Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

793.946 επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2016 στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 26-9-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2016


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων στη Χώρα για το έτος 2016.

Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008) με στόχο την εκτίμηση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και ειδικής κατανομής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς, επίσης, για την κατάρτιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και για την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.

Γενικά, οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2016 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 225,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 132,5 και 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,4 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,7 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 187,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2016, εκ των οποίων τα 99,0 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2016.

Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων, 2016Κατά το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 255.503 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.320 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 118.052 επιχειρήσεις και ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2016, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 45,2% και 102,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 20,7% και 8,1% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 46,8 δισεκατομμύρια ευρώ και 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ, κατ’ αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2016 ήταν η μεταποίηση με 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ (23,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ (12,5%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ (28,2%), η μεταποίηση με 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ (20,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ (12,7%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2016 με 708.428 απασχολούμενους (29,9%), εκ των οποίων 470.267 ήταν μισθωτοί (28,3%).

Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 488.149 απασχολούμενους (20,6%), εκ των οποίων 379.905 μισθωτοί (22,9%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 311.369 απασχολούμενους (13,2%), εκ των οποίων 254.053 μισθωτοί (15,3%).Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2016, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 249.186 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 41,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 151.080 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 107.920 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 6.590 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 4.026 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,0 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.293 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 2.814 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.637 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.218 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 681 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί η μεταποίηση με 660 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 569 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 85 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος μεταφοράς - αποθήκευσης με 56 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ ως συνημμένο αρχείο
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο