Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που ζήτησε το Eurogroup - Οι επικείμενες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια


Παράρτημα: Ειδικές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ

1: Δημοσιονομικές και δημοσιονομικές διαρθρωτικές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα επιτύχει μεσοπρόθεσμα ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το οποίο θα σέβεται τους στόχους των βασικών μεταρρυθμίσεων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ. Για το σκοπό αυτό, θα ολοκληρώσει την πλήρη αντιστάθμιση και είσπραξη του clawback μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σχετικά με τη φορολογική πολιτική, η Ελλάδα θα αναλάβει, έως τα μέσα του 2019 και τα μέσα του 2020, ασκήσεις αποτίμησης της φορολογίας ακινήτων βάσει αγοραίων τιμών και θα αναπροσαρμόσει τις τιμές του φόρου ακίνητης περιουσίας για την ENFIA και άλλους φόρους πλήρως σύμφωνους με τις αγοραίες τιμές έως τα μέσα του 2020. 

Όσον αφορά τη φορολογική διοίκηση, η Ελλάδα θα φθάσει στις συμφωνηθείσες μόνιμες θέσεις στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (IAPR) 12.000 έως τα τέλη του 2018, 12.500 έως το τέλος του 2019 και 13.322 στα μέσα του 2021, όταν η ολοκληρωμένη συλλογή ΤΠ συστήματα θα είναι επίσης πλήρως λειτουργικά. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, αποφεύγοντας τη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών και μέχρι τα μέσα του 2019 θα ολοκληρώσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, η Ελλάδα δεσμεύεται να ολοκληρώσει την παρακολούθηση και πρόβλεψη μετρητών για το σύστημα λογαριασμού του Γενικού Δημοσίου (τέλος 2019), να ολοκληρώσει το Λογιστικό Σχέδιο για την κεντρική διοίκηση, εφαρμόζοντας το ταμείο και τις λειτουργικές ταξινομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 (μέσα 2021 ) και να επεκταθεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (μέσα 2022).

2: Κοινωνική πρόνοια.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του SRSS.

Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων EFKA θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMYs) μέχρι τα τέλη του 2018 και των 240 TOMY από στα μέσα του 2020. Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα οφέλη αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων τρεις πυλώνες του προγράμματος εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης (SSI) έως τα τέλη του 2019.

3: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση των ΕΜΧ, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστική προπόνηση, πωλήσεις NPL, ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021. Η χρηματοοικονομική κατάρτιση των δικαστών σε σχέση με τα παραπάνω θα παρασχεθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (OSDDY-PP) θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση των νομικών τα έγγραφα θα εφαρμοστούν σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019. Το HFSF θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες και η εντολή της επιτροπής επιλογής του HFSF θα ευθυγραμμιστεί με την εντολή του HFSF. η ανεξαρτησία του HFSF θα τηρηθεί πλήρως και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για το HFSF θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4: Αγορά εργασίας και προϊόντων. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας ενημέρωσης του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης των επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (τέλος 2018), θα ολοκληρώσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020), θα αναθεωρήσει την ταξινόμηση οχληρών (μέσα 2021) τους συμφωνημένους εναπομείναντες τομείς (μέσα του 2020) και την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών ΤΠΕ (τέλος 2019). Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019 και θα δημιουργήσει πλήρως το κτηματολογικό γραφείο και θα ολοκληρώσει το 45% έως τα μέσα του 2020. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι τα τέλη του 2019.

5. Ιδιωτικοποίηση. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του HCAP θα εφαρμοστούν σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για τη στήριξη της διαρκούς οικονομικής ανάκαμψης, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για την παραχώρηση ΔΑΑ και ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018). HELPE (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στο HCAP) και της Μαρίνας του Αλίμου (μέσα 2019). Εγνατία, ΔΕΠΑ, ΑΙΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019). την πώληση ή άλλη μορφή νομισματοποίησης των μετοχών της ΔΕΗ, του δικτύου ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων Ηγουμενίτσας και Κερκύρας και της υπόγειας αποθήκευσης της Καβάλας (μέσα 2021) και άλλων περιφερειακών λιμένων βάσει των συστάσεων των συμβούλων της TAIPED και μετά συμφωνηθείσα διαδικασία μεταξύ των αρχών και της TAIPED (μέσα 2022). Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο HCAP και η αναδιάρθρωση του ETAD θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των συμβουλίων SOE στα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα το διορισμό των Γενικών Διευθυντών και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 μέχρι το τέλος του 2018 και την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης (μέσα 2019), θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας και επιδόσεων έως τα μέσα του 2019 και θα ολοκληρώσει έως το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανισμό για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής) . Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο Κώδικας Εργατικού Δικαίου και ο Κώδικας Ρυθμιζόμενων Εργασιακών Προσαρμογών θα θεσπιστούν μέχρι τα μέσα του 2020 και η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 . Η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021.

 ----------

 22 June 2018

Annex: Specific commitments to ensure the continuity and completion of reforms adopted under the ESM programme


1: Fiscal and fiscal structural. Greece will fully respect its commitment to ensure that its annual budget achieves a primary surplus of 3.5% of GDP over the medium-term which respects the objectives of key reforms enacted under the ESM programme. To this end, it will complete the full offsetting and collection of the clawback by June every year for the previous calendar year. On tax policy, Greece will undertake, by mid-2019 and mid-2020, nationwide valuation exercises of property tax value based on market values and will update property tax values for ENFIA and other taxes fully in line with market values by mid-2020. On tax administration, Greece will reach the agreed permanent staffing positions at the Independent Authority of Public Revenue (IAPR) of 12.000 by end-2018, 12.500 by end 2019 and 13.322 by mid-2021, by when the end-to-end IT collection systems will also be fully operational. Greece will continue to implement reforms in the area of public financial management, avoiding the accumulation of new arrears and will, by mid-2019, complete the implementation of reforms identified by the Hellenic Court of Auditors. In addition, Greece commits to complete the cash monitoring and forecasting for the General Government Treasury account system (end-2019), complete the Chart of Accounts for the central administration by implementing the fund and functional classifications in the 2021 State budget (mid-2021) and extend to this reform to General Government entities (mid-2022).


2: Social welfare. Greece will continue with efforts to modernise it social welfare system, working closely with technical assistance provided through the SRSS. The setup of the single pension fund EFKA will be completed by mid-2020. As part of the Greek authorities' strategy to modernise the health care sector, Greece will ensure the rollout of the primary health care system, in particular by opening at least 120 primary health care centres (TOMYs) by end-2018 and all 240 TOMYs by mid-2020. The main body responsible for central procurement (EKAPY) will be set up by end-2018, with a view to achieving a share of centralised procurement in total hospital expenditure of 30% in mid-2020 and 40% in mid-2022. Greece will complete the reform of social safety nets launched under the programme; to this end it will apply to all disability benefits the new approach for disability determination based on both medical and functional assessment by mid-2019, review the system of subsidies for local public transport by end-2019, and complete the roll-out of all three pillars of the Social Solidarity Income (SSI) scheme by end-2019.


3: Financial stability. Greece will continue to implement reforms aimed at restoring the health of the banking system, including NPL resolution efforts by ensuring the continued effectiveness of the relevant legal framework (i.e. household and corporate insolvency, out-of-court workout, NPL sales, e-auctions) and taking all necessary actions to this effect. Greece will implement the comprehensive action plan on household insolvency with the objective to eliminate the backlog of cases, including the process of pending applications, by end-2021. Financial training to judges, related to the above, will be provided by end-2018. In the context of implementing the Three-Year Action Plan on Justice, phases I and II of the establishment of the e-justice system (OSDDY-PP) will be completed by end-2018 and mid-2020 respectively and the electronic filing of legal documents will be implemented throughout the Courts by end-2019, having completed the tendering procedure by mid-2019. The HFSF will by end-2018 develop an exit strategy for the sale of its stakes in the systemic banks and the mandate of the Selection Panel of the HFSF shall aligned with the mandate of the HFSF; the independence of the HFSF will be fully respected and it shall continue to operate under commercial terms and without any political or other interference. The decision on liquidation or extension of the mandate for the HFSF will be taken by mid-2022. Greece will continue the relaxation of capital controls in line with the published roadmap.
22 June 2018

4: Labour and product markets. Regarding the labour market, Greece will safeguard competitiveness through an annual update of the minimum wage in line with the provisions of Law 4172/2012. The implementation of the action plan on undeclared work will be completed by end-2019. Greece will complete the investment licensing reform, and to this end adopt all enabling licensing legislation (end-2018), finalise inspection legislation (mid-2020), revise the nuisance classification (mid-2021), finalise the simplification of investment licensing procedures in the agreed remaining sectors (mid-2020) and fully deploy the relevant ICT (end-2019) . Greece will complete the cadastre project by ratifying the complete cadastral mapping and forest maps by mid-2021, and as intermediate steps will complete the drawing of the remaining forest maps by mid-2019 and fully establish the cadastral agency and complete 45% of cadastral mapping by mid-2020. With a view to completing reforms in the energy sector, the agreed divestment of Public Power Corporation's lignite-fired capacity will be completed by end-2018. The Target Model will be fully launched by mid-2019, while the measures agreed as part of the joint assessment on the NOME auction system will be implemented by end-2019.

5. HCAP and privatisation. The Asset Development Plan and the Strategic Plan of HCAP will be implemented on a continuous basis. With a view to swiftly attracting investment to support a sustained economic recovery, Greece confirms its intention to complete of the transactions on the AIA concession and DESFA (end-2018); HELPE (including transfer of remaining shares to HCAP) and Marina of Alimos (mid-2019); Egnatia, DEPA commercial, AIA shares, EYDAP, EYATH and the regional ports of Alexandroupoli and Kavala (end-2019); the sale or other form of monetisation of PPC shares, DEPA network, regional ports of Igoumenitsa and Kerkyra, and Kavala underground storage (mid-2021) and a number of other regional ports, based on the recommendations of the consultants of TAIPED and following the agreed process between the authorities and TAIPED (mid-2022). The transfer of OAKA to HCAP and the restructuring of ETAD will be completed by end-2018 and the review/replacement of all SOE boards by mid-2019.

6. Public administration. The implementation of reforms to modernise the public administration will be sustained. As part of this effort, Greece will complete reforms to modernise human resource management in the public sector, and in particular the appointment of Administrative Secretary Generals and all Directors General according to law 4369/2016 by end-2018 and independent assessment of this process, including follow-up measures (mid-2019), complete the 3rd cycle of mobility and performance assessments by mid-2019, and complete the integrated HR Management System (digital organigram for all public entities and link with single payment authority) by end-2019. In view of enhancing legal certainty and access to law through legal codification, the Labour Law Code and Code of Labour Regulatory Provisions will be adopted by mid-2020, and the National Gateway for Codification and Reform of Greek Legislation will be completed by mid-2022. Greece will implement all GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) recommendations in the context of the implementation of its overall national anti-corruption plan by mid-2021.
__________________

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο