Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής δήλωσης προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα οποία έχουν δηλώσει διακοπή εργασιών

Ιστορικό απόφασης

Σε φορολογούμενο επιβλήθηκε πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 ποσού 100,00€ φορολογικού έτους 2015, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ε1) φορολογικού έτους 2015.

Ο φορολογούμενος συμμετείχε ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό συμμετοχής 51% στη λυθείσα στις .....-9-2015, ετερόρρυθμη εταιρεία « Ο.Ε.» με ΑΦΜ............... Στις 10-8-2016 υπέβαλε την με αριθμό δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, για το φορολογικό έτος 2015, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 3.429,27€. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο, λόγω λύσης του, όφειλε να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου εντός ενός μήνα από τη διάλυσή του. Κατά συνέπεια, η προθεσμία λήξης υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου είναι αυτή που ορίζεται από το άρθρο 67 παρ.3 του Ν.4172/2013, δηλαδή η 30-4-2016, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 18-7-2016 (ΠΟΛ.1044/7.4.2016 και ΠΟΛ.1105/15.7.2016). Κατόπιν αυτού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προέβη στην έκδοση της υπ' αρίθμ. .../2018 προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015.

Ο φορολογούμενος ζήτησε την ακύρωση του προστίμου προβάλλοντας τον παρακάτω λόγο:

• Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) φορολογικού έτους 2015 έγινε στις 10-8-2016, βάσει της ΠΟΛ.1105/15.7.2016, σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων είχαν προθεσμία υποβολής μέχρι την 25-7-2016 και σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, εξαιρετικά, τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επομένως, εμπρόθεσμα ο προσφεύγων υπέβαλε τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 στις 10-8-2016, καθώς συμμετείχε στην εταιρεία « ..............- ΑΦΜ............ ».

Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή με τα εξής σκεπτικά:

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του Ν. 4172/2013 όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, «Η δήλωση υποβάλλεται «μέχρι και την 30ή Απριλίου» του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους

«Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.»


Επειδή,
περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1044/7.4.2016 η ως άνω προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων παρατάθηκε ως τις 30-6-2016, ενώ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016 «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 18η Ιουλίου 2016. 2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 25η Ιουλίου 2016»

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, η ετερόρρυθμη εταιρεία «.............» με ΑΦΜ........... υπέβαλε δήλωση διακοπής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ημερομηνία διακοπής την -9-2015, βάσει της υπ' αρίθμ ανακοίνωσης λύσης και διαγραφής της στο Γ.Ε.Μ.Η.

Συνεπώς, όφειλε να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου μέχρι τις ....-10-2015, ενώ υπέβαλε την με αριθμό δήλωση φόρου εισοδήματος στις 22-6-2016.

Επειδή, με τη διάταξη της παρ.3 του 67 του Ν. 4172/2013 η οποία ισχύει από 1-4-2016, δόθηκε η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, να υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος εντός δεκαπέντε ημερών από το τέλος του μήνα που λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία ισχύος της εν λόγω διάταξης, ο προσφεύγων δεν ήταν πλέον μέλος σε νομικό πρόσωπο, αφού η εταιρεία «.............» είχε ήδη λυθεί, με ημερομηνία διακοπής -9-2015, ενώ το ως άνω νομικό πρόσωπο όφειλε να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι τις -10-2015. Συνεπώς, η παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος που δόθηκε με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016 αφορά συγκεκριμένη κατηγορία νομικών προσώπων στην οποία δεν περιλαμβάνεται η λυθείσα εταιρεία «...............».

Ως εκ τούτου, ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι τις 18-7-2016, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016.

Κατά συνέπεια, ο ως άνω ισχυρισμός απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης /2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου . με ΑΦΜ ... .. και την επικύρωση της  ..ενδικοφανούς προσφυγής του του υπ' αρίθμ / -2018 πράξη επιβολής προστίμου.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο