Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ με ν/σ του υπ. Ανάπτυξης

MEIΩΣH των διοικητικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών υπόσχεται το σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Νόμου 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί Α.Ε.», που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ειδικότερα ο κ. Φώλιας τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ, σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ με ν/σ του υπ. Ανάπτυξης              

MEIΩΣH των διοικητικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών υπόσχεται το σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Νόμου 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί Α.Ε.», που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ειδικότερα ο κ. Φώλιας τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ, σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τρεις άξονες

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου κινείται σε τρεις άξονες:

- Καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συγκεντρώνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύστασης σε έναν φορέα, σύμφωνα με την αρχή: ένα σημείο, μια υπογραφή.

- Μειώνονται δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καταργώντας περιττές ενέργειες, εξορθολογίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία σύστασης των εταιριών

- Ελαχιστοποιείται το κόστος και διαμορφώνεται ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου.

Καινοτομίες

Σημαντικά καινοτόμα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι:

- Μοντέλο one stop shop για την ίδρυση εταιρίας (ΓΕΜΗ).

- Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό (θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και σχετική επεξεργασία του θα γίνει σε συνεργασία με τον συμβολαιογραφικό σύλλογο). Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται, με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου σε ΓΕΜΗ και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας.

- Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

- Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

- Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Πρόνοιας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

- Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

- Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και συνεπώς κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Επίσης εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως π.χ. η διασύνδεση μεταξύ αρμόδιων φορέων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών στο μοναδικό σημείο υποδοχής (one stop shop).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, όπως τόνισε ο υπουργός και μια σημαντική τροποποίηση που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε. η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις νομαρχίες (υποβολή καταστατικού), όπου εάν το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, το καταστατικό καταχωρείται στο ΜΑΕ αυθημερόν μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (εξαιρούνται οι εταιρίες της παρ. 8 του άρθρου 7β Ν 2190/1920 και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες). Eάν, δε το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, τότε έχουμε έλεγχο νομιμότητας από τη νομαρχία, δηλαδή έκδοση απόφασης από τη νομαρχία περί παροχής άδειας σύστασης της Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της - καταχώριση στο ΜΑΕ.

Με το νέο νομοσχέδιο η καταχώριση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου. Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Πηγή: Express.gr

Για το ίδιο θέμα Η Ναυτεμπορική

Την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής έλαβε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, για την κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιου, με το οποίο προωθείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ΕΠΕ και Α.Ε.

 
Με το νομοσχέδιο, καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), το οποίο θα είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων - ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, με τις θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, η εταιρική σύμβαση θα καταρτίζεται με προτυποποιημένο συμφωνητικό, το οποίο θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα διατηρείται, καθώς προβλέπεται να υπάρχει συμβολαιογράφος στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ, ενώ, για την ακριβή εφαρμογή του μέτρου, υπάρχει επικοινωνία του υπουργείου με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για την επεξεργασία της σχετικής διάταξης. Εν τέλει επιδιώκεται το κόστος της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου να μειωθεί από 300 ευρώ σήμερα σε 150 περίπου.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

* Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

* Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης στο Δικηγορικό Σύλλογο Καταργείται δηλαδή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του Δικ. Συλλόγου ως διαδικασία και όχι η καταβολή του τέλους.

* Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

­* Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

­* Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

­* Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και, συνεπώς, κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων με τους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας, για θέματα αρμοδιότητάς τους, όπως η πρόβλεψη για κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, που αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, η χορήγηση αριθμού ΑΦΜ στον επιχειρηματία που επιθυμεί να συστήσει εταιρεία ή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.

Ηδη, το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει την παρουσία αποσπασμένου υπαλλήλου ΔΟΥ στο ΓΕΜΗ για υποβολή των απαραίτητων εντύπων και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και Χορήγηση αριθμού μητρώου ασφαλιστικού φορέα απευθείας από το ΓΕΜΗ.

Ανώνυμες Εταιρείες

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μια σημαντική τροποποίηση, που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε., η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις Νομαρχίες, σε ό,τι αφορά στην υποβολή του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η καταχώρηση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο