Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος 8/2018 Παράλληλη ασφάλιση

Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα της επιλογής για την υγειονομική περίθαλψη, κατόπιν αιτήσεως, έχουν ΜΟΝΟ οι υπαγόμενοι στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,  εργαζόμενοι με ΔΠΥ έως δύο εργοδότες (στον  έναν  εισφορές ΕΟΠΠΥ & στον άλλον ΕΔΟΕΑΠ)  ή εργαζόμενοι που ταυτόχρονα έχουν μισθωτή σχέση εργασίας και είναι και αυτοαπασχολούμενοι. Οι προαναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων δύνανται να επιλέξουν φορέα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και ΕΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ και να εξαιρεθούν αντίστοιχα από την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης του άλλου φορέα. Κατά τα λοιπά, η ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ είναι υποχρεωτική για όσους προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4498/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού του Οργανισμού (link).

Με βάση τα ανωτέρω και συμπληρωματικά σε όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 5/2018, δημιουργούνται επιπλέον κωδικοί ειδικότητας ως εξής:

990013 : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παργ.8 του άρθρ.36 του Ν.4387/2016. 

990014 :   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΠΡΟΝΟΙΑ, με ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παργ.8 του άρθρ.36 του Ν.4387/2016.

Σε συνδυασμό με τα κάτωθι πακέτα κάλυψης (Κ.Π.Κ.)

9993 : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

9994:  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΠΡΟΝΟΙΑ

Ως Κ.Α.Δ. παραμένει ο 9980.

Για την αποτύπωση της προαναφερόμενης ασφάλισης δημιουργούνται οι πίνακες ασφάλισης ΕΔΟΕΑΠ (Ξ) και (Ο).


Πίνακες Ασφάλισης


ΠΙΝΑΚΑΣΑ'

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ ΕΣΗΕΜΘ κλπ. παρ. 1Α.α. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ · ).

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990000 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9990

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ 1% 0% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 7,05% 8,05% 15,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ · ).

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990002 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9990

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ 1% 0% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 7,05% 8,05% 15,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ με ΜΠΛΟΚΑΚΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ · ).

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990004 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9990

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ 1% 0% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 7,05% 8,05% 15,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ ΕΣΗΕΜΘ κλπ. παρ. 1Α.α. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ ·) και παρ. 2 α,β,γ,δ. του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967 χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990001 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9991

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 6,05% 8,05% 14,10%

ΠΙΝΑΚΑΣΖ'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ ·) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990003 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9991

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 6,05% 8,05% 14,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ με ΜΠΛΟΚΑΚΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. lΑ.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ ·) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990005 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9991

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 6,05% 8,05% 14,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΦΚΑ Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) ΑΡΘ 3 παρ. 4 Α.Ν 248/1967.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990006 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9992

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. με βαρέα και ανθυγιεινά παρ. lΑ.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ').

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990008 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9990

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ 1% 0% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 7,05% 8,05% 15,10%

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ'

ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΜΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. με βαρέα και ανθυγιεινά παρ. lΑ.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ ·) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990009 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9991

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΔΟΕΑΠ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 2,55% 4,55% 7,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 6,05% 8,05% 14,10%

ΠΙΝΑΚΑΣΛ' ΑΣΦΜΙΣΜΕΝΟΙ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΗ

(αφορά σε ΙΑΤΡΟΥΣ ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ).

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990010 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9993

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 3,50% 3,50% 7%

ΠΙΝΑΚΑΣ Ξ'

Ασφαλισμένοι ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΗ, με ΠΑΡΜΛΗΛΗ ΑΣΦΜΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παργ. 8 του άρθρ. 36 του Ν.4387/2016.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990013 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9993

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΣΥΝΟΛΟ 3,50% 3,50% 7%

ΠΙΝΑΚΑΣ Ο'

Ασφαλισμένοι ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΗ και ΠΡΟΝΟΙΑ, με ΠΑΡΑΜΗΛΗ ΑΣΦΜΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παργ. 8 του άρθρ. 36 του Ν.4387/2016.

ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔ: 9980

Κωδικός ειδικότητας : 990014 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 9994

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΔΟΕΑΠ 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ 1% 0% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 4,50% 3,50% 8%Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο