θα υπερβαίνει το 1/7 της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Η καταβολή της δεύτερης δόσης (ισόποσης με την πρώτη) γίνεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση (ισόποση με τις άλλες) καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Επισημαίνεται ότι με την παρ. 2β του άρθρου 106 του ν. 4497/2017 (Α' 171) θεσμοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η δυνατότητα συγχώνευσης των προβλεπόμενων δόσεων μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ήτοι της 3ης, 4ης, 5ης , 6ης και 7ης. Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου περίπτωση δ', με την οποία παρέχεται επί το ευνοϊκότερο η δυνατότητα καταβολής απευθείας του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους, ενώ παράλληλα ρυθμίζεται και ο τρόπος καταβολής αυτού σε περίπτωση που έχει ήδη τύχει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016, σε υλοποιούμενα επενδυτικά σχέδια.Με τις δύο πρώτες παραγράφους της τέταρτης προτεινόμενης διάταξης αποσυνδέεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από την διαδικασία ανανέωσης των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο). Ομοίως αποσυνδέεται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) από την διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο) και τίθεται ως προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας. Η προσκόμιση των παραπάνω αποδεικτικών ενημερότητας προστίθεται ως κριτήριο μοριοδότησης στο Παράρτημα Ε' που αφορά στην διαδικασία βελτίωσης θέσης του άρθρου 35 του ν. 4497/2017, σχετικά με την απόδοση οριστικής θέσης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Η ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα των παραπάνω δικαιολογητικών εμφαίνεται στον υψηλό αριθμό μορίων (30) που αποκομίζει ο ενδιαφερόμενος για κάθε ένα από τα δικαιολογητικά που προσκομίζει.

Ειδικότερα, η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 αποδίδει συνολικά εξήντα (60) μόρια τα οποία ισοδυναμούν με δώδεκα έτη κατοχής άδειας πωλητή (κριτήριο Ι του Παραρτήματος Ε' του ν. 4497/2017).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις διευθετούν το ζήτημα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός δραστηριοποιούμενων στο υπαίθριο εμπόριο, αναφορικά με την εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και συνακόλουθα της αδυναμίας ανανέωσης των αδειών και της δραστηριοποίησής τους στο υπαίθριο εμπόριο, όπως έχει διαπιστωθεί και από την υποβολή σχετικών αιτημάτων από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.

Με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 59 από το άρθρο 14 του ν. 4541/2018 (Α' 93) δόθηκε παράταση θεώρησης των επαγγελματικών αδειών έως τις 15-1-2019. Με την παρ. 3 της τέταρτης προτεινόμενης διάταξης προστίθεται παρ. 19 στο άρθρο 59 για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης και παρέχεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης έως τις 15- 1-2019 και σε όλους όσους είχαν υποχρέωση θεώρησης με το ν.4497/2017

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ......
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4412/2016 (Α' 147)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται περίπτ. 86 ως εξής: «86) του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997 (Α' 186)».

2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από 08.08.2016.

Άρθρο ...
Κατάργηση διάταξης του ν. 4314/2014 (Α' 265)


Η παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265) καταργείται.

Άρθρο ...
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 20, 76 και 77 του ν. 4399/2016 (Α' 117)


1. Η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υλοποίησης του 25% που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 77. Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.»

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.»

4. Στην περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η παράταση της 30ης Ιουνίου 2019 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους».

5. Η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α'8) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτ. α' και β' της παρ. 1 και την παρ. 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από το φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2017.
β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτ. α' της παρ. 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίησή της εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 προθεσμίας, ήτοι έως τις 30/9/2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. β' της παρ. 1, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης, γ. Το προτεινόμενο με την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου επενδυτικού κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 2017 είναι μικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.».

7. Στο άρθρο 76 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποφάσεων χορήγησης παράτασης προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, για λόγους ανωτέρας βίας, η εγκρινόμενη διάρκεια παράτασης προστίθεται στην οριζόντια παράταση των περιπτ. α' και β', ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου».

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 77 προστίθεται περίπτ. δ' ως εξής:
«δ. Εναλλακτικά, με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που προβλέπεται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β'. Αν καταβληθεί η πρώτη δόση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α', καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης επιχορήγησης».

Άρθρο ...
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α' 171)


1.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 η φράση «καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα» διαγράφεται.
β. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4497/2017 προστίθεται περίπτ. ε' ως εξής:
«ε. αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170)».

2. Η περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 καταργείται.

3. Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 προστίθεται παρ. 19 ως εξής:
«19. Όσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών, καθώς και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4264/2014 ή του παρόντος, μπορούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, δίχως να απαιτείται θεώρηση-ανανέωση.»

4. Το Παράρτημα Ε' του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
Σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, της παρ. 2 του άρθρου 35

Κριτήριο

Αριθμός μορίων

Παλαιότητα άδειας

5 μόρια ανά έτος παλαιότητας

Έλλειψη παραβατικότητας

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Ασφαλιστική ενημερότητα

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Ενημερότητα άρθρου 12 του ν. 4174/2013

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο