Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πινάκων εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης/πληρωμής μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα" του ΠΑΑ 2014-2020ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σκαλιστήρη 19 και Πατησίων 207, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 11253
Πληροφορίες: Μιχαήλ Σφακιανάκης
Τηλέφωνο: 210 - 2128241
Fax: 210 - 2128183
e-mail: [email protected]

Αθήνα, 26/11/2018
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞ ΗΣ/ΠΛΗ ΡΩΜ ΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Στις 26 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β'/2016 - ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018. Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab) - Μέτρο 13 - 2018 - Ένταξη, μέσω της Οθόνης «Ενδικοφανείς Προσφυγές» - Εισαγωγή/Μεταβολή ενδ. προσφυγής, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοωανή προσφυνή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 27.11.2018, μέχρι την Δευτέρα 10.12.2018 απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η εκτύπωση της εγκύκλιου υποβολής ενδικοφανών προσφυγών γίνεται από τον κάτωθι σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9ΑΠ46ΨΧΞΧ-ΕΓΤ

Επισημαίνεται ότι:

• οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν «συνταξιούχοι» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του Υπ. Οικονομικών απορρίφθηκαν, είτε επρόκειτο για άμεση είτε για έμμεση σύνταξη, δεδομένου ότι δε μας παρασχέθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο περιπτώσεων από την Α.Α.Δ.Ε. . Οι παραγωγοί που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποχαρακτηριστούν ως συνταξιούχοι με άμεση σύνταξη,

• οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί οι φορολογικές τους δηλώσεις και ως εκ τούτου ήταν εν δυνάμει υπό έλεγχο ως προς την ιδιότητα του «συνταξιούχου», θεωρήθηκαν «μη συνταξιούχοι» για τις ανάγκες της πρώτης κατάταξης. Οι εν λόγω παραγωγοί θα δεσμευτούν από την επικείμενη πληρωμή προς έλεγχο της ιδιότητας τους ως «συνταξιούχοι» και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής πληρωμής συνυποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά,

• ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε και για την πληρωμή προκαταβολής των Άμεσων Ενισχύσεων (Βασική Ενίσχυση),

• για τη δεύτερη και τελική κατάταξη των αιτήσεων θα ληφθεί από τη Α.Α.Δ.Ε. νέο, επικαιροποιημένο αρχείο ως προς το χαρακτηρισμό του ενεργού γεωργού,

• οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην εφαρμογή "Καρτέλα Αγρότη" πραγματοποιείται μέσω του https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή "Εγγραφή". Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf. Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής Υποχρεωτική καταχώρηση Δικαιολογητικού αν επιλεγεί το ΝΑΙ στη στήλη "Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής" ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Υποχρεωτική επισύναψη Δικαιολογητικού αν επιλεγεί το ΝΑΙ στη στήλη "Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής" και δεν έχει επιλεγεί το δικαιολογητικό "Ύπαρξη Δικαιολογητικού σε ΕΑΕ "
1 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ NAI/OXI OXI ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων  
2 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ NAI/OXI OXI ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων  
3 ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (18-67) NAI/OXI NAI Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας NAI
4 ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ NAI/OXI OXI ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων  
5 Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ/ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ NAI/OXI NAI Έγγραφο από ασφαλιστικό  φορέα /Άλλο NAI
Επισύναψη Δικαιολογητικού σε ΕΑΕ  ΌΧΙ
6 Ο ΑΙΤΩΝ/ΣΥΖΥΓΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ NAI/OXI NAI Έγγραφο από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια -Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ - Πιστωτικό Ίδρυμα NAI
7 Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΕΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ NAI/OXI NAI Έγγραφο από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια -Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ -Πιστωτικό Ίδρυμα NAI
8 Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ NAI/OXI NAI Έγγραφο από Περιφερειάρχη - Περιφέρεια -Περ. Ενότητα - ΔΑΟΚ -Πιστωτικό Ίδρυμα NAI
11 ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΔ NAI/OXI OXI ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με αρχείο από ΕΦΔ  

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο