Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα απόφαση για το μητρώο των ΜΚΟ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση 7586/18/2018 για τη λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης:

Άρθρο 1

Στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργεί στο Τμήμα Οργάνωσης Διαδικασιών, της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορούν να εγγραφούν οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως:
• Σωματεία και Σύλλογοι,
• Ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση),
• Κοινωφελή Ιδρύματα,
• Αστικές εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Παραρτήματα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εγγραφής


Οι φορείς του άρθρου 1, υποχρεούνται κατά την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο:

Α. Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό. Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων, Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνική Ένταξης.

Β. Να δηλώνουν υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:
• Στοιχεία ή Ταυτότητα του Φορέα (επωνυμία φορέα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης)
• Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007
• Εγγραφή του Φορέα στο Πρωτοδικείο ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
• Παρεχόμενες υπηρεσίες (Ωφελούμενοι/ομάδες στόχος/τομείς δραστηριοποίησης κ.ά.)
• Αριθμός και ειδικότητες αμειβόμενου προσωπικού και αριθμός και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών με τα απαραίτητα συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας
• Οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης στοιχεία απολογισμού/ισολογισμού-προϋπολογισμού τελευταίων δυο ετών κ.ά.)
• Φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία όπου αυτά απαιτούνται
• Υλικοτεχνική υποδομή
• Δράσεις φορέα (απολογισμός έργου δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δομών/είδος/ονομασία/αριθμός εξυπηρετούμενων/κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες παρεμβάσεις).
Οι υπό ένταξη Φορείς θα απενεργοποιούνται από το Μητρώο, όταν δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε υποχρεώσεις τους ως προς την διοικητική διαδικασία εγγραφής τους στο ανωτέρω Μητρώο. Το εν λόγω μητρώο θα επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι ελληνικές και ξένες ΜΚΟ, υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν για σχετικές αλλαγές/μεταβολές, ιδίως τη διακοπή λειτουργίας ή την αποχώρηση από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις διαγραφής/απένταξης


Οι φορείς του ως άνω Μητρώου διαγράφονται/απεντάσσονται όταν:
1. παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
2. εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, γεγονός που είτε έχει αποδειχθεί: α) από τελεσίδικη δικαστική απόφαση είτε β) έχει καταδειχθεί με έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής,
3. διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής αρχής. Στις περιπτώσεις (2β) και (3), απαιτείται προηγουμένη ακρόαση του εκπροσώπου της θιγόμενης ΜΚΟ από αρμόδια Επιτροπή Ακροάσεων.
Η αρμόδια Επιτροπή συγκροτείται από: α) τον Προϊστάμενο Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, β) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου και γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ως εισηγητής στην αρμόδια Επιτροπή, ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου για την τήρηση του Μητρώου τμήματος.
Κάθε απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, δεσμεύει το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου Τμήμα, ως προς τη διαγραφή/απένταξη.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής


Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της 7586/18, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου [email protected], συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της εφαρμογής και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Για την εγγραφή και απόδοση αριθμού μητρώου καθώς και διαγραφή/απένταξη από το μητρώο της 7586/18 εκδίδεται σχετική απόφαση από τον εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση Προϊστάμενο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η εγγραφή των φορέων στο Μητρώο, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριοποίηση τους όσο και για τη συνακόλουθη πιστοποίησή τους και την ευρύτερη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την έκδοση της 7586/18 καταργείται η αριθμ. 34987/16/8.9.2016 υπουργική απόφαση περί «Σύστασης του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».


Ετικέτες για αναζήτηση ΜΚΟ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο