Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τουριστικά πλοία: Προθεσμίες και ποσά παραβόλων που καταβάλλονται κατά την εγγραφή στο Μητρώο - Αυξάνεται το ανώτατο όριο προστίμουΜε τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ). Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών», τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4256/2014 σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των τουριστικών πλοίων στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Ορίζονται, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες και τα ποσά παραβόλων που καταβάλλονται κατά τη διαδικασία εγγραφής των οριζόμενων σκαφών και πλοίων στο υφιστάμενο Μητρώο, καθώς και κατά τη μεταβολή των στοιχείων σε αυτό. Ειδικότερα, προβλέπεται η καθιέρωση ποσού καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου ανά κατηγορία υπόχρεων εγγραφής πλοίων (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ύψος των παραβόλων ποικίλει από 75 έως 500 ευρώ). (Σήμερα προβλέπεται παράβολο 500 ευρώ μόνο για την κατηγορία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρ.2 του ν. 4256/2014.)

β. Αυξάνεται από 50 σε 200 χιλ. ευρώ το ανώτατο όριο προστίμου που δύναται να επιβληθεί σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 4256/2014.
Προβλέπεται, επίσης, σε περίπτωση:
- εκπρόθεσμης εγγραφής ή εκπρόθεσμης αίτησης για την καταχώριση μεταβολής στο Μητρώο, η επιβολή προστίμου ίσου με το ποσό του παραβόλου του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 για την εγγραφή ή μεταβολή στο Μητρώο αντίστοιχα.
- μη εγγραφής των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στο Μητρώο, η επιβολή προστίμου τουλάχιστον ίσου με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής ή μεταβολής στο Μητρώο, και έως το 1% της φορολογητέας αξίας της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014.

γ. Οι διατάξεις της περίπτ, α' της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, εφαρμόζονται και στην περίπτωση παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., εάν η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είναι μικρότερη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4256/2014

1. Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 (Α' 92) που αφορά στο Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών.
Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, όπως αντικαθίστανται, ορίζεται ότι το Μητρώο εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και δημιουργείται για τις ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών αυτής καθώς και για τις ανάγκες των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης ορίζεται ότι τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 και ότι τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτά θα καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, όπως αντικαθίσταται, ορίζονται ενδεικτικά στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού δημιουργίας αυτού.
Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, όπως αντικαθίστανται, ορίζονται, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες και τα ποσά που καταβάλλονται κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο και μεταβολής των στοιχείων σε αυτό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η καθιέρωση ποσού καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου ανά κατηγορία υπόχρεων εγγραφής πλοίων. Η τροποποίηση των διατάξεων με την καθιέρωση είσπραξης παραβόλου για όλες τις κατηγορίες των πλοίων εξυπηρετεί την ίση μεταχείριση όλων των πλοίων που απαιτείται να εγγράφονται στο Μητρώο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την περίπτωση β" της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, για τα επαγγελματικό πλοία αναψυχής που διαθέτουν άδεια του ν. 2743/1999 (Α'211) σε ισχύ, προβλέπεται ήδη υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού καταβολής ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.
 
2. Με τις παραγράφους 2 και 3 της προτεινόμενης διάταξης επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 11 του ν. 4256/2014 απαλείφοντας την αναφορά σε ναύλωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. 

3. Με την παράγραφο 4 της προτεινόμενης διάταξης με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, ορίζεται μεταβατικά ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου και μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 ή, εφόσον αυτή υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 12, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς μεσολαβεί διάστημα από την υποβολή της αίτησης και έως την καταχώριση των πλοίων αυτών στο Μητρώο του άρθρου 2.

4. Με την παράγραφο 5 της προτεινόμενης διάταξης με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 4256/2014, προβλέπονται κυρώσεις για την εκναύλωση επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και εισάγονται κυρώσεις για την εκπρόθεσμη εγγραφή ή μη εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και για τη μη εμπρόθεσμη αίτηση καταχώρισης οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων σε αυτό.

5. Με την παράγραφο 6 της προτεινόμενης διάταξης με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση παύσης ισχύος της άδειας του ν. 2743/1999 ή παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας εκούσιας ή αυτοδίκαιης η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή.

6. Με την παράγραφο 7 της προτεινόμενης διάταξης με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, ορίζεται, επιπρόσθετα των ισχυουσών διατάξεων, ότι και στην περίπτωση παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), εάν η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είναι μικρότερη, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 10 του όρθρου 14 του ν.4256/2014 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας.

7. Με την παράγραφο 8 της προτεινόμενης διάταξης με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, ορίζεται ότι η παράταση των αδειών που προβλέπεται στο άρθρο αυτό επεκτείνεται, εφόσον η αίτηση υποβληθεί εμπρόθεσμα, μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, δεδομένου ότι μεσολαβεί διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως την καταχώριση στο Μητρώο.

8. Με τις παραγράφους 9, 10 και 11 της προτεινόμενης διάταξης με τις οποίες αντικαθίστανται, αντίστοιχα, η περίπτωση γ" της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ,επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις εν λόγω διατάξεις διαγράφοντας την αναφορά στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, η οποία έχει ήδη καταργηθεί με το ν. 4504/2017.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ...
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4256/2014

1. Το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 (Α'92) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Μητρώο αυτό διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς, και ελεγκτικούς σκοπούς της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Μητρώο καταχωρίζονται: α. τα ιδιωτικό και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, β.τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 3, γ. τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.
Τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256), καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που εγκαθίσταται στην Α.Α.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
2. Στο Μητρώο της παρ. 1 καταχωρίζονται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης το ολικό μήκος το πλάτος η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή του μικρού σκάφους οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage - grt) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage - gt), οι κόροι της καθαρής χωρητικότητας ή η καθαρή χωρητικότητα (nettonnage), και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. Στο .Μητρώο αυτό καταχωρίζονται επίσης τα στοιχεία για την απόδειξη της καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή η ένδειξη για τη μη 
επιβάρυνση με Φ.Π.Α,. κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους, η αιτία της μεταβολής της κυριότητας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
3. Η πρόσβαση στο Μητρώο της παρ.1 πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Οποιαδήποτε διασύνδεση του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016/4-8-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1710/18.5.2017), ως κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών και Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών με άλλους φορείς.
4.α. Στο Μητρώο της παρ. 1 εγγράφονται, κατόπιν σχετικής αίτησης, με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη, τα αναφερόμενα στην παρ. 1 πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη.
β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ιδιωτικών πλοίων της περίπτ. α' της παρ. 1 υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία αυτά ιδιωτικά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
γ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περίπτ. α' της παρ. 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη νηολόγησή τους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περίπτ. β' της παρ. 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
ε. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των υπό ελληνική σημαία επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτ. γ' της παρ. 1, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε(15) ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων. Για τα τουριστικά ημερόπλοια της περίπτωσης αυτής που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 , η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.
στ'. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτ. γ' της παρ. 1 υπό σημαία άλλη πλην της ελληνικής σύμφωνα με το άρθρο 12, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων. Για τα τουριστικά ημερόπλοια της περίπτωσης αυτής που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 ,η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.
ζ. Εάν δεν υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στα άρθρα 12 και 15, ουδεμία απαλλαγή χορηγείται από τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης από επαχθή αιτία, ή οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη απαλλαγή που σχετίζεται με επαγγελματική χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
5.α. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου, καταχωρίζεται σε αυτό εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που αυτή πραγματοποιήθηκε και με την επιφύλαξη πρόβλεψης από άλλες διατάξεις μικρότερης προθεσμίας για τη γνωστοποίηση της μεταβολής, κατόπιν υποβολής αίτησης από τον υπόχρεο για την εγγραφή του πλοίου ή του μικρού σκάφους.
β. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων.
γ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενημέρωση σχετικά με τις μεταβολές των στοιχείων αρμοδιότητας του ως άνω Υπουργείου,
δ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:
α. Καθορίζονται οι διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Μητρώου.
β. Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του παρόντος άρθρου και η ολική ή μερική λειτουργία του. Η μερική λειτουργία νοείται ως ολοκλήρωση του Μητρώου και θέση αυτού σε λειτουργία για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου.
γ. Εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας και Αυτοματοποιημένης Πρόσβασης στον οποίο ειδικότερα ορίζονται το δικαίωμα πρόσβασης των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου, το είδος και η έκταση του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία διασύνδεσης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, και επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους ο τρόπος καταγραφής η διαβίβαση και η αποτύπωση των στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ. Καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο της παρ. 1 των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, ο τύπος, η μορφή και το είδος των στοιχείων και δικαιολογητικών της παρ. 2, καθώς και η διαδικασία καταχώρισης και μεταβολής αυτών, οι λόγοι, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης για την μεταβολή ή απενεργοποίηση (εκούσια ή αυτοδίκαιη) ή εκ νέου ενεργοποίηση στο Μητρώο, ο τρόπος είσπραξης των ποσών τα οποία καταβάλλονται για την καταχώριση ή μεταβολή στο Μητρώο, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες των παρ.4 και 5.».

2. Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιμένα αφετηρίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α'17). Στους παραβάτες του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 23/1999. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των ως άνω ναυλοσυμφώνων και των ενημερωμένων καταστάσεων γνωστοποιούνται, πριν τον απόπλου από το λιμένα αφετηρίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή του λιμένα αυτού. Για τη γνωστοποίηση αυτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ν. 3979/2011 (Α' 138). Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων υφίσταται και στην περίπτωση της παρ. 2 του όρθρου 9. Αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170). Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει τέτοια έγγραφα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.»,

3. Το άρθρο 11 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υπόκεινται σε υποχρέωση για οργανική σύνθεση πληρώματος. Η πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δεν γεννά υποχρέωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης ή ασφάλισης στο Ν.Α.Τ. άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.».

4. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτ. ε' και στο τρίτο εδάφιο της περίπτ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 2, ή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη και η σχετική αίτηση εμπρόθεσμη, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. δ' της παρ. 2, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συνυποβάλλει: α) ευκρινή αντίγραφα του πρωτότυπου του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και διαβιβάζονται από την Λιμενική Αρχή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

5. Το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, πλην των αναφερόμενων στις περιπτ. α' και β' ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε., με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Πλην των ως άνω αναφερομένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της υπ' αριθμ. 3133.1-76888-2016/8.9.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 3061), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Η εκπρόθεσμη εγγραφή ή η εκπρόθεσμη αίτηση για την καταχώριση μεταβολής στο Μητρώο επιφέρει πρόστιμο ίσο με το ποσό του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 ηλεκτρονικού παραβόλου για την εγγραφή ή μεταβολή στο Μητρώο αντίστοιχα.
ε. Η διαπίστωση της μη εγγραφής των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στο Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, επιφέρει πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με τα οριζόμενα στην περίπτ. δ' και έως το ένα τοις εκατό (1%) της φορολογητέας αξίας της παρ. 10 του άρθρου 14. στ'. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου.
ζ. Σε περίπτωση παράβασης καθ' υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.
η. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτ. β', στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί μόνο με την πληρωμή του προστίμου ή μόνο με την κατάθεση στη Λιμενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίμου που προβλέπεται στην περίπτ. β . Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά, σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου,
θ. Πριν από την επιβολή των ανωτέρω προστίμων, η Λιμενική Αρχή που διαπιστώνει την παράβαση και συντάσσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράβασης καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου.».

6. Στην περίπτ. α', πριν την υποπερίπτ. (i), της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 η φράση «Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. λόγω παύσης ισχύος της άδειας του ν. 2743/1999 (Α' 211) ή παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας, διαμορφώνεται:» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., λόγω παύσης ισχύος της άδειας του ν.2743/1999 (Α' 211) ή παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας εκούσιας ή αυτοδίκαιης διαμορφώνεται ως εξής:».

7. Η περίπτ. β' της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Οι διατάξεις της περίπτ. α" εφαρμόζονται και στην περίπτωση παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2859/2000 (Α'248), εάν η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είναι μικρότερη. Οι διατάξεις της περίπτ. α' εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την επιβολή άλλων φόρων εκτός του Φ.Π.Α. για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου, τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».

8. Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία διαθέτουν άδειες του ν. 2743/1999 για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση ή η τρίμηνη προθεσμία για την εκπρόθεσμη θεώρηση, μπορούν να συνεχίζουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνα). Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του προηγούμενου εδαφίου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της περίπτ. β' της παρούσας παραγράφου ή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη και η σχετική αίτηση εμπρόθεσμη.
Για τις άδειες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της περίπτ. β' της παρ. 8.»

9. Η περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης της άδειας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός των ημερών που ορίζονται στην περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4 με αναγωγή στην πενταετία ή διαφορετικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν σε ισχύ η άδεια η οποία κατατέθηκε.».

10. Η περίπτ.α' της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής τα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν διαθέτουν άδεια του ν. 2743/1999, όπως ορίζεται στην περίπτ. α' της παρ. 1, εφοδιάζονται προσωρινά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με άδεια για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση. Τα πλοία αυτά έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης. Ο αριθμός των ελάχιστων ημερών υπολογίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο με βάση τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4.».

11. Η περίπτ. δ' της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι την υποβολή της αίτησης. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει έλλειμμα ημερών, για κάθε ελλείπουσα ημέρα καταβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου με αποδεικτικό είσπραξης, ποσό ίσο με διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει πλεόνασμα ημερών, αυτό μπορεί να συνυπολογισθεί στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος ημερών κατά τη λήξη της πρώτης τριετίας από την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο.».


Ετικέτες για αναζήτηση πλοία τουριστικά


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο