Ειδήσεις Επισημάνσεις

Τεχνικοί ασφαλείας (Τ.Α.) - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας (η.β.) - Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείαςΕπιμέλεια: Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.) - Γιάννης Πίκουλας

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:

Α΄  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Το νομικό πλαίσιο οριοθετείται από τον Ν. 3850/2010 (βλ. ΔΕΝ 2010 σελ. 786 επ.), την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 9Α Ν. 3850/2010 (η οποία προσετέθη με το άρθρο 119 Ν. 4488/2017, ΔΕΝ 2017, τεύχος 1718, σελ. 1280) και την βάσει αυτής εκδοθείσα Υ.Α. 50067/28/27.10.2017 (ΔΕΝ 2017, τεύχος 1723, σελ. 1460) που τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. 16974/758/2018 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1731, σελ. 488) και Υ.Α. 32126/1463/2018 (βλ. ιστοσελίδα ΔΕΝ όπου και κωδικοποίηση της ΥΑ 50067 όπως ισχύει σήμερα).

Β΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

- Δεν καταχωρίζονται στην Η.Β. οι εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους. Καταχωρίζονται τα φυσικά πρόσωπα-Τ.Α. και οι ΕΞΥΠΠ και ΕΣΥΠΠ.

- Καταχωρίζονται στοιχεία ταυτοποίησης (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Δ.Τ., επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα, κατοικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), εκπαιδεύσεως και ειδικότητας του Τ.Α. (επιπέδου και τίτλου σπουδών, ειδικότητα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται και στοιχεία επιμόρφωσης) καθώς και απασχολήσεως (στοιχεία επιχειρήσεως ή επιχειρήσεων στην οποία ή στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες Τ.Α. κλπ.).

- Προηγείται αίτηση εγγραφής στην Η.Β. με χρήση των κωδικών του TAXIS και εν συνεχεία αποκτάται κωδικός πρόσβασης και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού του Τ.Α. στην Η.Β.

- Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ΣΕΠΕ του τόπου κατοικίας του αιτούντος Τ.Α.

- Μετά από την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής στην ηλεκτρονική βάση, χορηγείται μοναδικός αριθμός καταχώρισης Τ.Α.

- Η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. την οποία προβλέπει η Υ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.) πραγματοποιείται σε Τ.Α. εγγεγραμμένους στην Η.Β. με συμπλήρωση από τον εργοδότη εντύπου πρότασης ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο έντυπο-πρόταση, αφού ελεγχθεί από πλευράς νομιμότητας, αποδέχεται ο Τ.Α. ή/και η ΕΞΥΠΠ μετά από σχετική ειδοποίηση που τους αποστέλλεται. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω διαδικασία ανάθεσης δεν καταλαμβάνει τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους.

- Από την 1.12.2017 όλοι οι Τ.Α. που ασκούν (οποτεδήποτε και αν άρχισαν να εκτελούν καθήκοντα Τ.Α.) ή πρόκειται (το πρώτον από 1.12.2017 και μετά) να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας (Η.Β.).

- Η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.) εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. από 1.7.2018, ενώ από 1.4.2018 έως 30.6.2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες που έχουν υποχρέωση να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιείται, εναλλακτικά, είτε με τήρηση της διαδικασίας ανάθεσης την οποία προβλέπει η Υ.Α. (άρθρο 7 αυτής) είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Όσες όμως αναθέσεις καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ (από οποτεδήποτε στο παρελθόν) έως 30.6.2018, θα λήξουν αυτοδικαίως την 1.4.2019 και ώρα 13:00. Συνεπώς έως τότε (1.4.2019 και ώρα 13:00) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας όπως αυτή ορίζεται στην Υ.Α. (άρθρο 7 της Υ.Α.).

- Εν περιπτώσει μονομερούς αποφάσεως του Τ.Α. ή/και της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της ασκήσεως των καθηκόντων Τ.Α., υποβάλλεται αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών Τ.Α.

- Εν περιπτώσει μονομερούς από τον εργοδότη διακοπής της παροχής υπηρεσιών Τ.Α., η δήλωση του εργοδότη πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

- Για την κατά τα άνω λήξη της αναθέσεως καθηκόντων αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του εργοδότη και του Τ.Α. ή/και της ΕΞΥΠΠ.

Γ΄ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

- Για τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους δεν επέρχεται μεταβολή σε όσα γνωρίζαμε έως τώρα.

- Από την 1.12.2017 όλοι ανεξαιρέτως οι Τ.Α. (πλην εννοείται των εργοδοτών-τεχνικών ασφαλείας) εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας. Ειδικώτερα ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις για τις κάτωθι επιμέρους δυο κατά βάσιν κατηγορίες Τ.Α.:

Για την 1η κατηγορία Τ.Α.:

α) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1.12.2017 ασκούντες καθήκοντα Τ.Α. που απλώς συνεχίζουν και μετά την 1.12.2017 να είναι τεχνικοί ασφαλείας στην ίδια επιχείρηση χωρίς κάποια νεώτερη έως σήμερα ανανέωση,

β) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1.12.2017 Τ.Α. που συνεχίζουν και μετά την 1.12.2017 να είναι Τ.Α. στην ίδια επιχείρηση, με νεώτερη όμως ανανέωση της ιδιότητάς τους αυτής που εμπίπτει (η ανανέωση) στο χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.3.2018,

γ) Οι καθιστάμενοι Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.3.2018,

δ) Εκείνοι από όσους καθίστανται Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1.4.2018 έως 30.6.2018, για τους οποίους υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και

ε) Οι Τ.Α. οι οποίοι, ανεξάρτητα από το πότε στο παρελθόν κατέστησαν τεχνικοί ασφαλείας, είχαν νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1.4.2018 έως 30.6.2018, για την οποία νέα ανάθεση υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ 

έχουν τις εξής δυο υποχρεώσεις:

α) να εγγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και

β) να ολοκληρώσουν την προβλεπόμενη από την υπουργική απόφαση διαδικασία υποβολής του εντύπου αναθέσεως καθηκόντων Τ.Α. το αργότερο έως την 1.4.2019 και ώρα 13:00 (διότι τότε θα λήξουν αυτοδικαίως οι αναθέσεις ή/και ανανεώσεις καθηκόντων τους που πραγματοποιήθηκαν με έγγραφη υποβολή των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ).

Για την 2η κατηγορία Τ.Α.:

Πάντες οι λοιποί Τ.Α., ήτοι:

α) όσοι καθίστανται Τ.Α. το πρώτον από 1.7.2018 και μετά ή κατέστησαν Τ.Α.  οποτεδήποτε πριν από την 1.7.2018 αλλά συνέπεσε ανανέωση της αναθέσεως καθηκόντων τους μετά την 1.7.2018, όπως επίσης και

β) οι τεχνικοί ασφαλείας οι οποίοι είχαν πρώτη ή νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1.4.2018 έως 30.6.2018 εφ' όσον γι' αυτούς δεν υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ αλλά τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας της υπουργικής αποφάσεως, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση.

Οι αναθέσεις καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς (τους Τ.Α. της ως άνω 2ης κατηγορίας Τ.Α.) δεν θα λήξουν αυτοδικαίως την 1.4.2019 (τότε θα λήξουν αυτοδικαίως μόνον οι έως 30.6.2018 εγγράφως υποβληθείσες αναθέσεις καθηκόντων). Εξυπακούεται βέβαια ότι οι τεχνικοί ασφαλείας της εν λόγω 2ης κατηγορίας Τ.Α. έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική βάση, διαφορετικά δεν θα είχε γίνει η υποχρεωτικά με την διαδικασία της Υ.Α. ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με επιφύλαξη την διάταξη περί παραμονής σε ισχύ έως 1.4.2019 των εγγράφως έως 30.6.2018 υποβληθεισών αναθέσεων καθηκόντων Τ.Α. [από 1.7.2018 τηρείται υποχρεωτικά η διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 7 της Υ.Α.], η συνέχιση, από 1.7.2018 και μετά, της ανάθεσης άσκησης καθηκόντων Τ.Α. κατά παράβαση των μεταβατικών ρυθμίσεων του άρθρου 9 της Υ.Α. επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 Ν. 3850/2010 με τις διαδικασίες των άρθρων 23 και 24 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.


Ετικέτες για αναζήτηση ΣΕΠΕ τεχνικοί ασφαλείας ΕΞΥΠΠ ΕΣΥΠΠ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο