Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία - Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικών παροχών - Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»


Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικών παροχών (παιδιών,ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων, ίδρυση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Κανονισμού παροχών ΟΠΕΚΑ και ταυτοποίησης μητέρων).


Με την προτεινόμενη τροπολογία:


1. α) Παρέχεται η δυνατότητα και σε φορείς υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων, ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια.

Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

β) Με την έκδοση κ.υ.α. θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ κ.λπ.
Έως την έκδοσή της, για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των οποίων η λειτουργία μεταφέρθηκε σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.ΤΑ., συνεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2. Παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να είναι φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

3. Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες (έληγε στις 30.06.2018) η προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

4. Καθορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (συγκεκριμένα, στην περίπτωση που είχε προσέλθει επίτοκος σε νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική| και διαπιστώθηκε η έλλειψη ταυτοποιητικών της εγγράφων), καθώς και της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου της.


Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο...
Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Με την παρ 1 του αρ 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213), που αφορά στην παροχή οργανωμένων υπηρεσιών προστασίας του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων από φορείς κοινωνικής πρόνοιας, θεσπιζόταν η υποχρέωση λήψης προηγούμενης άδειας λειτουργίας εκ μέρους των φορέων που παρείχαν τις ως άνω υπηρεσίες. Σκοπός θέσπισης της διάταξης ήταν και συνεχίζει να αποτελεί η επίλυση σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την αντιμετώπιση της αυθαίρετης λειτουργίας μεγάλου αριθμού φορέων και της παροχής χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών από τους εμπλεκομένους φορείς.

Στην ίδια παράγραφο ορίζονταν και οι φορείς που είχαν το δικαίωμα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και συνεπώς λήψης της σχετικής αδείας, ως εξής: «...Σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα, που ασκούν κοινωνική πρόνοια, καθώς και ιδιώτες...». Συνεπώς, ευχερώς προκύπτει ότι δεν προβλεπόταν η δυνατότητα λήψης άδειας λειτουργίας νια παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και από φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών ή από φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγομένους στο δημόσιο τομέα.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα και ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες. Ενδεικτικά, τέτοιες δραστηριότητες δύνανται να είναι η ίδρυση και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ν.π.δ.δ. εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που συνδέονται με την αποστολή και το σκοπό τους, αλλά αφορά στην ίδρυση νέων δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρία.

Η συμπερίληψη και άλλων φορέων, πέρα από όσους είχαν αρχικώς προβλεφθεί, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης της σχετικής άδειας λειτουργίας, αποτελεί ρύθμιση που πρόκειται να καταστήσει την παροχή οργανωμένης προνοιακής περίθαλψης και φροντίδας ιδιαίτερα αποτελεσματική και προσιτή σε εκτεταμένο αριθμό πολιτών που αναμένεται να ωφεληθούν σε σχέση και με τη σημερινή ισχύουσα κατάσταση.
Η διεύρυνση αναμένεται ευεργετική για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι αναβαθμισμένες και προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα.

Άρθρο ...
Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

Με το π.δ. 395/1993 (Α'166) ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποκατάστασης ατόμων με προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.

Στο άρθρο 15 του ως άνω π.δ. ορίζονται οι κατηγορίες των κέντρων αποθεραπείας και στην περίπτωση δ' αναφέρονται ως υποκατηγορία των Κέντρων Αποκατάστασης- Αποθεραπείας τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ΑμεΑ.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά ΚΔΗΦ ΑμεΑ σε λειτουργία, τα οποία έχουν ιδρυθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επειδή η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία αποτελεί μείζονα στόχο της Ε.Ε. στο πλαίσιο του εξαιρετικά σημαντικού στόχου της πρόληψης της ιδρυματοποίησης, τα περισσότερα από αυτά επιχορηγούνται από ευρωπαϊκούς πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α'16) δημιουργήθηκαν από τη συνένωση όλων των Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (Α' 30). Οι μονάδες αυτές περιελάμβαναν τα πάσης φύσεως Κέντρα χρονιών παθήσεων, Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑμεΑ, Κέντρα προστασίας Παιδιού και Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία που λειτουργούσαν στην επικράτεια.

Επομένως, από το 2013 τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συγκεντρώνουν όλες τις δημόσιες μονάδες αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑμεΑ και συντονίζουν τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν στα άτομα αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής κατηγορίας πολιτών. Επιτελούν όμως παράλληλα, ένα ευρύτερο έργο παροχής των κατάλληλων υπηρεσιών και σε άτομα της περιοχής αρμοδιότητάς τους που δεν διαμένουν μόνιμα εντός των μονάδων κλειστής φροντίδας, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για συμβολή στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και την πλήρη ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία. Στις υπηρεσίες τους αυτές αξιοποιούν και εφαρμόζουν την ευρεία πείρα και γνώση από την επί μακρόν φροντίδα ΑμεΑ.

Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο στα πλαίσια επιτέλεσης των σκοπών τους και παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας σε άτομα με αναπηρία να έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εξωϊδρυματικών μονάδων φροντίδας ΑμεΑ.

Άρθρο ...
Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4520/2018 (Α' 30) έως και σήμερα, ενώ δίδεται εύλογο διάστημα παράτασης στην προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το οποίο τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και την οικονομική ενίσχυση αναδοχής της οποίας φορέας καταβολής ορίστηκε ο ΟΠΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 (Α' 85).

Άρθρο ...
Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας- Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

Μετά από επικοινωνία ενδιαφερόμενων πολιτών, δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, με Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μιας διοικητικής πρακτικής σε νοσοκομεία και μαιευτήρια που συντείνει στον αποχωρισμό νεογνών από μητέρες που δε διαθέτουν ταυτοποιητικά έγγραφα. Ο αποχωρισμός αυτός συντελείται με την έκδοση εισαγγελικής εντολής για την απομάκρυνση των νεογνών από τις μητέρες τους και την τοποθέτησή τους σε κρατικό ίδρυμα, με αιτιολογία την προστασία των παιδιών από ενδεχόμενη παράνομη διακίνηση ή εμπορία, αλλά και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, καθώς τα παιδιά που δε διαθέτουν ταυτοποιητικά έγγραφα είναι πιο ευάλωτα στους κινδύνους αυτούς. Η πρακτική αυτή αφορά τόσο σε ενήλικες ή ανήλικες επίτοκες που δεν μπορούν να πιστοποιήσουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ελληνική τους ιθαγένεια, σε ανιθαγενείς και σε αλλοδαπές.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή, δεδομένων των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και των μαιευτηρίων στη διεξαγωγή πλήρους κοινωνικής έρευνας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εμφανίζεται να εφαρμόζεται γενικευμένα και αδιακρίτως.

Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί θεσμικό έρεισμα στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να προβούν σε ενέργειες που διασφαλίζουν, μέσω της ταυτοποίησης της μητέρας και της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου, στο βαθμό που κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί και για τον γενικό πληθυσμό, αφενός ότι το νεογνό δε θα πέσει θύμα διακίνησης από το γεγονός και μόνο της έλλειψης ταυτοποιητικών εγγράφων του ίδιου και της μητέρας του και αφετέρου ότι τόσο το νεογνό όσο και η μητέρα θα μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην ταυτότητα και στην οικογενειακή ζωή. Η παρούσα διάταξη δεν καταργεί την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις επιτόκους στα νοσοκομεία, τα μαιευτήρια ή τις κλινικές ούτε τα έγγραφα που ήδη συμπληρώνονται τα οποία εξακολουθούν να συμπληρώνονται κανονικά με την εξαίρεση της προσθήκη ενός επιπλέον φύλλου στο έγγραφο δήλωσης γέννησης του αρ. 23 του Ν. 344/1976.


Προτεινόμενη Διάταξη
Άρθρο...
Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2345/1995 (Α'213) αντικαθίσταται ως εξής:
«Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, πριν από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των οποίων η λειτουργία μεταφέρθηκε σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α., συνεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο ...
Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 

Φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 395/1993 (Α'166) δύνανται να είναι, εκτός από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο...
Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) η φράση «που εκδίδεται μέχρι 30.6.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «που εκδίδεται μέχρι 30.10.2018».

2. Η υποπερίπτωση ιβιβ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4520/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβιβ) η μέριμνα για την έκδοση κάθε πράξης, σχετικά με τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος των δικαιούχων του ειδικού λογαριασμού του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012.»

3. Στο άρθρο 33 του ν. 4520/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας, δύναται να ανατίθενται υποθέσεις της αγροτικής εστίας, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, από αυτό στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωσή τους.»

Άρθρο...
Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας- Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

1. Όταν προσέρχεται επίτοκος σε νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική και διαπιστώνεται η έλλειψη ταυτοποιητικών της εγγράφων, τα απαραίτητα για την εισαγωγή στοιχεία καταχωρούνται κατά δήλωση της και αναγράφονται σε βραχιόλι που τοποθετείται στο χέρι της εκείνη τη στιγμή και στο χέρι του τέκνου μετά τον τοκετό.

2. Ταυτόχρονα, με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου, η μητέρα ενημερώνεται για την υποχρέωσή της να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο, εφόσον τούτο υφίσταται, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει την ταυτότητά της, ιδίως ληξιαρχικές εγγραφές, δημοτολογικές ή άλλες πράξεις, ακόμη και ατελείς, της ίδιας, άλλα έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών από τα οποία τεκμαίρεται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητά της, όπως βεβαιώσεις διαμονής από τον δήμο κατοικίας της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο οι εμπλεκόμενες αρχές με βάση την κοινή αντίληψη θεωρούν πρόσφορο για την ταυτοποίηση του προσώπου της μητέρας. Η μητέρα ενημερώνεται για την διαδικασία της παρούσας διάταξης και για τον σκοπό της.

3. Η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής, ή όποια άλλη υπηρεσία οριστεί ως αρμόδια από τη Διοίκηση ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τον Δήμο στον οποίο δηλώνει μόνιμος κάτοικος η μητέρα, για το περιστατικό, την ημερομηνία εισαγωγής και την πιθανή ημερομηνία εξιτηρίου, με κοινοποίηση στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία. Η Κοινωνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου, ή ελλείψει αυτής, όποιος υπάλληλος ορισθεί από τον Δήμο, προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία μόνιμης διαμονής που έχει δηλώσει η μητέρα. Εάν η αυτοψία αυτή αιτιολογημένα δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί πριν το εξιτήριο, σε κάθε περίπτωση οφείλει να διενεργηθεί εντός δύο εβδομάδων από αυτό.

4. Αμέσως μετά τον τοκετό, κατά τη συμπλήρωση του εγγράφου για τη δήλωση γέννησης του άρθρου 23 του ν. 344/1976 (Α' 143), επισυνάπτεται σε αυτό δεύτερο φύλλο, αποτελώντας τα δύο ένα σώμα. Στο επισυναφθέν φύλλο επαναλαμβάνεται το κατά δήλωση ονοματεπώνυμο της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία του τοκετού, το φύλο του νεογνού και γίνεται από τον ιατρό, τη μαία ή το νοσηλευτικό προσωπικό λήψη των πελματικών αποτυπωμάτων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό των παλαμικών αποτυπωμάτων του νεογνού. Στο ίδιο φύλλο γίνεται το συντομότερο δυνατό από αρμόδιο όργανο ή κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ λήψη των αποτυπωμάτων των δεικτών των δύο χεριών της μητέρας ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, από άλλο πρόσφορο σημείο με σχετικό προσδιορισμό του σε σημείωση.

5. Το έγγραφο για τη δήλωση γέννησης με το επισυναφθέν φύλλο των αποτυπωμάτων τηρείται στον ιατρικό φάκελο της μητέρας. Εκδίδονται δύο επιπλέον αντίτυπα της δήλωσης γέννησης χωρίς επισύναψη φύλλου αποτυπωμάτων, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, ένα εκ των οποίων διαβιβάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής στο κατά τόπον αρμόδιο ληξιαρχείο, ενώ το δεύτερο χορηγείται στη μητέρα και αποτελεί αποδεικτικό τόσο του βιολογικού όσο και του νομικού δεσμού μητέρας-τέκνου. Η δήλωση γέννησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ιατρό, την μαία ή ελλείψει αυτών από το νοσηλευτικό προσωπικό που παρίσταται κατά τον τοκετό.

6. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου ενημερώνεται η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ για την επιτόπια μετάβαση της στο νοσοκομείο ή το μαιευτήριο, για την έκδοση ειδικού τύπου εγγράφου, με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας», που ισοδυναμεί με αποδεικτικό των στοιχείων της ταυτότητας της μητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού φακέλου και για τον σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου της. Το έγγραφο φέρει τουλάχιστον τα κατά δήλωση στοιχεία της μητέρας, φωτογραφία του προσώπου της μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας και στοιχεία σχετικά με την γέννηση του νεογνού. Τυχόν διαφορά μεταξύ των κατά δήλωση στοιχείων της μητέρας και των στοιχείων που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σημειώνεται πάνω στο σώμα του εγγράφου.

7. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής γίνεται λήψη φωτογραφίας του προσώπου της μητέρας με κάθε πρόσφορο ψηφιακό μέσο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ πριν την προσέλευσή της, προκειμένου να την εκτυπώσει επί του εγγράφου της «Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας μητέρας». Σε χωριστό έγγραφο με τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» γίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.ΑΣ λήψη αποτυπωμάτων από τον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο και των δύο χεριών της μητέρας. Εάν αυτό είναι αδύνατον, γίνεται λήψη των παλαμικών αποτυπωμάτων και των δύο χεριών της μητέρας. Ο υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ. που προσέρχεται φέρει πολιτική περιβολή και μεταβαίνει στο νοσοκομείο με σκοπό την έκδοση του ως άνω εγγράφου.

8. Το έγγραφο με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» εκδίδεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο του τηρείται στον φάκελο της μητέρας στο νοσοκομείο, το μαιευτήριο ή την κλινική, το δεύτερο χορηγείται στη μητέρα, ενώ το τρίτο διατηρείται σε ειδικό αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ. Το έγγραφο αυτό υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο από τη νομοθεσία έγγραφο για το σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου, έχει ισχύ δέκα (10) ημερών και δεν ασκεί καμία επίδραση σε ζητήματα ιθαγένειας. Το «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» τηρείται στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ μαζί με την «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».

9. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ληξιαρχείο εντός του νοσοκομείο, του μαιευτηρίου ή της κλινικής η μητέρα ενημερώνεται εγκαίρως και δύναται να συντάσσεται εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, προκειμένου αυτό να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου στο ληξιαρχείο. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΛΑΣ, με βάση τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».

10. Με την προσκόμιση των ως άνω εγγράφων συντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

11. Η περιγραφείσα στις παραγράφους 4 έως και 7 του παρόντος διαδικασία είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση του νοσοκομείου ή του μαιευτηρίου και οφείλει να την φέρει σε πέρας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω το τέκνο αποδίδεται στη μητέρα, όταν λαμβάνει εξιτήριο, αν δεν υφίσταται ιατρικός λόγος για την παραμονή του στο νοσοκομείο.

12. Για το χρονικό διάστημα έως και την έκδοση ταυτοποιητικών εγγράφων της μητέρας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, άλλη αρμόδια υπηρεσία που θα οριστεί από τον Δήμο οφείλει μετά από σχετική ενημέρωση να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις στη μητέρα και το τέκνο, με σκοπό να συνδράμει τη μητέρα για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς της, μέσω των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο