Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

«Φρενάρει» η αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών, μειώνονται και οι οφειλέτες


Κατά 428 εκ. ευρώ αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά τον μήνα Ιούνιο, με το συνολικό ΝΕΟ ληξιπρόθεσμο χρέος να αγγίζει τα 5.192 δις ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος τον Ιούνιο μειώθηκε στα 101.359 δις ευρώ από 101.482 που ήταν τον Μάιο.


Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δείκτες απόδοσης  2017 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)              
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI] 99.927 101.332 101.609 101.641 101.584 101.482 101.359
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2) 13.492 13.742 14.023 14.110 14.148 15.008 15.901
"Πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI] 86.435 87.590 87.586 87.531 87.436 86.474 85.458
               
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I] 88.924 98.674 98.340 97.885 97.529 97.166 96.881
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5)  28.887 32,466 32,267 32,011 31,831 31,666 31,504
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6)  38.194 41,808 41,632 41,461 41,286 41,179 41,070
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7)  0.000  0,004 0,003 0.000 0.000 0.000 0.000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7) 67.081 74.278 73.902 73.472 73.117 72.845 72.574
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9)  8.927 10.571 10.570 10.567 10.567 10.565 10.565
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10) 12.761 13.671 13.713 13.691 13.691 13.601 13.587
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11)  0.155 0.155 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1) 2.678 0.350 0.708 0.985 1.295 1.556 1.798
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) 1.049 0.157 0.235 0.392 0.530 0.661 0.732
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III] 12.931 0.766 2.779 3.555 4.154 4.764 5.192
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15) 2.435 0.093 0.246 0.429 0.595 0.797 0.950
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16) 0.209 0.001 0.016 0.020 0.027 0.060 0.110
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16) 19.1% 12.2% 8.9% 12.1% 14.4% 16.9% 18.7%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV] 10.875 0.693 2.601 3.309 3.665 4.219 4.611
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19)  2.391 0.092 0.233 0.410 0.566 0.757 0.901
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20)  0.199 0.001 0.016 0.019 0.025 0.058 0.107
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII) 22.4% 13.2% 9.0% 12.5% 15.5% 18.2% 20.0%
 

             
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:              
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.              
VI. Το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το "Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" υπολογίζεται αφαιρώντας από το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. 
VII. Το "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €. 


 

Μείωση παρουσίασε επίσης και ο αριθμός των οφειλετών ο οποίος ωστόσο παραμένει αρκετά υψηλός. Τον Ιούνιο οι οφειλέτες του δημοσίου έπεσαν στους 3.727.416 από 3.816.475.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)                
                 
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
                 
Δείκτες Είσπραξης 2016 τέλος έτους 2017 τέλος έτους 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης                
Συνολικός αριθμός οφειλετών 4,146,483 4,068,857 4,107,315 3,964,279 3,907,847 3,865,882 3,816,475 3,727,416
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 1,647,771 1,744,115         1,757,439         1,739,301         1,720,690         1,717,563     1,708,111     1,694,042
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης          839,056       1,050,077         1,067,857         1,088,696         1,109,971         1,117,530     1,128,203     1,137,235
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) 50.92% 60.21% 60.76% 62.59% 64.51% 65.06% 66.05% 67.13%

 


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο