Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ορισμός του ΟΑΕΔ ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES)
Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν.3996/2011 (Α΄170) με τίτλο: Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES.


Με την υπόψη τροπολογία ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (EE) 589/2016. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση Συντονισμού του ΟΑΕΔ.

Οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται:
α) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES,
β) η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής,
γ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών,
δ) οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών,
ε) η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 589/2016.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρθρο...
Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 3996/2011 (Α' 170 )

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται, με αναδρομική ισχύ, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 περ. β' του Κανονισμού (EE) 589/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 107 της 22^/4/2016, σ. 1). Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 11 του Κανονισμού οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ως μελών και εταίρων του δικτύου EURES. Ως αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES προσδιορίζεται η Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του ανωτέρω συστήματος εισδοχής.
 
Η παρ. 3 παρέχει ρητή εξουσιοδότηση στο ΔΣ του ΟΑΕΔ να καθορίσει, με ειδική απόφαση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαπίστευσης μελών και εταίρων EURES και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων για την εξειδίκευση ή διευκόλυνση της εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 589/2016. Ειδικότερα, καθορίζονται: α) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES, β) η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής, γ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών, δ) οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, ε) η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 589/2016.

Με την παρ. 4 παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση στο Διοικητή του ΟΑΕΔ να προβεί, εντός συγκεκριμένης τρίμηνης προθεσμίας, στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης για την εισδοχή οργανισμών ως μελών και εταίρων του δικτύου EURES. Περαιτέρω καθορίζεται η περιοδικότητα των δημόσιων προσκλήσεων.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο ...
Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 3996/2011 (Α' 170 )

Μετά το άρθρο 67 του ν. 3996/2011 (Α' 170) προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES

1. Ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (EE) 589/2016, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση του άρθρου 67.

2. Οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES. Το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εισδοχής.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES, β) η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής, γ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών, δ) οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, ε) η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 589/2016.

4. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, δημοσιεύεται πρόσκληση, για την εισδοχή οργανισμών ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου διαπίστευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση για την εισδοχή νέων μελών και εταίρων EURES».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο