Το κούρεμα των προστίμων και η εφαρμογή της επιεικέστερης μεταχείρισης με τις τελευταίες αλλαγές στον ΚΦΔ


 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1119/2018 της ΑΑΔΕ δίνονται οδηγίες και αναλυτικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017, σχετικά με το κούρεμα τους προστίμου μετά από έλεγχο, αλλά και για το πως θα γίνεται η εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για πρόστιμα που αφορούν δηλώσεις προ της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ.


Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει διευκρινίσεις και παραδείγματα για την:

- Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για φορολογικά έτη μετά την 1.1.2014 (1.1.2015 για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια)

- Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για φορολογικά έτη μέχρι 31.12.2013

(→Δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου.

→ Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου)

Δείτε την ΠΟΛ.1119/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr