Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΔΕΝ - Επισημάνσεις σχετικά με την εγκύκλιο 40090/Δ1.14024/2018 για την υποβολή όλων των εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ


Με την Εγκύκλιο 40090/Δ1.14024/2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλεγγύης παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 32143/Δ1.11288/2018, σχετικής με την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων για την υπερεργασία, υπερωρία κ.λπ. (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σελ. 858)

Μεταξύ άλλων (απαρίθμηση των Εντύπων και της σχετικής προθεσμίας υποβολής κ.λπ.) διευκρινίζονται και ωρισμένα θέματα.

Έτσι:

1. Στο άρθρο 3, επ’ ευκαιρία των Εντύπων Ε3.2 και Ε3.3, διευκρινίζεται ότι τα έντυπα αυτά δεν αφορούν τις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών-φοιτητών.

Και οι περιπτώσεις όμως αυτές προβλέπονται ήδη στο άρθρο 10 του νέου Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄). Οι σχετικές ρυθμίσεις (επέκταση της υποχρεώσεως ηλεκτρονικής υποβολής) θα ισχύσουν μετά από την έκδοση και δημοσίευση της προβλεπομένης στον νόμο αυτόν αποφάσεως.

Επίσης διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Ε3.4 αφορά Μαθητεία ΟΑΕΔ και Υπ. Παιδείας και όχι τις λοιπές συμβάσεις Μαθητείας ή Πρακτικής άσκησης.

2. Στο άρθρο 4 επαναλαμβάνεται ότι δεν απαιτείται ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου. Επισημαίνεται όμως ότι η αλλαγή πρέπει να δηλώνεται στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

3. Στο ίδιο άρθρο περ. 4.14 αναφέρεται (όπως και στο αντίστοιχο σημείο της αποφάσεως) ότι για την περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης και όταν δεν υπογράφη ο εργαζόμενος, πρέπει μαζί με την εξώδικη δήλωση να υποβάλλεται στο «ΕΡΓΑΝΗ» και η έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή (βλ. και την Εγκύκλιο 91869/2017 του ΟΑΕΔ στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1725 σελ. 87).

4. Στην περίπτωση 4.20 του άρθρου 4 ορίζεται ότι όταν υποβάλλονται περισσότερες από μία ατομικές συμβάσεις  με το έντυπο Ε9 (μερική απασχόληση), αυτές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα μόνο αρχείο.

5. Στην περίπτωση 4.23, επ’ ευκαιρία του Εντύπου Ε11 (ΑΔΕΙΑ) ορίζεται ότι σε περίπτωση αναγραφής του ίδιου εργαζομένου περισσότερες φορές (για περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο εργοδότη) στο ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ, στο Ε11 πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των Ημερών, των Αποδοχών και του Επιδόματος ΑΔΕΙΑΣ, με δυνατότητα αναφοράς κάθε πληροφορίας στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Στην περ. 4.25, όπως και 4.26 γίνεται αναφορά στην συμπλήρωση των στοιχείων μισθού-ημερομισθίου για πλήρη και μειωμένη απασχόληση. Γίνεται παραπομπή στην Εγκύκλιο 41815/Δ.10.199/16.9.2016 («τύπος» αποδοχών). Για το θέμα αυτό παραπέμπουμε στην ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ του ΔΕΝ 2016, τεύχος 1701 σελ. 1454 περί μισθού και ημερομισθίου κ.λπ.

6. Στο άρθρο 5 περ. 5.17 διευκρινίζεται ότι υποβολή συμπληρωματικού Ε4 για την μεταβολή των αποδοχών απαιτείται μόνον όταν πρόκειται για μόνιμη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των αποδοχών.

7. Στην περίπτωση 5.18 αναφέρεται η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικώς των Εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7.

Ειδικώς ως προς το έντυπο Ε5 (οικειοθελής αποχώρηση) επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση μη υπογραφής από τον μισθωτό και επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή η προθεσμία παραμένει συνολικά 4 ημέρες.

Από τον Νόμο όμως προκύπτει ότι η προθεσμία στην περίπτωση αυτή είναι 5 και όχι 4 ημέρες (ορίζεται στον Ν. 4488/2017 ότι η αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται «την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης» η δε εξώδικη δήλωση επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο «4 εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή αποχώρηση» - βλ. και όσα γράφουμε στο ΔΕΝ 2017, τεύχος 1720 σελ. 1220).

8. Στο άρθρο 13 (περ. 13.4-13.5) γίνεται αναφορά στο μεταβατικό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2018, μέχρι να ισχύση υποχρεωτικά από 1.9.2018 το ΕΝΤΥΠΟ Ε8 περί αναγγελίας υπερεργασίας ή υπερωρίας.

Ορίζεται ότι κατά το δίμηνο αυτό (κατά το οποίο μπορεί προαιρετικά να υποβάλλεται το νέο Έντυπο Ε8) συνεχίζει να ισχύη ό,τι ίσχυε:

Δεν καταχωρίζεται στο ΕΡΓΑΝΗ η ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ, η δε ΥΠΕΡΩΡΙΑ αναγράφεται στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, με υποχρέωση να συντάσσεται κατά τον επόμενο μήνα το παλαιό έντυπο Ε8 (αναγγελία πραγματοποιηθείσης υπερωρίας). Βλ. σχετικές υποσημειώσεις στην Απόφαση-ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σελ. 864 και ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΝ στο τεύχος 1737 σελ. 936 επ.

Στο ίδιο άρθρο (περ. 13.4-13.5) τονίζεται ιδιαιτέρως ότι «(είναι αυτονόητο ότι) οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στους εργαζομένους που πραγματοποιούν υπερεργασία ή/και υπερωρία την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση αμοιβή».

Η πρόταση έχει διττή ερμηνεία: εφ’ ενός μεν υπενθυμίζει την υποχρέωση καταβολής αμοιβής για την παροχή της επί πλέον εργασίας, αφ’ ετέρου δε έχει την έννοια ότι για την καταβολή αμοιβής δεν αρκεί ότι έγινε σχετική αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ, αλλά θα πρέπει να έχη πραγματοποιηθή η υπερεργασία/υπερωρία. Υπενθυμίζουμε την συμβουλή του ΔΕΛΤΙΟΥ μας (τεύχη 1736 και 1737) ότι για την υπερεργασία (η οποία κρίνεται εβδομαδιαίως και όχι ημερησίως) πρέπει να αναγράφεται στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε8 ότι «υπερεργασία υπάρχει και αμοιβή και προσαύξηση οφείλεται, μόνον όταν στο τέλος της εβδομάδος υπάρχη υπέρβαση των 40 ωρών».

Στην περίπτωση 5.19 της αποφάσεως ορίζεται ότι «στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία-υπερωρία και έχουν αναγγελθή στο ΕΡΓΑΝΗ μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν από την πραγματοποίηση της αλλαγής».

Επισημαίνουμε ότι η τροποποίηση αυτή ως προς την υπερωρία έχει πρακτική αξία, αφού οι ώρες που αναγγέλλονται (έστω και αν δεν έχη πραγματοποιηθή υπερωρία) προστίθενται και προσμετρούνται για τη συμπλήρωση του ετησίου (120 ώρες) ή του εξαμηνιαίου (30+30 ώρες) ορίου υπερωριών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο