Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 20 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου


 
 


 

 
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
 

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου δυστυχώς δεν ακολούθησε τον ρυθμό της προηγούμενης.... Όπως πάντα δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα S.O.S.
 

⥢⥤

 

 Χωρίς λόγια

«Για την Ειρήνη Γιαννουλάτου»

 

 ⥢⥤

 

 Δ.Ε.Δ πρόστιμα  και άλλα ενδιαφέροντα..... 

Δείτε μια από τις συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής....

Δ.Ε.Δ. Αθήνας αρ. απόφ. 1524/2018 Πειραγμένο λογιστικό εμπορικής διαχείρισης- Μη έκδοση αποδείξεων - Αναντιστοιχία βάσης δεδομένων λογισμικού με βιβλία επιχείρησης

------------------

Η κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες της εταιρείας στους λογαριασμούς των εταίρων δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών από την εταιρεία


Με μια απόφασή της Δ.Ε.Δ. η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα (2811/2016) κρίθηκε ότι οι καταθέσεις για την αποπληρωμή υποχρεώσεων πελατών της επιχείρησης, σε λογαριασμό του μέλους της επιχείρησης, δεν συνεπάγεται και ανάληψη αυτών από την επιχείρηση έτσι ώστε να οφείλεται χαρτόσημο σύμφωνα με την παρ. 5γ, 5δ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.

Η απόφαση :  ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2811/2016 

------------------

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (100 ευρώ)


Το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα είναι 100 ευρώ. Στις πληροφοριακές δηλώσεις ανήκει και η κατάσταση συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990 η οποία υποβάλλεται κάθε τρίμηνο.

Η απόφαση :  ΔΕΔ Θεσ.  αρ. απόφ. 1272/2018

 

 

 ⥢⥤

 

 

 Σημαντικά θέματα εβδομάδα ή αλλιώς... S.O.S. 

 

Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2017 - Πλήρης οδηγός

Ο τίτλος τα λέει όλα.....


Χρηστικός οδηγός ΕΝΦΙΑ 2018 - Μειώσεις, απαλλαγές, διορθώσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τον ΕΝΦΙΑ τώρα που θα αναρτηθούν τα Εκκαθαριστικά.


S.O.S. Αδήλωτη εργασία: Πως επιβάλλονται τα πρόστιμα - Ολόκληρη η απόφαση

Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία ορίζει πως θα επιβάλλονται τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία από τις 21.8.2018 και μετά.

Σημαντικά σημεία της εγκυκλίου :

- Εκτός από το πρόστιμο, θα καταλογίζονται από τον ΕΦΚΑ για ένα τρίμηνο εισφορές με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.  Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

- Ο εργοδότης πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου να προβεί σε πρόσληψη για να μειωθεί το πρόστιμο.

Η απόφαση :  Αριθμ. 43614/996/2018 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Και η κοινοποίηση από τον ΕΦΚΑ :  Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 36/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α'/18-7-18) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»
Ηλεκτρονικά μισθωτήρια - Η νέα απόφαση για την υποβολή τους

Νέα απόφαση δόθηκε στην δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ, η οποία ρυθμίζει πλέον τις λεπτομέρειες για την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Taxis. (καταργείται η ΠΟΛ.1013/7.1.2014) .

Προσοχή η προθεσμία δεν αλλάζει (μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της)

Ορισμένα σημεία της απόφασης :

- Έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά

- Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

- Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.

- Υποχρέωση για υποβολή στοιχείων έχουν και όσοι παραχωρούν δωρεάν, εκτός αυτών που απαλλάσσονται του φόρου δωρεάν παραχώρησης ακινήτου.(δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου)

Η απόφαση :  ΠΟΛ.1162/2018Άρση δέσμευσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου

 

Δεν συντρέχει λόγος διατήρησης του μέτρου της δέσμευσης του Α.Φ.Ε. για δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 λόγω φορολογικού ελέγχου, στην περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές υποθέσεις έχουν υποπέσει σε παραγραφή και ως εκ τούτου δεν έχουν προτεραιοποιηθεί προς έλεγχο, σύμφωνα με την ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β΄ 4270) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις ΠΟΛ.1154/2017 και ΠΟΛ.1208/2017 εγκυκλίους του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ενδεικτική η περίπτωση δεσμεύσεων Α.Φ.Ε. δυνάμει του αριθ. 598/54/31.5.2011 εγγράφου της 4ης Ειδικής Ομάδας Εργασίας), καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση μέτρου σε βάρος του φορολογουμένου λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εφόσον έχει συμπληρωθεί η παραγραφή για το σύνολο των ελεγχόμενων χρήσεων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων.

Η απόφαση : ΠΟΛ.1169/2018

 


 

Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Χρόνος και τρόπος πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων


Το κάθε πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί επιστροφές φόρου ανάλογα με τον λογαριασμό iban που έχει καταχωρηθεί στην δήλωση θα ελέγχει πλέον:

i) εάν ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός είναι ορθός και
ii) εάν τα στοιχεία του δικαιούχου (κύριου ή συνδικαιούχου) του τραπεζικού λογαριασμού ταυτίζονται με τα στοιχεία του δικαιούχου της επιστροφής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο κρυπτογραφημένο αρχείο που έχει αποσταλεί από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.
 

Η απόφαση : ΠΟΛ.1158/2018


Την διαδικασία αυτή είχε προαναγγείλει και ο διοικητής της ΑΑΔΕ μετά την γνωστή ιστορία η οποία που αφορούσε επιστροφές με τροποποιητικές δηλώσεις που συμπλήρωναν τον κωδικό δωρεών για το δημόσιο χρέος.

Για το θέμα αυτό υπενθιμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε και σχετικές ανακοινώσεις :

 Εισφορά διαδικτυακής διαφήμισης υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αλλιώς, ποιος πληρώνει το λογαριασμό για τη σωτηρία ενός οργανισμού;

 

Όλοι όσοι διαφημίζεστε θα πρέπει να πληρώνετε τον ΕΔΟΕΑΠ. Γιατί ΕΔΟΕΑΠ = Διαφήμιση (εκτός μικρών εξαιρέσεων...).
Θυμίζουμε ότι εάν δεν υπήρχε ο ΕΔΟΕΑΠ δεν θα υπήρχε η διαφήμιση σε αυτό τον πλανήτη. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ίδρυση και στην γιγάντωση της
Google αλλά και του Facebook (τις εταιρίες με το μεγαλύτερο μερίδιο διαφήμισης παγκοσμίως).
Διαβάστε το άρθρο και θα καταλάβετε....

 
 

 ⥢⥤

 

Λοιπές Ειδήσεις με ενδιαφέρον

 

 «Ψηφιακό Βήμα»: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δράση

 Νέες συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική

 
Επανέρχεται το Υπ. Εργασίας για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

 Έμμισθοι δικηγόροι: Το βοήθημα ανεργίας των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ - Μια πρώτη νομική επισκόπηση

 Είναι ηθικό η Bundesbank και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κερδίζουν από την ελληνική κρίση;

 Η διενέργεια ετήσιας απόσβεσης παγίων στοιχείων σε λογιστικό πλαίσιο ΔΠΧΑ και ΕΛΠ δεν διακόπτεται σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εκμετάλλευσης ακόμα και αν η διακοπή οφείλεται σε παρατεταμένες εργασίες μετασκευής - ΣΟΛ ΑΕ

 

 

 ⥢⥤

 

 Δηλώσεις....

 

 

 

 

 

 

 

 ⥢⥤


 

 Λοιπές αποφάσεις για την εβδομάδα που πέρασε.

 

 ΕΑΦΔΣΣ σε πρατήρια υγρών καυσίμων - Διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ: Δύο νέες αποφάσεις ΑΑΔΕ

Με την ΠΟΛ.1166/2018 ορίζονται οι προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, που εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, όλες οι ΕΑΦΔΣΣ και τα λογισμικά διαβίβασης δεδομένων των Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Παραστατικών Πωλήσεων.

Με την ΠΟΛ.1167/2018 αναβαθμίζονται οι ρυθμίσεις των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών-εκροών), που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με αναγκαίες πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.Κινητικότητα στο Δημόσιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για τον Β' Κύκλο

Η απόφαση  Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /190/οικ. 30362/2018
 Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πληρότητα της αίτησης και διαδικασία διαπραγμάτευσης

Η απόφαση: Κ.Υ.Α. αριθμ. 86768/2018
 


Ασφαλιστικά  - Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018  Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220)


Ασφαλιστικά  - Αριθμ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/2018 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)
 2 νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στη Νίκαια και στη Ν. Ιωνία

Η απόφαση:  ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 86769/2018
 Αριθμ. πρωτ.: 55010/2989/2018 Αποδοχή γνωμοδότησης

Με την γνωμοδότηση αυτή έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:

α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του ν.4178/2013 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ (εδάφιο πρώτο).
 
β) Στον παλαιό αιγιαλό και μόνο κατ’ εξαίρεση του ως άνω αποκλεισμού υπαγωγής, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις. Είτε να υφίστανται επ’ αυτού (ακινήτου), νομίμως, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ εδ. δεύτερο).
 
γ) Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 124 του ν. 4514/2018 καθώς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 απόφασης

 

Με την απόφαση αυτή  καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.

Η απόφαση :  Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1124874 ΕΞ 2018

 


ΔΔΘΕΚΑ Α 1124782 ΕΞ 2018 Παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του καν. 1013/2018 αναφορικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ


Αριθμ. 43323/1983/2018  Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει


 ΠΟΛ.1164/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1202/8.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2531/2-9-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει»

 

 

⥢⥤

 

 

Δικαστικές αποφάσεις

 

 

 

 


 

 

 

 Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων

 

⥢⥤


 
Φορολογικές Υποχρεώσεις

 
Θυμηθείτε : Για την εβδομάδα αυτή έχουμε κάτι ψιλο-υποχρεώσεις.....
 

 
Καλή συνέχεια.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο