Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση»Πρόγραμμα Κατάρτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία:

Πρακτική προσέγγισηΕπιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καραμάνης, Καθηγητής Λογιστικής
([email protected])

Κρίσιμες ημερομηνίες:

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 20 Ιουλίου 2018
• Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 13 Σεπτεμβρίου 2018
• Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2018


Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Ιδιαίτερα, τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.

Περιεχόμενο και διάρκεια σεμιναρίου

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική διέξοδο, παρέχοντας υψηλή εργασιακή ασφάλεια.

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 28 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική, πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχρι τις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεση διαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες, κλπ.).

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ – ν.4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7 και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Α/Α

Ενότητα

0

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετικός)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

3

Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Ανασκόπηση λογιστικών καταστάσεων

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

6

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

7

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές

8

Πρόστιμα – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

9

Τιμολόγηση - Ενδοομιλικές συναλλαγές

10

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π.

11

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων - δηλώσεις φόρου εισοδήματος


Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Εκπαιδευτική ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αλφαβητική σειρά):

1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
2. Βρουστούρης Παναγιώτης (Ορκωτός Λογιστής)
3. Γιοβά Βασιλική (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
4. Γιώτης Πολύκαρπος (Στέλεχος οικονομικής διεύθυνσης, πρώην μέλος ΣΟΕΛ)
5. Δεδούλης Μανόλης (Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής)
6. Καραμάνης Κώστας (Καθηγητής Λογιστικής – επιστημονικός υπεύθυνος)
7. Καρύδα Αικατερίνη (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
8. Κατσούλη Γκραίης (Δικηγόρος ειδικευμένη στα εργατικά και ασφαλιστικά)
9. Κορές Λεωνίδας (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
10. Λεβεντάκης Δημήτρης (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
11. Νιφορόπουλος Κώστας (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
12. Σαΐτης Ευθύμιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
13. Σαφαρής Θανάσης (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
14. Φοβάκης Ιωσήφ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
15. Χαπίδης Ματθαίος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Επικοινωνία

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη ([email protected], τηλ. 210 8203 367, κιν. 697 427 8653).
Αρμόδιος για διοικητικά θέματα των Δια Ζώσης προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ: Πέτρος Καλκάνης, Τηλ.: 210.82.03.914, e-mail: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10028/ViewProgram
Για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα, ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://dz.aueb.gr/el/normal/interestinprogram2?ProgramID=10028
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο