Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιέςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5 με την οποία δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση γίνονται γνωστά τα εξής:

«Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, λόγω των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 της 26ης Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138), η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό ανέρχεται σε έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους σχετικής αίτησης στα γραφεία των αρμόδιων Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».

Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, σύμφωνα με τα αρχικά του επωνύμου των δικαιούχων και μετά από σχετική ανακοίνωση προγράμματος από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Το εν λόγω πρόγραμμα θα ανανεώνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πληγέντες και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός της προθεσμίας του Κεφαλαίου Α, σε όσους, λόγω αδυναμίας, δεν υπέβαλαν αίτηση εντός του αρχικού προγράμματος.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί η ενίσχυση είναι να έχει διενεργηθεί αυτοψία στην πληγείσα ιδιοκτησία και το κτήριο να παρουσιάζει βλάβες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, δικαιούνται:

α) οι ένοικοι κατοικιών είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα), είτε είναι επικαρπωτές, ή ενοικιαστές ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στεγάζονται σε κτήρια τα οποία έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 με την προϋπόθεση ότι η κατοικία ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση σε λειτουργία.

3. Η αίτηση (έντυπο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) υποβάλλεται από τον ένοικο (ιδιόκτητη ή ενοικιαστή ή ένοικο με δωρεάν παραχώρηση) στην περίπτωση της κατοικίας και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική υπόσταση της επιχείρησης. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται με φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
Στο εν λόγω έντυπο συμπληρώνονται επίσης πληροφοριακά στοιχεία του πληγέντος κτηρίου.

4. Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

5. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που χρησιμοποιούν.

6. Με απόφαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τις κατοικίες ή της Γ.Δ.Ο.Υ. για τις επιχειρήσεις, καθορίζεται ο δικαιούχος της έκτακτης ενίσχυσης για κατοικία ή επιχείρηση αντίστοιχα και εγκρίνεται το ποσό το οποίο έχει οριστεί σε € 5.000 ανά κατοικία και ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες σε € 6.000 και € 8.000 ανά επιχείρηση. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης».

7. Το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία.

8. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης (π.χ. συνιδιοκτήτες που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία) το ποσό της ενίσχυσης ισομοιράζεται στους δικαιούχους. Η αίτηση υποβάλλεται από όλους και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, όλων των αιτούντων. Σε διαφορετική περίπτωση χορηγείται το μερίδιο της ενίσχυσης μόνο στον αιτούντα.
Επίσης σε περίπτωση που η πληγείσα επιχείρηση έχει επαγγελματική έδρα κατοικία και εφόσον στεγάζεται σε λειτουργικά ενιαίο χώρο (κοινή κύρια είσοδο, κοινούς χώρους υγιεινής) τόσο η πληγείσα επιχείρηση όσο και η πληγείσα κατοικία θα δικαιούνται (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) το ήμισυ της εφάπαξ ενίσχυσης για επιχείρηση και κατοικία αντίστοιχα.

9. Οι ιδιοκτήτες κενών (κατά τη φορολογική δήλωση), εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης.

10. Η εκτίμηση ότι έχει πληγεί η κατοικία ή η επιχείρηση θα βασιστεί στις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

11. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Υπάλληλοι της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δύναται να διενεργούν αυτοψία για την εξακρίβωση ή επιβεβαίωση απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Διαμένω, ως ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) στην κατοικία που βρίσκεται στον ………………… (υπόγειο/ισόγειο/αριθμός ορόφου) του κτηρίου επί της οδού (ή θέση)………………………………………............ αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου………………………… της Περιφερειακής Ενότητας ……………………….. της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σύμφωνα με το υπ’ αρ. δελτίο επανελέγχου.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα το κτήριο που έχει πληγεί σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου είναι αυτό που περιγράφεται στο …………. (Ε1, Ε9, ΕΝΦΙΑ, Ε2), στο πεδίο ………………….

• Μαζί μου στην πληγείσα κατοικία διαμένει και ο/η  ………………………………………….………………….……. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………………….(Α.Φ.Μ.) ο/η οποίος/-α έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κ.λπ.)

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της 26η Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138).

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………….. στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού.

• Είμαι/Δεν είμαι τρίτεκνος / πολύτεκνος (διαγράφονται ανάλογα οι λέξεις)

• Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην .........................................(Τράπεζα) με IBAN.................................................................................................................................................

• Ο Α.Φ.Μ. μου είναι: ....................................................................................................................................

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (τρίτεκνες / πολύτεκνες οικογένειες)

4. Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου σε ισχύ ή Ε2 ιδιοκτήτη (σε περίπτωση ενοικιαστή).

5. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρεωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η  αιτών/ -ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. ή/και από τον Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος υποβάλλονται ανάλογα:

α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017 : Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017: τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

β) Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας κατοικίας.

6. Επίσης υποβάλλονται προαιρετικά :

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Επανελέγχου.

β) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας ή βεβαίωση Τράπεζας στοιχείων λογαριασμού.

γ) Φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας ή του/της ενοικιαστή/-τριας.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Είμαι ιδιοκτήτης / νόμιμος εκπρόσωπος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) της επιχείρησης ………………………………………… (επωνυμία επιχείρησης) που βρίσκεται στον ……………όροφο του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) ………………………………………............ αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου ………………………… της Περιφερειακής Ενότητας
………………………………….. της Περιφέρειας Αττικής και η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα στην Εφορία, στοιχεία.

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Δ.Ο.Υ., οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της 26η Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138).

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………….. στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού.

• Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατεθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση είναι...........................................(Τράπεζα) με IBAN............................................................................................

• Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι: ............................................................................................................

• Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ………………….. (αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014, ) ποσού ………..…………………….(€) κατά το έτος ………………………».
[Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη]

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

3. Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου εφόσον είναι ενοικιαστής του ακινήτου, ή Ε9 εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.

4. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρεωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/ -ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. ή/και από τον Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος υποβάλλονται ανάλογα:

• Τα έντυπα Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2017, και εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης. Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω, για το φορολογικό έτος 2017, υποβάλλονται τα αντίστοιχα για το φορολογικό έτος 2016 και υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης.

5. Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης της επιχείρησης, όπως τελευταίο καταστατικό στο οποίο αναφέρεται η εκπροσώπηση, βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού ΓΕΜΗ κλπ.

6. Επίσης υποβάλλονται προαιρετικά:

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Επανελέγχου

β) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας ή βεβαίωση Τράπεζας στοιχείων λογαριασμού

γ) Φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας της επιχείρησης.»Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο