Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υδατοδρόμια: Νέο νομοθετικό πλαίσιο κατατέθηκε στη ΒουλήΈνα νέο σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία υδατοδρομίων στη χώρα.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα εξής:

I. ΜΕΡΟΣ Α'

Καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων). Κατά βάση, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του ν.4146/2013, ο οποίος καταργείται με τον υπό ψήφιση νόμο και οι νέες ρυθμίσεις εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

1.α. Προβλέπεται ότι, για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθορίζονται δε οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών.
Στα υδατοδρόμια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.
β. Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη δυνατότητα, με κ.υ.α., τροποποίησης των προβλεπόμενων ελάχιστων απαιτήσεων κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για τα υδατοδρόμια εσωτερικού και εξωτερικού/πύλη σε θαλάσσια περιοχή, καθώς και τον προσδιορισμό του τύπου κάθε υδατοδρομίου ως υδατοδρομίου εσωτερικού ή εξωτερικού/πύλη.
γ. Τίθενται εκ νέου οι γενικές διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ρητά ότι, η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα ή και σε ο.τ.α., με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
δ. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, η οποία χορηγείται με κ.υ.α., δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας. (άρθρα 1-5)

2. Επανακαθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.
β. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ή της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.
γ. Καθορίζεται το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου ανάλογα με την άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας), ο οποίος κατατίθεται στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία ηλεκτρονικά και έντυπα.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, το καταβαλλόμενο υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ισχύοντα, παράβολο ύψους 2.500 ευρώ, για την εξέταση αιτήματος έκδοσης σχετικής άδειας, εφεξής, καταβάλλεται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, συνιστάται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ειδικός λογαριασμός στο εν λόγω Υπουργείο, στον οποίο περιέρχονται τα ποσά των παραβόλων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης των εσόδων του ειδικού λογαριασμού, καθώς και το ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής, καθορίζονται με κ.υ.α.
δ. Στο κατά τα ανωτέρω συνιστώμενο ειδικό λογαριασμό, υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιέρχεται επίσης και το καταβαλλόμενο υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ισχύοντα, παράβολο ύψους 500 ευρώ, για την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας υδατοδρομίου, μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της σχετικής αρνητικής διοικητικής πράξης.
ε. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατροδρομίων, καθώς και με την τροποποίηση στοιχείων αυτής. (άρθρα 6 - 13)

3. α. Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Υδατοδρομίων, η οποία συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκροτείται με κ.υ.α., τα μέλη της οποίας δεν αμείβονται.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις πριν από την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ή και του εξοπλισμού για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου, από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου και με τον διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής, στις περιπτώσεις παράβασης της υποχρέωσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου να παρέχει ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές του υδατοδρομίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρα 51 και 53 του ν.4146/2013), προβλέπεται η επιβολή προστίμων για κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδρομίων]. (άρθρο 14)

4. Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4146/2013) και επανακαθορίζονται τα θέματα σχετικά με: i) τη διαδικασία μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και την παραχώρηση της διαχείρισης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, ii) τις υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας αυτού, iii) τους όρους εκτέλεσης των πτήσεων, iv) την κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος και τις επικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και των αρμοδίων υπηρεσιών, v) τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου, vi) την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης, vii) τον καθορισμό των τιμολογίων υπηρεσιών υδατοδρομίων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, για οποιαδήποτε μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και την παραχώρηση της λειτουργίας του υδατοδρομίου καταβάλλεται το προαναφερόμενο παράβολο ύψους 2.500 ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δυνατότητα τροποποίησης του ύψους αυτού, με κ.υ.α.
β. Προβλέπεται ότι, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, εποπτεύει την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου με ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες), τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το Κέντρο Παρακολούθησης, το οποίο δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ΥΠΑ ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης.
γ. Εισάγεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός συνολικού ασφαλιστηρίου, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, το οποίο (συμβόλαιο) να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
δ. Ορίζεται ότι, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει, εφεξής, τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών, με την υποχρέωση κοινοποίησης του σχετικού τιμοκαταλόγου στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τ.Ε.Μ., Υ.Π.Α., Υπουργείο Οικονομικών) (Κατά τα ισχύοντα, καθορίζονται με κ.υ.α., τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ύψους των εν λόγω τιμολογίων). (άρθρα 15 - 21)

5.α. Ορίζεται ότι, το προβλεπόμενο κατά τις κείμενες διατάξεις, τέλος για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο, ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταβάλλεται από την εταιρεία υδροπλάνων που πραγματοποιεί τις πτήσεις στο συνιστώμενο ειδικό λογαριασμό (άρθρου 8) υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αντί υπέρ του Δημοσίου που προβλέπεται σήμερα.
β. Προβλέπεται η θέσπιση, με υπουργική απόφαση, τέλους ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο καταβάλλεται ομοίως στον συνιστώμενο ως άνω ειδικό λογαριασμό και καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους.
Τα έσοδα του εν λόγω τέλους διατίθενται για την κατασκευή υδατοδρομίων, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδρομή στη λειτουργία των υδατοδρομίων, καθώς και την επιδότηση γραμμών υδροπλάνων σε προορισμούς απομακρυσμένων νησιών ή περιορισμένης επιβατικής κίνησης.
γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου, η οποία παρέχεται από την ΥΠΑ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 22, 23)

6.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τον τρόπο εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων καυσίμων στα υδατοδρόμια και των αντίστοιχων διαδικασιών εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.
β. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σε περιπτώσεις παραβιάσεων συγκεκριμένων όρων και προδιαγραφών.
γ. Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.δ.93/1977), κατ' εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών. (άρθρα 24 - 26)

7.α. Επαναλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τους όρους χρήσης υδάτινων πεδίων, καθώς και λοιπά θέματα λειτουργίας των υδατοδρομίων.
Ορίζεται ότι, η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού, ειδικότερα δε τεχνικά και διαδικαστικά θέματα καθορίζονται με κ.υ.α.
Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κυβερνήτη του αεροσκάφους κ.λπ. ρ. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων από το Δημόσιο, εφόσον δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος φορέας, ή σύστασης, για το σκοπό αυτό, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία την πλειοψηφία των μετοχών θα κατέχει το Δημόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις της κείμενης περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας (ν.3429/2005). (άρθρα 27 - 29)

8. Δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του.
Η καταχώρηση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί δε να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα.
Ειδικότερα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., ρυθμίζονται με κ.υ.α.. (άρθρο 30)

9. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, καθώς και διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται με τον υπό ψήφιση νόμο.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσαρμογή των λειτουργούντων με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4146/2013) υδατοδρομίων, προς τις απαιτήσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των προτεινομένων διατάξεων, καθώς και με τη λειτουργία των υδατοδρομίων σε λίμνες. (άρθρα 31, 32)

II. ΜΕΡΟΣ Β'

Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μεταφορικού έργου των δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, στο πλαίσιο εφαρμογής ενωσιακής νομοθεσίας (Κανονισμός 1370/2007). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων και δίδονται οι έννοιες των όρων, που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις για την εφαρμογή τους. (άρθρα 33, 34)

2. Θεσπίζεται η υποχρέωση του αρμόδιου Υπουργού να διασφαλίζει την συνεχή και ομαλή μεταφορά επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών και να λαμβάνει τα προβλεπόμενα έκτακτα μέτρα σε περίπτωση διακοπής ή κινδύνου διακοπής των ανωτέρω υπηρεσιών προς τους επιβάτες. (άρθρο 35)

3.α. Ορίζεται ότι, οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) και προσφέρονται στο κοινό σε συνεχή βάση, χωρίς διακρίσεις.
β. Η πρόσβαση των επιβατών στο δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών μετακινήσεων αυτού με προγραμματισμένα δρομολόγια, πραγματοποιείται έναντι καθορισμένου κομίστρου. Οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών καθορίζονται με υπουργική απόφαση, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Οι υφιστάμενες αστικές γραμμές οδικών μεταφορών, καθώς και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, διατηρούν το χαρακτηρισμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
γ. Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές (Υπουργείο, Δήμοι, Περιφέρειες κ.λπ.), που χειρίζονται τα σχετικά με τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών θέματα, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών. (άρθρα 36 - 38)

4.α. Προβλέπεται ότι, η εκτέλεση των δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που εκτελούν κατ' επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τα ειδικά προσόντα δε που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών με τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, με τη διενέργεια διαγωνισμού ή κατ' εξαίρεση με απευθείας ανάθεση, κατά τα οριζόμενα. (άρθρα 39, 40)

5. Ορίζεται ότι:
α. τα κριτήρια, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών προσδιορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων των οικείων Δήμων και τα ειδικότερα δεδομένα (πληθυσμιακά, γεωγραφικά κριτήρια κ.λπ.),
β. το οικείο Υπουργείο έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου περί των δικαιωμάτων των επιβατών αστικών οδικών μεταφορών. (άρθρα 41, 42)

6.α. Καθορίζεται η διαδικασία σύναψης με τους παραχωρησιούχους των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, με τη χορήγηση από τον αρμόδιο Υπουργό του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης, κατόπιν προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη δημοσίευση των πληροφοριών και το περιεχόμενο της προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών (τα όρια της γεωγραφικής περιοχής, οι όροι παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης παραβάσεων και των επιβαλλόμενων μέτρων άρσης αυτών, τα είδη, η διαδικασία επιβολής και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων κ.λπ.).
γ. Προβλέπεται η συγκρότηση πενταμελών Επιτροπών, με την οριζόμενη σύνθεση (μία για κάθε σύμβαση), για την παρακολούθηση εκτέλεσης των προαναφερόμενων συμβάσεων, ενώ ο έλεγχος για την συμμόρφωση του παραχωρησιούχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου. (άρθρα 43 - 46)

7.α. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης, από τον αρμόδιο Υπουργό, έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιων αστικών μεταφορών, σε περίπτωση διακοπής αυτών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. Τα εν λόγω μέτρα συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.
Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης της σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα μέτρα δεν επαρκούν μπορεί, με υπουργική απόφαση, να επιβάλλεται, για μια διετία κατ' ανώτατο όριο, η παροχή δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που μπορούν να ανταποκριθούν, με όρους ανάλογους προς αυτούς που ισχύουν για τους παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών.
β. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής των αναγκαίων για το σχεδιασμό των αστικών γραμμών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και οι φορείς που υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούμενες αστικές επιβατικές μεταφορές.
γ. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον υπό ψήφιση νόμο. (άρθρα 47 - 49)

III. ΜΕΡΟΣ Γ'

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4233/2014, σχετικά με τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζεται η σύνθεση των μελών της Αρχής (πενταμελής), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επίσης, αυξάνεται η θητεία των μελών της Αρχής (πενταετής αντί τριετούς, που ισχύει).
β. Διευκρινίζεται ότι, τα τέλη που επιβάλλονται στο προβλεπόμενο ύψος, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Αρχής ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ανά αερομεταφορέα, χρεώνονται για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αντί για κάθε πτήση, που προβλέπεται σήμερα.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των κριτηρίων και του ύψους τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας.
δ. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της Αρχής. Ορίζεται δε ότι για τις συναπτόμενες συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα, η σχετική δαπάνη καλύπτεται και βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό της Αρχής και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ/τος 164/2004 (απαγόρευση σύναψης διαδοχικών συμβάσεων κ.λπ.).
ε. Επανακαθορίζονται τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, στα οποία περιλαμβάνονται η διαδικασία και ο τρόπος χρέωσης των Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων (ΤΣΠΠ), τυχόν πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού και συμμετοχή του στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και θέματα πρόσληψης και εξέλιξης του εν λόγω προσωπικού.
στ. Αυξάνεται κατά οκτώ (8) [είκοσι τρεις (23) αντί για δεκαπέντε (15) που ισχύει], ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στην Αρχή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) και κατά έναν (1) [δύο (2) αντί για ένας (1) που ισχύει], ο αριθμός των Νομικών Συμβούλων της Αρχής.
Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού ι.δ.α.χ. και των Νομικών Συμβούλων (κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.2190/1994), χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.


Ετικέτες για αναζήτηση υδατοδρόμια


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο