Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φοροαπόψεις: Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων (05/07/2018)Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

    
→ Υπαγωγή οφειλών 2017 στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και «αδρανοποίηση» κατασχέσεων ως συνέπεια της υπογραφόμενης αναδιάρθρωσης (ΠΟΛ 1126/2018)


Σύμφωνα με τον νόμο 4549/2018 εντάχθηκαν στην Εξωδικαστικό Μηχανισμό και οφειλές προς Δημόσιο ή Ιδιώτες οι οποίες υπάγονται στο οικονομικό έτος 2017 και οι οποίες δύνανται να ρυθμιστούν και να διαγραφούν μερικά μαζί με το υπόλοιπο σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο και Ιδιώτες (π.χ Τράπεζες) του εκάστοτε αιτούντος. Αναμένουμε οδηγία για το πώς οι τρέχουσες αιτήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις οφειλές 2017 θα ακυρώνονται και θα επανυποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1126/2018. Αυτό έχει ως συνέπεια την προσωρινή αναστολή των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού, πράγμα το οποίο έχει δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς ενδιαφερόμενους να επαναπροσδιορίσουν τα πλάνα αποπληρωμής τους με βάση τα νέα δεδομένα που περιλαμβάνουν και τις πλέον πρόσφατες οφειλές τους. Θυμίζουμε ότι προθεσμία για ένταξη στον εξωδικαστικό είναι η 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η μόλις εκδοθείσα ΠΟΛ.1126/2018 της ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις του νόμου 4549/2018. Τα κυριότερα σημεία της είναι τα εξής

• Προβλέπεται πως όσες τρέχουσες αιτήσεις επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις οφειλές 2017 στη διαδικασία του Εξωδικαστικού, θα μπορούν να το κάνουν μέσω υποβολής νέας αίτησης. Περιμένουμε ειδικότερη οδηγία για το πώς θα κλείσουν οι ήδη ανοιχτές τρέχουσες αιτήσεις οι οποίες είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

• Ρυθμίστηκε το ζήτημα οφειλών των ομόρρυθμων εταίρων οι οποίοι μπορούν πλέον να συμπεριλάβουν τις δικές τους οφειλές στην αίτηση. Για περισσότερη ανάλυση πάνω στο θέμα αυτό δείτε πρόσφατο άρθρο μας.

• Επιμηκύνεται το χρονικό διάστημα αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης και λοιπών, κατά το ως άνω άρθρο, μέτρων σε ενενήντα (90) ημέρες (αντί εβδομήντα (70) ημερών που ίσχυε) από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής στους πιστωτές.

• κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η αδρανοποίηση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό την έννοια αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/2017) και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες δόσεις αυτής,
- έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και
- έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 4469/2017, ήτοι οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

• Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη ή συνοφειλέτη /εγγυητή και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (i) έχει εξοφληθεί ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες δόσεις αυτής,
- (ii) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί στη σύμβαση και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

→ Αύξηση καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΣΕΠΕ και του Guardian το οποίο επικαλείται στοιχεία Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, με αφορμή την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και την ενημέρωση των καταναλωτών γύρω από το ζήτημα αυτό και τα δικαιώματά τους, έχει παρουσιαστεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των καταγγελιών που αφορούν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα το ίδιο φαινόμενο έχει διαπιστωθεί όπως αναφέρει  Θυμίζουμε ότι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον νέο κανονισμό επισύρει χρηματικές ποινές και διοικητικές κυρώσεις για τα πρόσωπα που ευθύνονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (π.χ. στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία πελατών κλπ) καλούνται να προσαρμοστούν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο έκθεσής τους σε τέτοιο ενδεχόμενο.

→ Ασφαλιστικές εισφορές μέλους Δ.Σ. Α.Ε. με παράλληλη ιδιότητα μετόχου (>3%)

Ο μέτοχος  ΑΕ και  μέλος ΔΣ με ποσοστό μετοχών >3% καταβάλλει εισφορές βάσει του Καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος  του προηγούμενου έτους  στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)  στα μερίσματα.

Για την αμοιβή που λαμβάνει το ίδιο μέλος του ΔΣ για την απασχόληση-συμμετοχή του στο ΔΣ θα καταβληθούν εισφορές βάσει των αποδοχών αυτών (εγκύκλιο 4/2017 ΕΦΚΑ) με υποβολή ΑΠΔ και συνολικό ασφάλιστρο 34,10% (ασφαλιστικές 12,72%, εργοδοτικές 21,38%).

Άρα με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. και για τις αμοιβές αυτές θα υπολογιστούν οι εισφορές του ως μισθωτός σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ, ενώ για τα εισοδήματα από μερίσματα θα υπολογιστούν εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας (όλες οι εισφορές βαρύνουν τον ίδιο).

Το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ και ισχύει για εισοδήματα από 1-1-2017.

Εάν είναι το ίδιο πρόσωπο παράλληλα μέλος Δ.Σ. και σε άλλες εταιρείες (πολλαπλή μισθωτή απασχόληση ή σχέση έμμισθης εντολής) τότε δεν αποδίδονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για τις αμοιβές που λαμβάνει όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Ο εκάστοτε εργοδότης (Α.Ε. που δίνει αμοιβές στα μέλη Δ.Σ.) συνεχίζει να οφείλει τις εργοδοτικές εισφορές (21,38%) επί των αμοιβών ακόμη και αν έχουν ξεπεραστεί τα 5.860,80 ευρώ. Τονίζεται εδώ πως οι ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών Δ.Σ. επιμερίζονται σαν να ήταν μισθωτική η σχέση ακόμη και αν δεν είναι.

→ Πίστωση φόρου αλλοδαπής που καταβλήθηκε σε άλλο νόμισμα

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μπορεί να συμψηφίσει τον φόρο που κατέβαλε στην αλλοδαπή για εισοδήματα που προέκυψαν εκεί, σύμφωνα με τη δυνατότητα που  του παρέχεται από την αντίστοιχη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της εν λόγω χώρας. Εάν ο φόρος πιστώνεται, τότε θα  πιστωθεί μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα

Όταν ο φόρος καταβάλλεται  στην αλλοδαπή σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε λίρες Αγγλίας ή γιεν Ιαπωνίας κλπ) για να υπολογιστεί το ποσό πίστωσης του φόρου αλλοδαπής αναζητείται η ισοτιμία ευρώ και του εν λόγω ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση πίστωσης φόρου Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

→ Δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου άτυπη σύμβαση μεταξύ ιδιωτών εκτός αν υπάρξει σχετική εξοφλητική απόδειξη.

Ως γνωστόν το χαρτόσημο επιβάλλεται κατά βάση στις εμπορικές συμβάσεις όπως αυτές προβλέπονται από τον Κώδικα Χαρτοσήμου, εξαιρουμένων των συμβάσεων που υπάγονται σε ΦΠΑ.
Επειδή προϋπόθεση για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών (μη νομικών προσώπων) σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. Στην περίπτωση αυτή, σε τέλος χαρτοσήμου και ειδικότερα σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου θα υπαγόταν κατά ρητή διάταξη του νόμου (άρθ. 13 παρ. 1 β ΚΝΤΧ) η εκδιδόμενη απόδειξη εξόφλησης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική προς τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει έγγραφο (ΣτΕ 3914/1977).


Συνήθη Ερωτήματα
Πότε παραγράφεται η αξίωση του Δημοσίου για μη αποδοθέν χαρτόσημο;
Κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2579/1998) και των διοικητικών Δικαστηρίων, ελλείψει σχετικής διάταξης στον Κώδικα Χαρτοσήμου, η αξίωση του Δημοσίου, για την επιβολή τελών χαρτοσήμου του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 και για την υπέρ Ο.Γ.Α, κοινωνική εισφορά του ν. 4169/1961, που υπολογίζεται επί των καταλογιζόμενων τελών χαρτοσήμου, υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο