Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - ΕΝΦΙΑ, βραχυχρόνιες μισθώσεις και sms στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα.  

Ο καιρός κυλά πολύ γρήγορα και για πολλούς οι μέρες της απόλυτης χαλάρωσης έφτασαν στο τέλος τους. Σιγά σιγά επιστρέφει ο κόσμος στη καθημερινότητά του και η κίνηση στους δρόμους αποδεικνύει πως επανερχόμαστε στη ρουτίνα μας. Αν και ο νους μου ακόμα τρέχει στις χρυσές αμμουδιές με τα καταγάλανα νερά, τα ταβερνάκια, τους φίλους και τις ατελείωτες συζητήσεις πρέπει να συγκεντρωθώ για το σχολιασμό των θεμάτων που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε.

Για όσους έλειψαν ορισμένες ημέρες του Αυγούστου -ή όλο τον μήνα- και θέλουν να είναι πάντα ενήμεροι:


Εμείς να είμαστε καλά από υγεία, άλλωστε το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται μακρινό, ο καιρός όμως δυστυχώς περνά πολύ γρήγορα.

Αρχές της εβδομάδας εκτός του κυβερνητικού ανασχηματισμού και την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2018 (δείτε εδώ σχετικά)  ένα ακόμη αξιοσημείωτο γεγονός ήταν και το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά τις νησιώτικες επιχειρήσεις (δείτε εδώ σχετικά).


Με την εγγραφή των νησιωτικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα θα μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν τον μοναδικό αριθμό νησιώτη ώστε να εισάγουν τα παραστατικά 3ου τριμήνου και να πιστωθεί στον IBAN που έχουν δηλώσει το μεταφορικό ισοδύναμο. Δικαιούχοι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο το εμπόριο, την μεταποίηση την ανακύκλωση και τις τουριστικές υπηρεσίες. 

 


 Σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ ο κόμβος έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα που θα σας βοηθήσουν :

 

Δύο ακόμη εφαρμογές της ΑΑΔΕ τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία επίσης την εβδομάδα που μας πέρασε.

α) το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», και

β) η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων.

Προσοχή !!!!
- Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1/1/2018 έως 30/8/2018, ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, οι Διαχειριστές Ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018:

α) να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων και

β) να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις της περιόδου αυτής (1/1 – 30/8/2018).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (Airbnb, Booking.com και HomeAway) με σκοπό τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας, ενώ καλωσορίζει πρωτοβουλίες συνεργασίας και με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, εν όψει της επικείμενης έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει.

Για το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος  ΠΟΛ.1170/2018 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»"  η οποία αναφέρει την παραπάνω υποχρέωση και προβλέπει επιπλέον και τις εξής αλλαγές : 

  • Για κάθε ένα ακίνητο δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα
  • Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».


 

Επισημάνσεις

Χρόνος φορολόγησης διανεμόμενων κερδών ( Βάσει ΔΠΧΑ ) τα οποία υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης. 

  • Για τους μετόχους χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξής δηλαδή ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου, δηλαδή το φορολογικό έτος 2018.

  • Στην περίπτωση που τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 είναι κερδοφόρα και λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε, λόγω ύπαρξης λογιστικών κερδών, τα οποία υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη, και το υπερβάλλον τμήμα των κερδών απαλλάσσεται με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 από τον φόρο εισοδήματος, φορολογούνται κατά το έτος που προέκυψαν, δηλαδή το φορολογικό έτος 2017 το ποσό ανάγεται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

  • στην περίπτωση που τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως αυτά προέκυψαν μετά τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών ή μετά τη φορολογική αναμόρφωση, είναι ζημιογόνα και λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, λόγω ύπαρξης λογιστικών κερδών, από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους 2017 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, τα προς διανομή ποσά φορολογούνται ξεχωριστά (αυτοτελώς) με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

 ●●●

Η ΣΟΛ Α.Ε.Ε μας επισημαίνει ως απάντηση επί του ερωτήματος που τέθηκε μέσα από το ενημερωτικό δελτίο της πως για τον χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης παγίου ως χρηματοοικονομικής στα βιβλία του μισθωτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αξίες του παγίου και του μισθώματος προσαυξημένες με τον μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ εισροών. 

Χρηματοοικονομική μίσθωση είναι οποιαδήποτε σύμβαση όπου ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα κριτήρια: για παράδειγμα εφόσον η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με την λήξη της μίσθωσης. 

●●●

 

 

Φορολογικά

ΠΟΛ.1168/2018  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 

Περίληψη Υποβάλλεται χειρόγραφα εις διπλούν στη Δ.Ο.Υ. στο υπόδειγμα εισάγοντας τα αφορολόγητα αποθεματικά, συντελεστή φόρου, αναλογούν φόρος και τον χρόνο καταχώρησης στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου βάσει παρ.2. άρθ.71Β & παρ.2 άρθ.71Γ Ν.4172/2013


ΣτΕ 1143/2018 Νομοθετικό τεκμήριο υπερτιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από εξωχώριες εταιρείες (ν. 3091/2002) - Ερμηνεία του ως μαχητού


●●●

ΚΦΔ - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.

■  Με πρόσφατη απόφαση η Δ.Ε.Δ. έκρινε ότι οι αμοιβές από «υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο» δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά στον όρο «ελεύθεροι επαγγελματίες» όπως αυτός ορίζεται στο καταργηθέν άρθρο 48 του ν. 2238/1994, αλλά και στη μεταγενέστερη ΠΟΛ.1047/12.2.2015, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να φορολογηθούν ως «μπλοκάκια» και αφορούν εργασία που δεν προέχει το στοιχείο της πνευματικής ή επιστημονικής δημιουργίας (μοναδικότητα του προϊόντος).

■  Δεν αποτελεί εισόδημα η ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό των ΔΕΔ ( 3316/2018, 3315/2018, 3317/2018 ) δεν αποτελεί εισόδημα και δηλώνεται στους κωδικούς του εντύπου Ε1 781-782 στο φορολογικό έτος που εισπράττεται.

■  Η ΔΕΔ έκρινε επίσης πως ο χρόνος έκδοσης φορολογικό στοιχείο σε δεξιώσεις πρέπει να εκδίδεται με το πέρας της δεξίωσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του ν.4410/2016 σε βάρος της εταιρείας επιβλήθηκε πρόστιμο 500,00€ λόγω μή έκδοσης Α.Λ.Π. μικτής αξίας 3.273,60€. 

■  Με άλλη απόφαση της η Δ.Ε.Δ. έκρινε πως εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης της από την τράπεζα

Επίσης :

■   ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2634/2018 Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμο

■  ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2522/2018 Υποβολή σε φόρο κοινών λογαριασμών (Joint account) σε τράπεζα εξωτερικού


■  ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3627/2018 Ένταξη πλανόδιου αγρότη στο κανονικό καθεστώς λόγω μεταπώλησης προϊόντων (που δεν αποτελούν προϊόντα παραγωγής του)

●●●


 

 

 

●●●

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ

 

Να υπενθυμίσω πως δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση τήρησης βιβλίου υπερωριών ενώ είναι πλέον υποχρεωτική η αναγγελία της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» Το Ε8 υποβάλλεται και με SMS και πριν την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. ( Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε8 δείτε εδώ )

Με δελτίο τύπου η υπουργός κ. Αχτσιόγλου τόνισε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ως προτεραιότητα την αύξηση του κατώτατου μισθού με καταπολέμηση της παραβατικότητας. Πάντως στην εκπομπή online του ΣΚΑΙ ο καλεσμένος και πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κόλιας τόνισε πως για να μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. 

Σήμερα 03/09 θα υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις για τράπεζες, ναυτιλιακά πρακτορεία, γραφείων ταξιδείου και τουρισμού που αφορούν περίπου 75.000 εργαζόμενους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων επισημαίνει προβλήματα με την διασύνδεση των συστημάτων του ΕΦΚΑ με σκοπό τον ορθό υπολογισμό των εισφορών. Την ώρα που θα έπρεπε να γίνεται η εκκαθάριση εισφορών για το 2018 τα ειδοποιητήρια είναι λάθος, εκκρεμούν οι εκκαθαρίσεις εισφορών του 2017 και παρακρατούν τις υπερβάλλουσες του νομίμου καταβληθείσες εισφορές. Διαβάστε τις προτάσεις του κ. Κουτσόλαμπρου προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ από εδώ

Με το έγγραφο 997346/17.8.2018 του ΕΦΚΑ κοινοποιείται το με αρ. Φ.10035 /34505/948/2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για τη μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος. Το ανωτέρω έγγραφο διευκρινίζει ότι ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που ορίζονται από ειδικές διατάξεις (όπως αυτές του Ν.612/77), όπως έχουν επεκταθεί και ισχύουν ή για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, παρά μόνο για τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων ασφαλιστικών προϋποθέσεων χορήγησης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή 4500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

Με εγκύκλιο της ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ( με την εγκύκλιο 37/18) μέτρα υπέρ των πυρόπληκτων (συνταξιούχων και υποψήφιων συνταξιούχων) από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιφέρεια αττικής. 

  • παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των πάγιων ρυθμίσεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60)

  • Διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα.

 

 

 

 

 

●●●

Λοιπές ειδήσεις

Διαβάστε τις χρηστικές επισημάνσεις στα νομικά πρόσωπα και τις αλλαγές του νόμου περί Ανωνύμων εταιρειών όπως η υποχρεωτική αλλαγή ( από 01/01/2019 ) του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου από 24.000€ στα 25.000€ 

Διαβάστε το σημείωση του συναδέλφου κ. Γεροντή Μανώλη για τον καταλογισμό προστίμων στην περίπτωση μη αναγραφής στα φορολογικά έντυπα της ιδιόχρησης ακινήτων από Νομικά πρόσωπα. Δυστυχώς το δαιδαλώδης φορολογικό μας σύστημα δεν γνωστοποιεί με μία απόφαση ξεκάθαρα πως πρέπει να χειριστούμε τέτοια θέματα και ταλαιπωρεί τους υπόχρεους λόγω της ασάφειας σε πρόστιμα χωρίς βάση.

Εντός του Σεπτέμβρη και οι λογιστές Α΄τάξης ( εκτός των Ορκωτών Ελεγκτών που αξιολογούν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ) θα μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα εμπειρογνωμόνων.  Επίσης 24/11/2018 έχουν προκηρυχτεί πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.

Με ανακοίνωση της Προέδρου της επιτροπής  ελέγχου του Πόθεν Έσχες αναφέρει πως τα δημοσιεύματα ( για ελλείψεις ) στηρίζονται σε στοιχεία που στην πλειοψηφία τους έχουν μειωθεί. 

Με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ2018 δίνονται διευκρινίσεις για τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων από 01/09/2018 με τις επικαιροποιημένες εκπομπές ρύπων.

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των κατεδαφίσεων που περιλαμβάνει 22 παραδοτέα κτίσματα στο παραλιακό μέτωπο Αθηνών - Σουνίου, στην περιοχή Αγριλέζα και στην περιοχή Μαραθώνα – Διονύσου.

●●●

 

 

 

 

Αρθρογραφία 

Ενδιαφέρουσα ήταν την εβδομάδα που μας πέρασε η αρθρογραφία του κόμβου. Δείτε τα σημαντικότερα άρθρα από αυτά ενώ εάν δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε στην προσωπική βιβλιοθήκη του προφίλ σας να δημιουργήσετε κατηγορία και να τα προσθέσετε σε αυτήν με ένα κλικ.

 

●●●

Φορολογικές υποχρεώσεις εβδομάδας.

Αυτή την εβδομάδα είναι ελάχιστες οι υποχρεώσεις για αυτό και πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τους χρόνους μας και να προετοιμαστούμε για το τέλος του μήνα που έχουν μαζευτεί οι περισσότερες. Τέλος του μήνα έχουμε την καινούρια υποχρέωση που αφορά την απόδοση εισφοράς ( υπέρ ΕΔΟΕΑΠ  ) ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet).

●●●

 


 

Κλείνοντας το σχόλιο να επισημάνω να ζείτε το παρόν και την κάθε στιγμή και να θυμάστε πως όταν έχετε κοντά σας ανθρώπους που σας αγαπούν και αγαπάτε, κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της ομορφιά.

Σας εύχομαι καλό μήνα και καλό Φθινόπωρο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο