Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 6 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου


 Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα S.O.S..
 

⥢⥤

 Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων

 

Για μια ακόμη εβδομάδα συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις με τα μέτρα που αφορούν του πυρόπληκτους της 23ης και 24ης Ιουλίου.

Επιπλέον :

 ⥢⥤

 

 

 Σημαντικά θέματα εβδομάδα ή αλλιώς... S.O.S. 

 

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την αδήλωτη εργασία

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 5 έως 8 του Ν.4554/2018, για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή:

• του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
• της υποχρεωτικής αναδρομικής τρίμηνης ασφάλισης του αδήλωτου εργαζόμενου
• της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας:

- Για σύμβαση 3 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ
- Για σύμβαση 6 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 5.000 ευρώ
- Για σύμβαση 1 έτους το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ

•  των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Ν.4554/2018 προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου που αναβαθμίζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζόμενο.ΠΟΛ. 1160/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει.

Εφόσον σε κάποιο τρίμηνο ο έμπορος, δεν διέθεσε στους πελάτες του καμία λεπτή πλαστική σακούλα όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β' 2812/2017) δεν υποχρεούται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει παύσει εξ' ολοκλήρου τη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών στους πελάτες της, π.χ. διαθέτει χάρτινες ή άλλου τύπου σακούλες για τις οποίες δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 ή 58 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013) περί μη υποβολής δήλωσης.
 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την υπόχρεη επιχείρηση λανθασμένη υποβολή δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, δύναται να προβεί στις ακόλουθες κατά περίπτωση ενέργειες:

α) εάν δεν έχει λάβει υπόψη στη δήλωση για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους, το σύνολο των πλαστικών σακουλών που διέθεσε σε ένα τρίμηνο, με συνέπεια το προς καταβολή τέλος που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, να είναι χαμηλότερο του ορθού προς απόδοση, υπάρχει δυνατότητα υποβολής χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 19 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013) στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται.

β) εάν στη δήλωση έχει καταχωρήσει για το οικείο τρίμηνο αριθμό πλαστικών σακουλών ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πραγματικά διατεθέντων, με συνέπεια το προς καταβολή τέλος που προκύπτει από τη δήλωση να είναι υψηλότερο του ορθού, δύναται να υποβάλει έντυπη χειρόγραφη αίτηση επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, προς τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, το οποίο επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθ. 42 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013).

Η απόφαση : ΠΟΛ.1160/2018

 


 
Φορολογικό απόρρητο - Διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1154/2018 για την εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
Με την απόφαση αυτή ορίζεται το πλαίσιο και η πολιτική ασφαλείας των συστημάτων της ΑΑΔΕ η πολιτική ορθής χρήσης αυτών και η πολιτική διαχείρισης πρόσβασης στις πληροφορίες της ΑΑΔΕ από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.
 
Επίσης ορίζεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις τήρησης απορρήτου από τα  πρόσωπα, πέραν των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, για τις πληροφορίες και τα στοιχεία των φορολογουμένων των οποίων λαμβάνουν γνώση, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
Τέλος ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα χορήγησης των πληροφοριών στα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, (διωκτικές αρχές, δικαστικές αρχές, διαζευγμένοι σύζυγοι, σε τρίτους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε φορείς Γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.)

Η απόφαση : ΠΟΛ.1154/2018

 
 


Άρθρα  Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Το ανανεωμένο άρθρο του κόμβου με όλες τις πληροφορίες για τα νέα έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και την υποβολή τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

 


Άρθρα Η εορτή της 15ης Αυγούστου

Δείτε το επίκαιρο άρθρο του Ανδρέα Σακελλαριάδη για την εορτή της 15ης Αυγούστου και πως αμείβεται

 


Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι νέες αλλαγές με το άρθρο 61 του ν. 4559/2018

 

Ο τελευταίος νόμος 4559/2018 επέφερε μερικές αλλαγές στο νόμο 4469/2017 του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου και οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.    Η απόφαση : ΠΟΛ.1163/2018


 Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993

Σύμφωνα με τη νέα ΠΟΛ.1161/2018 δίνονται διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993.  
Η απόφαση : ΠΟΛ.1161/2018Αρθρογραφία  -   Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων: Ευθύνη αγροτών


Αρθρογραφία  -   Απώλεια λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) που οφείλονται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία - ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2980/2018 Απώλεια στελέχους τιμολογίου - Πρόστιμο - Λόγοι ανωτέρας βίας


Αρθρογραφία  - Οι τόκοι υπερημερίας που επιβαρύνονται οι πελάτες, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, υπάγονται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,60%. - ΣΟΛ ΑΕ


Αρθρογραφία  - Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού


 ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση για την ένταξη νέων ασφαλισμένων


Αρθρογραφία  - Δωρεάν διάθεση αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων κ.λπ.) σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, προσφύγων και σίτισης των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης
 ⥢⥤


 

 Λοιπά θέματα και αποφάσεις για την εβδομάδα που πέρασε.

 

Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο


Μεταφορά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς

Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς.

Η απόφαση
Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/58459/0004/2018


«Τρίαινα» συντονισμένων ελέγχων από την ΑΑΔΕ στη Μύκονο


«Εύλογη αμοιβή» και «δικαίωμα παρακολούθησης» - Φορολογική αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου


Αρθρογραφία  - Η δωρεά αιτία θανάτου: Κληρονομιά εκ «νεκράς χειρός»


 

⥢⥤

 Εργατικά Ασφαλιστικά 


 To νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση


 Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 831/982402/2018  Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η' του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών

 


⥢⥤

 Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ.


 

 

⥢⥤


 
Φορολογικές Υποχρεώσεις


Τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις μπορείτε να τις δείτε εδώ : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2018  ή  στο Ημερολόγιο του κόμβου
 

Καλή συνέχεια.

 
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο