Έντυπο Ν: Ο φόρος που υπολογίζεται στον κωδικό 080 λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του υπολοίπου φορολογικής απαίτησης για επιστροφή (κωδικός 996)
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1117/2018, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1 - 7) του ν. 3842/2010 (μείωση κύκλου εργασιών, διατήρηση αριθμού εργαζομένων) ή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών) και παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ήτοι κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, και επομένως συμπληρώνονται οι κωδικοί 079 και 080 του εντύπου Ν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1069/2018 εγκύκλιο) ο φόρος υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Τούτο διότι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 080 της δήλωσης (έντυπο Ν) ισχύει ό,τι και για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 004.

Με την ΠΟΛ.1069/2018 εγκύκλιο, σχετικά με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 για το έτος αυτό, τα νομικά πρόσωπα καταχωρούν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ:004). Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ: 995 είναι μεγαλύτερο του ΚΑ:004, το υπόλοιπό του ή το συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) εμφανίζεται στον κωδικό 996.

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στον κωδικό 080 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 079. Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο φόρος που υπολογίζεται στον κωδικό 080 του εντύπου Ν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του υπολοίπου φορολογικής απαίτησης για επιστροφή (κωδικός 996 εντύπου Ν), δεδομένου ότι ο φόρος αυτός είναι φόρος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως άλλωστε και ο φόρος που υπολογίζεται στον κωδικό 004.

Δείτε την ΠΟΛ.1117/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr