Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.ά.ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Γ36/04/490/2018 του ΕΦΚΑ:

Mε τις διατάξεις της παρ.3 του αρθ.33 του Ν.4141/2013, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 41/14, καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 58 του Ν.Δ. 356/1974 – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δικαιούχος αμφισβητούμενων απαιτήσεων σε πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού, είναι το Δημόσιο καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσας απαίτησής του. Εάν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το Δημόσιο από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο Δημόσιο της τελεσίδικης απόφασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή πριν από τις 5/4/2013.

Επιπρόσθετα, με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν. 4141/2013, προστέθηκε νέο τέταρτο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 58 του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το οποίο οι προαναφερθείσες διατάξεις περί άμεσης καταβολής της καταταγείσας απαίτησης του Δημοσίου εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν, π.χ. πτωχευτικές διανομές (κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ. 161 του ΠτΚ), ειδικές εκκαθαρίσεις (κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ. 46 & 46α του Ν.1892/1990 ή του άρ.106ια΄ του ΠτΚ), κλπ.

Oι ανωτέρω διατάξεις σύμφωνα με το αρθ. 32 του Ν.4321/2015 εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν σχολαστικά τις εκκρεμείς σχετικές υποθέσεις και σε περίπτωση καθυστέρησης να οχλούν εγγράφως τον αρμόδιο συμβολαιογράφο του πλειστ/σμού (ή τον σύνδικο/εκκαθαριστή για τις περιπτώσεις πτωχευτικών διανομών/εκκαθαρίσεων), ζητώντας την άμεση απόδοση της καταταγείσας απαίτησης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στο αρμόδιο όργανο, π.χ. στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ της τελεσίδικης απόφασης.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ για την επιστροφή ποσού που εισπράχθηκε από τον πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου (εκπλειστηρίασμα), εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω:

1. Ακύρωση του γραμματίου είσπραξης από εκπλειστηρίασμα.

2. Ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του αρμοδίου υποκαταστήματος με Υπηρεσιακό Σημείωμα για να προβεί σε αντιλογισμό.

3. Έκδοση επιταγής από την οικονομική υπηρεσία του υποκαταστήματος, σε διαταγή του αρμοδίου οργάνου, π.χ. συμβολαιογράφου (με αποδεικτικό παραλαβής από αυτόν, ως το συν/νο υπόδειγμα).

4. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της επιταγής, έκδοση αυτής (και κατάθεση) σε διαταγή του Ταμείου Παρακ/θηκών & Δανείων, από την αρμόδια Υπ/σία ΚΕΑΟ με συμπληρωμένο συνοδευτικό έγγραφο (συν/νο υπόδειγμα), επί του οποίου θα υπογράφει ο επιδίδων την επιταγή και ο παραλαβών, αυτό θα επιστρέφεται στην Υπ/σία και θα τηρείται στο σχετ. φάκελο, μαζί με φωτ/πία της επιταγής.

Οι ενέργειες θα εκτελούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση επιστροφής πέραν των δύο μηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Παραλήφθηκε η με αριθμ. ………………………..…………….. επιταγή της Τράπεζας .………..………………………………… εκδοθείσα από το Περιφερειακό ΚΕΑΟ…………………………………………εκ ποσού ………………………... ευρώ, (ολογράφως:……………………………………………………………………………………) που αφορά στην επιστροφή μέρους / ολόκληρου του ποσού το οποίο εισπράχθηκε σύμφωνα με τον με αριθμ.…………………………... Πίνακα Κατάταξης/ Πτωχ. Διανομής/ Εκκαθάρισης δανειστών μετά από Πλειστηριασμό / Πτωχευτική διανομή / Εκκαθάριση, κατά του οφειλέτη ΚΕΑΟ /ΕΦΚΑ ………….………………………………………….. με ΑΜΟ: ……………….., ΑΜΕ:…………………………..., και ΑΦΜ : …………………………., επειδή, σύμφωνα με τη με αριθμ..………… / 20…… Αποφ. ….………Πρωτοδικείου / Εφετείου ……………………. μεταρρυθμίζεται ο Πίνακας και αποβάλλεται τελεσίδικα από την κατάταξη το Περιφερειακό ΚΕΑΟ…..…………………………., και το ποσό αυτό επιστρέφεται για τον υπάλληλο του Πλειστηριασμού/Σύνδικο/ Εκκαθαριστή, κ. ……………..………………………………… ………………………….. (ονομ/πώνυμο & ιδιότητα), προκειμένου να το αποδώσει σε δικαιούχους πιστωτές, μέσω του Ταμείου Παρακ/θηκών και Δανείων.

 
Ημερομηνία:
……………………20………
 
O Επιδίδων

Ο παραλαβών
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο