Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατά 510 χιλιάδες αυξήθηκαν οι οφειλέτες του ελληνικού δημοσίου τον Σεπτέμβριο - Κατά 1,4 δισ. ευρώ αυξήθηκαν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές


Kατα 1,4 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Σεπτέμβριο του 2018

 

Δείκτες απόδοσης  2018
ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)            
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI] 101.584 101.482 101.359 101.704 102.644 103.092
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2) 14.148 15.008 15.901 16.493 16.496 16.798
"Πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI] 87.436 86.474 85.458 85.211 86.148 86.294
             
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I] 97.529 97.166 96.881 96.584 96.394 96.205
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5)  31,831 31,666 31,504 31,305 31,182 31,060
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6)  41,286 41,179 41,070 40,979 40,914 40,862
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7) 73.117 72.845 72.574 72.284 72.096 71.922
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9)  10.567 10.565 10.565 10.562 10.562 10.561
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10) 13.691 13.601 13.587 13.584 13.582 13.568
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11)  0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1) 1.295 1.556 1.798 2.046 2.229 2.402
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) 0.530 0.661 0.732 0.822 0.851 0.891
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III] 4.154 4.764 5.192 5.569 6.418 7.838
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15) 0.595 0.797 0.950 1.093 1.343 1.591
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16) 0.027 0.060 0.110 0.172 0.213 0.325
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16) 14.4% 16.9% 18.7% 20.3% 21.6% 21.2%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV] 3.665 4.219 4.611 4.907 5.652 6.165
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19)  0.566 0.757 0.901 1.037 1.273 1.513
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20)  0.025 0.058 0.107 0.155 0.195 0.307
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII) 15.5% 18.2% 20.0% 21.8% 23.3% 25.8%
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.
VI. Το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" περιλαμβάνει τη βασικές συσσωρευμένες οφειλές (κεφάλαιο) στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το "Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" υπολογίζεται αφαιρώντας από το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. 
VII. Το "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €. 
VIII. Η αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου την 1/9/2018 οφείλεται κυρίως σε αύξηση των οφειλών από μη φορολογικά έσοδα κατά την περίοδο 1/8/2018-1/9/2018 και προέρχεται κυρίως από 4 οφειλέτες.
IX. Το 63,9% του συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους που προστέθηκε στα βιβλία κατά το διάστημα 01/08/2018-31/08/2018 αφορά "νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος μη φορολογικών κατηγοριών.

 

Ο αριθμός των συνολικών οφειλετών αυξήθηκε σε 4.3 εκατομμύρια, κάτι που πιθανώς οφείλεται στις δόσεις εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που έληγαν το συγκεκριμένο μήνα. Ωστόσο και το 2017 είχε παρατηρηθεί παρόμοια αύξηση των οφειλετών τον Σεπτέμβριο, ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκε σταδιακή μείωση.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο