Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Νέα βάση υπολογισμού από 1.1.2019 της μηνιαίας εισφοράς για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ και επικούρησηςΜε την τροπολογία 1807/147 22-11-2018 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ. Εργασίας «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.» προβλέπονται τα κάτωθι:

→ Ορίζεται από 1.1.2019 ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος τους που ισχύει σήμερα
Η παραπάνω βάση υπολογισμού υπολογίζεται εφεξής και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων πριν και μετά την 1.1.1993 στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ. (Σήμερα υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος τους.).

→ Ρυθμίζονται με κ.υ.α. θέματα σχετικά με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 όπως ισχύει, (πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

→ Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από την επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.

→ Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, που εισάγει η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), οι υπάλληλοι των Τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες. Η εν λόγω ρύθμιση έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης ήτοι από 1.7.2011

→ Με κ.υ.α. προβλέπεται, ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης κατά τόπο και χρόνο της έλλειψης ιατρού εργασίας προκειμένου να είναι δυνατή η προσφυγή στον σχετικό επικουρικό κατάλογο ιατρών εργασίας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

→ Παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ανέργων απευθείας και σε εποπτευόμενα από δήμους και περιφέρειες ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που σχεδιάζονται και καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, οι δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, μπορούν να απασχολούν ανέργους και στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...
Τροποποίηση του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου


Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι από 1.1.2019 ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους μηχανικούς και γιατρούς, ασφαλισμένους των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 4%, θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, δηλαδή επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ανωτέρω ποσοστό επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι από 1.1.2019 ειδικά οι έμμισθοι δικηγόροι ασφαλισμένοι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, θα καταβάλουν τα αναφερόμενα σε αυτήν ποσοστά ανά περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενα επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως δηλαδή εισοδήματος, με επιμερισμό στον ασφαλισμένο και στον εντολέα.

Άρθρο...
Εκκαθάριση της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α' 145)


Με τη διάταξη αυτή παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών, με απόφασή τους να καθορίζουν κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940.

Άρθρο...
Προσθήκη στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196)


Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή θεομηνιών επέρχεται αιφνίδια μεταβολή των δεδομένων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μιας περιοχής. Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προσδιορίσει την πληγείσα περιοχή και να καθορίσει τα σχετικά με την αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και την ρύθμιση των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής άρχεται άμεσα από την δημοσίευσή της αφορά την περιοχή που προσδιορίζεται σε αυτή και καταλαμβάνει επιχειρήσεις και εργοδότες με εγκαταστάσεις στην ανωτέρω περιοχή ανεξάρτητα από την επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.

Άρθρο...
Αληθής έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152)


Η προτεινόμενη ρύθμιση επιλύει αναδρομικά την αμφισβήτηση περί του αν η ειδική εισφορά ποσοστού 1% που εισάγει η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152) για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), επιβάλλεται να παρακρατηθεί και από τις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων, και κατ' επέκταση των υπαλλήλων των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, ως μια επιπλέον ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ, καίτοι πρόκειται για υπαλλήλους που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Η αρχική διατύπωση των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ήταν σαφής και πρόβλεπε ότι εκτός της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) επί των τακτικών αποδοχών και προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ, όλοι οι ανωτέρω μισθοδοτούμενοι θα επιβαρύνονταν με μια επιπλέον ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ, ενώ αν δεν είναι ασφαλισμένοι σε αυτό, επειδή για παράδειγμα εργάζονται στις παραπάνω Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς ή ΝΠΙΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων, και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.
Τα προβλήματα στην σχέση των διατάξεων των περ. α' και β' και την ερμηνεία της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 εκκινήθηκαν με τις προσθήκες υπόχρεων μισθολογικών ομάδων και συγκεκριμένα, με την προσθήκη στις υπό την περ. α' υπόχρεες ομάδες υπαλλήλων, αα) των υπαλλήλων των τραπεζών, δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 24 ν. 4002/2011 (Α' 180) και, ββ) λίγο αργότερα των υπαλλήλων των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 40 ν. 4144/2013 (Α' 88).
Ενώ, λοιπόν, κατά την αρχική διατύπωση, υπήρχε η σαφής πρόθεση του νομοθέτη να επιβάλει μόνο στους με κάθε τρόπο αμειβομένους από το Δημόσιο, πέραν της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσοστού 2% υπέρ του ΟΑΕΔ, μιας επιπλέον ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ταμείου τους ΤΠΔΥ, αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι εξ αυτών εργάζονται στις παραπάνω Δημόσιες επιχειρήσεις Οργανισμούς ή ΝΠΙΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και ότι συνακόλουθα δεν υπάγονται στο ΤΠΔΥ, ειδικώς για αυτούς πρόβλεψε την υποχρέωση καταβολής της ίδιας εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια προστέθηκαν στους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της περ. α', οι υπάλληλοι των τραπεζών και οι υπάλληλοι των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες και, ενώ μπορεί βάσιμα να δικαιολογηθεί η επιβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) εκτός των μισθωτών του δημοσίου τομέα και στους τραπεζικούς η τακτικότητα της αμοιβής των οποίων είναι περισσότερο εξασφαλισμένη, η δε ειδική εισφορά ποσοστού 2% συνάδει προς την έννοια της έμπρακτης επίδειξης κοινωνικής αλληλεγγύης ωστόσο η ειδική επιπλέον εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ σε βάρος των τραπεζικών μισθωτών, και όσων μισθωτών στη συνέχεια προστέθηκαν στην περ. α', δεν είναι στην ratio και ούτε θα μπορούσε να ήταν στην ratio της θέσπισης της αρχικής διάταξης, καθόσον οι τελευταίοι δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με το ΤΠΔΥ, ούτε συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική διατύπωση του άρθρου.
Η μέχρι σήμερα θέση της Διοίκησης ότι οι τραπεζικοί μισθωτοί καίτοι δε συνδέονται με το ΤΠΔΥ, έχουν την εναλλακτική υποχρέωση καταβολής της ειδικής επιπλέον εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ (αντί του ΤΠΔΥ), προσκρούει στην έλλειψη του βασικού στοιχείου του ότι αυτή η επιπλέον εισφορά 1% προβλέφθηκε για την ενίσχυση συγκεκριμένου ταμείου, του ΤΠΔΥ, και όχι ως -τρόπον τινά- πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης της οποίας η οριζόντια είσπραξη και από τους τραπεζικούς μισθωτούς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με αυτό τον τρόπο.
Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση άρσης κακής νομοθέτησης όπου στην αρχική διάταξη, έχουν μεσολαβήσει τέσσερεις (4) προσθήκες και η διάταξη κατέστη όχι εύκολα κατανοητή. Για το λόγο αυτό, η διάταξη τυγχάνει αναδρομικής ερμηνείας κατά την παρ. 2 του άρθρου 77 του Συντάγματος.

Άρθρο...
Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α' 84)


Η προτεινόμενη τροποποίηση έρχεται να επιλύσει καταστάσεις αδιεξόδου που δημιούργησε η ισχύουσα ρύθμιση, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3996/2011 (Α' 170) στο άρθρο 16 του ν. 3850/2010 (Α' 84).
Δεδομένου ότι πράγματι, οι ιατροί κατέχοντες την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, που κατ' εξαίρεση τους επιτρέπεται να ασκούν τα καθήκοντα του ιατρού της εργασίας και οι οποίοι τελευταίοι περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο της περ. α' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010, η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση προβλέπει ότι «Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περ. α' μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας ... εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.»
Οι περισσότεροι όμως τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι, για διάφορους λόγους δεν εκδίδουν τις παραπάνω, απαραίτητες βεβαιώσεις περί διαθεσιμότητας ή μη ειδικού ιατρού εργασίας στην περιφέρειά τους οπότε η ισχύουσα διαδικασία της περ. γ' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010, συναντά αξεπέραστο εμπόδιο στην εφαρμογή της.
Από την άλλη πλευρά, υφίσταται πανελλαδικώς μεγάλη έλλειψη σε ιατρούς κατέχοντες την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, του ανωτέρω ειδικού καταλόγου, που κατ' εξαίρεση τους επιτρέπεται να ασκούν τα καθήκοντα των ιατρών της εργασίας πρέπει να διευκολυνθεί για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας.
Για τους λόγους αυτούς με την προτεινόμενη τροποποίηση, αφενός προβλέπεται ότι θα ρυθμισθεί με υπουργική απόφαση ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα διαπιστώνεται κατά τόπο και χρόνο η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθεσιμότητας ιατρού εργασίας και άρα θα επιτρέπεται η προσφυγή στον επικουρικό κατάλογο της περ. α' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010, αφετέρου εισάγεται ένα αμιγές μεταβατικό καθεστώς το οποίο είναι παρόμοιο με τα ισχύοντα σήμερα, με την προσθήκη ωστόσο του τεκμηρίου έλλειψης ιατρού εργασίας ή μη διαθεσιμότητας ιατρού εργασίας αν δεν εκδοθεί η βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αίτηση του ενδιαφερόμενου ιατρού, ασκούντος τα καθήκοντα του ιατρού της εργασίας.

Άρθρο...
Τροποποίηση της υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)


Στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υλοποιεί από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), απασχολούνται άνεργοι ως ωφελούμενοι σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού (δήμους και περιφέρειες), σε δημόσιες υπηρεσίες σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Υπουργεία.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους και στις περιφέρειες να προσλαμβάνουν ωφελούμενους στο πλαίσιο κοινωφελών προγραμμάτων και να τους τοποθετούν, με απόφαση του αρμόδιου προς πρόσληψη οργάνου τους, σε εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη και ταχύτερη η διαδικασία τοποθέτησης των ωφελουμένων στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από δήμους ή περιφέρειες και στις σχετικές υπηρεσίες αυτών. Επιπλέον, προβλέπεται η προτεινόμενη ρύθμιση να έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να καταλαμβάνει όσα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα βρίσκονται ήδη στο αρχικό στάδιο υλοποίησής τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου


Μετά το τέταρτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.»

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου


1. Μετά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου, προστίθενται περ. δ', ε' και στ' ως εξής:
«δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.
ε. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.
στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.»

2. Οι περ. δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 4, αναριθμούνται σε περ. ζ' και η' αντίστοιχα.

Άρθρο...
Εκκαθάριση της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α' 145) 


Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α' 145 ).

Άρθρο...
Προσθήκη στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196)


Στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στην γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών.»

Άρθρο...
Αληθής έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152)


Κατά την αληθή έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και από την έναρξη ισχύος της δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% οι υπάλληλοι των Τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες.

Άρθρο...
Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α' 84)


Η περ. γ' της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α' 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περ. α' μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται κατά τόπο και χρόνο η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσιμου ιατρού εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού βεβαιώνεται από τον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός του Ειδικού Καταλόγου της περ. α', μετά από αίτησή του. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού.»

Άρθρο ...
Τροποποίηση της υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)


1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1.1 της υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) αντικαθίστανται ως εξής:
«1.1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους περιφέρειες και σε εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Υπουργεία. Ειδικά οι δήμοι και οι περιφέρειες με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους μπορούν να απασχολούν ωφελούμενους ανέργους και στα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου υλοποιούνται είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς ή άλλους πόρους είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους όπως κάθε φορά ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιχορηγείται από πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.»

2. Η παρ. 1 ισχύει και για προγράμματα που έχουν ήδη προκηρυχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο