Ειδήσεις Επισημάνσεις

Η διενέργεια ετήσιας απόσβεσης παγίων στοιχείων σε λογιστικό πλαίσιο ΔΠΧΑ και ΕΛΠ δεν διακόπτεται σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εκμετάλλευσης ακόμα και αν η διακοπή οφείλεται σε παρατεταμένες εργασίες μετασκευής - ΣΟΛ ΑΕ

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ A.E.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου - Ιουλίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ Ε.Λ.Π ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων, η οποία συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, έχει στα πάγια της, μεταξύ άλλων, και επιβατικά πλοία με τα οποία εκτελεί δρομολόγια μεταξύ λιμένων στο εσωτερικό της χώρας (κύρια δραστηριότητα )

Ένα από τα πλοία της εισήλθε στις 2/1/2017 σε δεξαμενή ναυπηγείου για να μετασκευαστεί και συγκεκριμένα για να αφαιρεθεί η πλώρη του και να κατασκευαστεί νέα προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να δρομολογηθεί σε πιο προσοδοφόρες γραμμές, που χρησιμοποιούν όμως μεγαλύτερα λιμάνια. Οι εργασίες μετασκευής τελείωσαν 30/6/2017 και από 15/7/2017 το πλοίο άρχισε και πάλι την προηγούμενη δραστηριότητά του, δηλαδή την εκτέλεση δρομολόγιων εσωτερικού

Για το διάστημα από 2/1/17-30/6/2017 πρέπει να διενεργηθούν αποσβέσεις με βάση τα Ε.Λ.Π;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (Ε.Λ.Π.), μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρισης των πάγιων στοιχείων και για κάθε ημερομηνία που συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει αυτά να επιμετρούνται (απομιμούνται) στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρούμενων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις).

Σχετικά με την διενέργεια αποσβέσεων στην παράγραφο 18.1.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Ν.4308/2014 αναφέρεται ότι: «Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας τους η οποία διενεργείται σε κάθε χρήση και ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα είναι κέρδος ή ζημία». Στα Ε.Λ.Π δεν υπάρχει αναφορά για παύση διενέργειας των αποσβέσεων, για το χρονικό διάστημα που κάποια πάγια έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης (ή σε αδράνεια), όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.

Στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), στα οποία παραπέμπουν τα Ε.Λ.Π. για ερμηνευτική καθοδήγηση και ειδικότερα στην παράγραφο 55 του ΔΛΠ 16 "Ενσώματα Πάγια", αναφέρεται ότι: "Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει όταν καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση, ήτοι όταν βρίσκεται στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση (ή που συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.5 και εκείνης κατά την οποία παύει να αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς η απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. Όμως, σύμφωνα με τις μεθόδους χρήσης της απόσβεσης, η επιβάρυνση της απόσβεσης μπορεί να είναι μηδέν ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή1".

Όπως προκύπτει από την πιο πάνω παράγραφο, δε προβλέπεται η παύση διενέργειας των αποσβέσεων για άλλη περίπτωση πέραν της παύσης αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της κατάταξης του ως διαθέσιμου προς πώληση.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η μακροχρόνια απόσυρση του πάγιου για μετασκευή ισοδυναμεί με επιστροφή του στην κατάσταση που βρισκόταν πριν αυτό καταστεί διαθέσιμο προς χρήση, στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει, και κατά συνέπεια, δε συντρέχει λόγος διενέργειας αποσβέσεων, ιδιαίτερα εάν η μετασκευή είναι τόσο εκτεταμένη ώστε στην ουσία να κατασκευάζεται ένα νέο πάγιο, για διαφορετική χρήση από αυτή που είχε αρχικά προσδιορίσει η διοίκηση.

Όμως, ενώ στην παράγραφο 68Α2 προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η μεταφορά ενσωμάτων παγίων στα αποθέματα, δεν προβλέπεται αντίστοιχα η μεταφορά ενσωμάτων παγίων στα πάγια υπό κατασκευή.

Κατά συνέπεια, με βάση τα πιο πάνω εκτιμούμε ότι θα πρέπει, για το διάστημα 2/1/17-30/6/2017, να διενεργηθούν αποσβέσεις, αφού δεν προβλέπεται η παύση διενέργειας των αποσβέσεων, από τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α., για την περίπτωση που το πάγιο αποσύρεται για μετασκευή.

_________________
1 Δηλαδή, μόνο στην περίπτωση που ως μέθοδος διενέργειας αποσβέσεων έχει επιλεγεί η μέθοδος των μονάδων παραγωγής.

2 68A. Ωστόσο, μια οικονομική οντότητα η οποία κατά τη διάρκεια των συνήθων δραστηριοτήτων της, πωλεί στοιχεία ενσωμάτων παγίων τα οποία έχει διακρατήσει προς εκμίσθωση σε άλλους, θα μεταφέρει τέτοια περιουσιακά στοιχεία στα αποθέματα στη λογιστική τους αξία όταν παύσει η εκμίσθωσή τους και καταστούν κατεχόμενα προς πώληση. Το προϊόν της πώλησης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα αναγνωρίζεται ως έσοδο, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες. Το Δ.Π.Χ.Α. 5 δεν ισχύει όταν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, μεταφέρονται στα αποθέματα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο