Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Περι εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με την απόφαση ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ 2018 δίνονται λεπτομέρειες στους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


«Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την υπ' αριθ. 2018/C222/08/26-6-2018 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τους εισαγωγείς (Επίσ. Εφημ. της Ε.Ε. C 222/26-06-2018).
 

Με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση η Επιτροπή ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων REX (ΣΕΕ) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΓΠ) .
 

Το Σύστημα Εγγραμμένων Εξαγωγέων REX εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε δικαιούχες χώρες ή σε εδάφη του ΣΓΠ. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 δίνεται η δυνατότητα σε όσες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του REX το έτος 2018 ή το 2019. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους με δυνατότητα παράτασης κατά έξι επιπλέον μήνες. Όλες οι χώρες του ΣΓΠ θα εφαρμόσουν πλήρως το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX το αργότερο έως τις 1/7/2020.
 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX από όλες τις δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ διατίθενται στον ιστότοπο Europa : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs- duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system- preferences/the_register_exporter_system_en
 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη σχετική παράγραφο 5 της Ανακοίνωσης αναφέρονται οι χώρες για τις οποίες άρχισε να εφαρμόζεται το REX από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι οικονομικοί φορείς που προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΣΓΠ, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον εν λόγω ιστότοπο, δεδομένου ότι τα αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής είναι διαφορετικά ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής του REX και παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα της παρούσας.
 

Επιπλέον, συνιστάται στους οικονομικούς φορείς, που προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΣΓΠ, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές τους στις δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του Σ.Γ.Π. είναι ενήμεροι σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας όσον αφορά τα αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής και τις συνέπειες σε περίπτωση υποβολής λανθασμένης απόδειξης καταγωγής (πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α ή Δήλωση Τιμολογίου).
 

Υπενθυμίζουμε ότι η Βεβαίωση Καταγωγής συντάσσεται :
 

- από εξαγωγέα που είναι εγγεγραμμένος στο ΣΕΕ (REX), για οποιαδήποτε αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή
 

- από οποιονδήποτε εξαγωγέα, εφόσον η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή δεν υπερβαίνει τις 6.000 ΕΥΡΩ
 

- στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα
 

- με δακτυλογράφηση, εκτύπωση ή επίθεση σφραγίδας σε εμπορικό έγγραφο όπως το τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή το packing list, το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων
 

- περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 22-07 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (Επισ. Εφημ. της Ε.Ε. L 343/29-12-2015).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΓΠ
 

  Αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή που δεν υπερβαίνει τις 6.000 ΕΥΡΩ Αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή που υπερβαίνει τις 6.000 ΕΥΡΩ
Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ εφαρμόζει το REX (effectiveapplication) και η μεταβατικήπερίοδος έχει λήξει (end oftransition period) Βεβαίωση Καταγωγής Βεβαίωση Καταγωγής
Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ εφαρμόζει το REX (effective application) και η μεταβατική περίοδος δεν έχει λήξει Βεβαίωση Καταγωγής Βεβαίωση Καταγωγής ή πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α* για εξαγωγέα που δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένος στο REX
Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ δεν εφαρμόζει ακόμα το REX (REX not yet applied) και η μεταβατική περίοδος έχει λήξει (end of transition period) Δεν χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση Δεν χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση
Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ δεν εφαρμόζει ακόμα το REX (REX not yet applied) και η μεταβατική περίοδος δεν έχει λήξει Δήλωση Τιμολογίου* ή πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α* Πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α*
Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ θα εφαρμόσει το REX από 01-01- 2019 Δήλωση Τιμολογίου* ή πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α * Πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α*

 

* Για την Δήλωση Τιμολογίου ή το πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α τα αντίστοιχα παραρτήματα είναι το 22-08 και το 22-09 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.»


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο