Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ένα ενιαίο (κοινό) ηλεκτρονικό υπόδειγμα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EFRAG
 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018

Στις 4 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG - TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG - CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση αυτή ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν:

α) Σχέδιο ανάπτυξης κοινού ηλεκτρονικού υποδείγματος πληροφόρησης που αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε χρηματαγορά εταιρειών – Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηματαγορών (ESMA)» (European Single Electronic Format – ESEF ProjectESMA).

Η ESMA ενημέρωσε τα μέλη ότι θα καταρτίσει σχέδια τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων τα οποία θα καθορίσουν το υπόδειγμα ηλεκτρονικής πληροφόρησης (XBLR) και θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission). H προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ένα ενιαίο (κοινό) ηλεκτρονικό υπόδειγμα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020.

β) Ενημέρωση γα τις εξελίξεις του σχεδίου του IASB «Επανεξέταση των προκαθορισμένων γνωστοποιήσεων σε συγκεκριμένα πρότυπα» (Targeted Standard-level Review of Disclosures).

Τα μέλη συμφώνησαν με τη μέθοδο προσέγγισης από πλευράς του IASB και την προσπάθεια κατάρτισης κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών παρεχόμενης πληροφόρησης μέσω της μελέτης συγκεκριμένων λογιστικών προτύπων και της επανεξέτασης των καθορισμένων γνωστοποιήσεων που προβλέπονται σε αυτά.

γ) Συνενώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο» (Business Combinations under Common Control)
 
Οι συναλλαγές που αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο δεν αντιμετωπίζονται από το Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Το IASB μελετά την ανάπτυξη λογιστικού μοντέλου που θα έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων συναλλαγών. Ο βασικός προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί αφορά την μέθοδο και τις αξίες με τις οποίες θα απεικονισθούν τα περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου στις οικονομικές καταστάσεις του αποκτώντος. Επί του παρόντος έχουν αναπτυχθεί και μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τριών μεθόδων λογιστικής απεικόνισης (ιστορικού κόστους, αξιών του αποκτώμενου και της τρέχουσας αξίας )

Το IASB βρίσκεται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά τους ανωτέρω προβληματισμούς.

δ) «Εισροές που προκύπτουν από πωλήσεις αγαθών που παράγονται από ενσώματα πάγια πριν αυτά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται» (Property, Plant and Equipment – Proceeds before intended use)

Το IASB σε κείμενο διαβούλευσης που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο 2017 σε σχέση με προτεινόμενες προσθήκες - τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» είχε προτείνει την απαγόρευση της μείωσης από το κόστος κτήσεως ενός παγίου, των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγαθών που παράγονται πριν το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αρχίσει να χρησιμοποιείται για το σκοπό τον οποίο αποκτήθηκε. Κατά συνέπεια, μια οικονομική οντότητα θα καταχωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις, μαζί με το κόστος παραγωγής των εν λόγω στοιχείων, στα αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα. Η EFRAG είχε διατυπώσει ενστάσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του IASB και ζήτησε να διερευνηθούν περαιτέρω τα θέματα που θίγονται στο κείμενο διαβούλευσης.

Το IASB αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της EFRAG και ύστερα από πρόσθετη έρευνα κατέθεσε στην Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRIC) τρεις εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης του θέματος.

ε) Ερευνητικό πρόγραμμα του IASB για καλύτερη πληροφόρηση (επικοινωνία) που παρέχεται μέσω των βασικών οικονομικών καταστάσεων» (Better Communications - Primary Financial Statements)
 
Ο στόχος αυτού του ερευνητικού έργου είναι να εξετάσει πιθανές βελτιώσεις στη δομή και το περιεχόμενο των πρωτογενών οικονομικών καταστάσεων (αρχικά στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και ταμειακών ροών). Οι πρώτες προσεγγίσεις αφορούν: α) την εισαγωγή νέου (ων) υποσύνολου (ων) στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε σχέση με τον προσδιορισμό μεγεθών που ενδιαφέρουν τους χρήστες πχ «Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων /εσόδων, και φόρων» (EBIT). β) Την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον καθορισμό μέτρων επιδόσεων της διαχείρισης γ) Την απαλοιφή των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την καταχώρηση ταμειακών ροών τόκων και μερισμάτων στην κατάσταση ταμειακών ροών κ.λπ.

H EFRAG εκτιμά ότι οι προτάσεις του Συμβουλίου δεν αποτελούν θεμελιώδη αναθεώρηση των ισχυουσών απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και του ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμιακών ροών» ως εκ τούτου, είναι πιθανό η αποτύπωση των προτάσεων σε κείμενο διαβούλευσης να μείωνε σημαντικά το χρονοδιάγραμμα αυτού του έργου.Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Χαράλαμπος Ξένος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο