Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Κατατάθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή. Αναλυτικά όλα όσα προβλέπει


Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα:


Δείτε επίσης ανάλυση στα επιμέρους σημαντικά  θέματα :Συνοπτικά όλες οι αλλαγές :

Με το υπόψη σχέδιο νόμου,

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

1.    Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.1876/1990, αναφορικά με την αντιμετώπιση συλλογικών εργατικών διαφορών, με τη διαδικασία της μεσολάβησης ή της διαιτησίας, στα εξής κατά βάση σημεία:
Προστίθεται στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, για την υποβολή πρότασης μεσολάβησης ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού.
Παρέχεται το δικαίωμα στο μεσολαβητή να απόσχει από την υποβολή σχετικής πρότασης, τάσσοντας προθεσμία στα μέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3), ούτε μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα παράτασής της κατόπιν συμφωνίας των μερών.    (άρθρο 15)
 
2.    Ορίζεται σε πέντε (5) έτη από τρία (3) που είναι σήμερα η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).    (άρθρο 16)

3.    Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν.4512/2018.    (άρθρο 17)

4.    α. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2018 (λήγει 30-6-2018) η εφαρμογή της πιλοτικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξής τους στις εν λόγω παροχές, από τον ΟΠΕΚΑ.

β. Επεκτείνεται, εντός του Ιουλίου 2018 και εντός του Σεπτεμβρίου 2018 η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα και για τα άτομα με αναπηρία, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, αντίστοιχα. (άρθρο 18)

5.    α. Ορίζεται, από 1-6-2019 και μέχρι 31-5-2022 σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Το ποσοστό αυτό, από 1-6-2022, ορίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και σε 3% για τον εργοδότη. (Σήμερα το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 3,5% για κάθε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων).

β. Ορίζεται επίσης, ότι η εργοδοτική εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967, θα χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ.    (άρθρο 19)

6.    Προβλέπεται ότι, το ποσό της επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1-7-2018 και εφεξής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
Το ως άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 30-6-2018 ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης αφορά το χρόνο ασφάλισης από 1-7- 2018 και εφεξής.    (άρθρο 20)
 
7. Δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να μεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα.
Με κ.υ.α., καθορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, (άρθρο 21)

8. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 235 του ν.4389/2016 αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), στα εξής κατά βάση σημεία:
Επικαιροποιείται ο ορισμός «Άστεγος» με την υπαγωγή στη συγκεκριμένη έννοια και των αστέγων που έχουν καταγραφεί και από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, οι οποίοι εφεξής δύναται να είναι ωφελούμενη μονάδα του προγράμματος.
Επανακαθορίζονται οι παροχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δηλούμενο εισόδημα για τον υπολογισμό του ΚΕΑ (προστίθεται η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σ’ όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους).
Εξαιρείται το ΚΕΑ, από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.(άρθρο 22)Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα:

Ι.α. Συμπληρώνεται το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας νέου πλειστηριασμού, σε περίπτωση έλλειψης πλειοδοτών και ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία (καθορισμός κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της δικασίμου, χρόνος έκδοσης της απόφασης, προσκόμιση από τον αιτούντα σχετικής έκθεσης εκτίμησης της αξίας του πράγματος που εκπλειστηριάζεται κ.λπ.).
β. Συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) σχετικά με την κήρυξη του οφειλέτη ως συγγνωστού και την αίτηση περί απαλλαγής αυτού, εφαρμοζομένων των προτεινομένων διατάξεων και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1-10-2016, καθώς και στις εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης.
Συγκεκριμένα, εξειδικεύεται η διαδικασία, κατά την οποία το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται εάν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός και αποσαφηνίζεται η διαδικασία απαλλαγής του [υποβολή αίτησης εντός της μνημονευόμενης προθεσμίας από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα Μητρώα Πτωχεύσεων].
(άρθρα 23, 24)
 

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας:

1.    Επεκτείνεται και στα έτη 2019 - 2022, η εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών που δύναται να αναληφθούν, ετησίως, για φαρμακευτική δαπάνη και για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Τα ανωτέρω επιτρεπόμενα όρια αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019- 2022 αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους.    (άρθρο 25)

2.    α. Ορίζεται σε ποσοστό μηδέν τοις εκατό (0%) το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης, που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, καθώς και για τους κάθε φορά δικαιούχους Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον επιλέξουν να προμηθευτούν γενόσημα φάρμακα. (Σήμερα το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 10%).
β. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το έτος 2018.
Με υπουργική απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται, για τα επόμενα έτη, το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα, με υπουργική απόφαση, να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων, ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.    (άρθρο 26)

3.    α. Παρέχονται, κατόπιν προηγούμενης γνωμάτευσης πιστοποιημένου ιατρού - οφθαλμιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οπτικά - γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά.
Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό.
Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγούμενων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιούμενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής.
β. Το εξαμηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές αυτές υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 100 του ν.4172/2013.
 
γ. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής.
(άρθρο 27)

4.    Θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, δήλωση αρνήσεως ιδιωτών
παροχών υπηρεσιών υγείας περί εξόφλησης, κατόπιν συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, με οφειλές claw back και rebate των ιδίων προς τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον η δήλωση αυτή ανακληθεί εγγράφως από τον πάροχο μέχρι την 15-6-2018.    (άρθρο 28)

5.    Προβλέπεται εφεξής, αυτοδίκαιος συμψηφισμός εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ
του υπερβάλλοντος ποσού της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων με οφειλές του ιδίου προς τους ΚΑΚ από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. (Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του προς τους ΚΑΚ με τον συγκεκριμένο τρόπο).    (άρθρο 29)

6.    Ορίζεται, ως αρμόδιο, το Α’ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Διοικήσεων (ΕΣΕΠ), για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν το ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).    (άρθρο 30)

7.    Αίρεται ο περιορισμός της ανάπτυξης μιας (1) μόνο ιατρικής ειδικότητας στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), που ισχύει σήμερα.
(άρθρο 31)

8.    Δημιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος
δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Στον φάκελο αυτό ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δαπάνες που τον αφορούν, με δυνατότητα αμφισβήτησής τους σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους.    (άρθρο 32)

9.    α. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμακο. Ομοίως, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα (ΧΕ), για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των ΧΕ αντίστοιχα.
β. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται σε μηνιαία βάση από δείγμα παροχών σε ποσοστό, όχι κατώτερο
 

Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1.    Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριμένα:

α. Η χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου για το σύνολο της απορροφώμενης ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνεται περαιτέρω και για τα έτη 2019 και 2020, οπότε και καταργείται, σε ποσοστό 50% και 30% αντίστοιχα, της χρέωσης που προκύπτει από την εφαρμογή της προβλεπόμενης μεθοδολογίας (κατά τα ισχύοντα, το ποσοστό της ανωτέρω χρέωσης από 1-4-2018 και μετά ανέρχεται στο 65% αυτής).
Ειδικότερα, για τα έτη 2019 και 2020 (πέραν του 2018 που ήδη προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία), στην περίπτωση που προκόψει ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα στον ΕΛΑΠΕ, αυτό αποδίδεται κατά το επόμενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς, ως εκροή του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, κατά τα οριζόμενα και αφού ληφθεί υπόψη το ειδικό αποθεματικό ασφαλείας έκτακτων δαπανών ύψους 70.000.000 ευρώ. Η διαδικασία απόδοσης του τυχόν προκύπτοντος πλεονάσματος και λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού πλεονάσματος του προαναφερόμενου Ειδικού Λογαριασμού για τα έτη 2018, 2019 και 2020, λαμβάνεται υπόψη και στην αναθεώρηση των μοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιβάλλονται στους πελάτες - καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Το ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που αποτελεί πόρο του ΕΛΑΠΕ, για τα έτη 2019 και 2020, αυξάνεται σε 65% (αντί 60% κατ’ ελάχιστο όριο που προβλέπεται).    (άρθρο 40)

2.    Τίθεται, ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, ανώτατο όριο, 59.000.000
ευρώ και 68.000.000 ευρώ αντίστοιχα, στην χορηγούμενη, με υπουργική απόφαση, πίστωση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), προς κάλυψη του κόστους παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (αρ.36 παρ.2 του ν.4067/2012).    (άρθρο 41)

3.    Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Με απόφαση της ΡΑΕ, μειώνονται κατά 50% οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που τυχόν ορίζονται προς δημοπράτηση, με την πλήρωση των οριζόμενων προϋποθέσεων. Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων καταργείται.
β. Μειώνεται, επίσης, κατά 9%, για το έτος 2019, το ποσοστό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους, με την προϋπόθεση υλοποίησης των αναγκαίων προαπαιτούμενων πράξεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών.
γ. Καθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου ο σχετικός μηχανισμός πώλησης των ανωτέρω προϊόντων με φυσική παράδοση να είναι συμβατός με τις ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ν.4425/2016).    (άρθρο 42)Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα:

Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4256/2014 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και προβλέπεται η κατάργηση, από 1-11-2018, του ελάχιστου ορίου διάρκειας των δώδεκα (12) ωρών της σύμβασης ναύλωσης καθώς και της εκτέλεσης μέχρι και δύο (2) μόνο συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.    (άρθρο 43)
 Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:

1.    Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4469/2017 περί του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

α. Επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών του ν. 4469/2017, και στις οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (σήμερα υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016).
Ως προς τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προβλέπεται πως αντί να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 (που ισχύει σήμερα), μπορούν να υπαχθούν στην ως άνω διαδικασία οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται ότι εάν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017.

γ. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κ.λπ.

δ. Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή της διαδικασίας υπαγωγής οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό (η οποία σήμερα ορίζεται στο ποσό των 200 και των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στις κατηγορίες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων αντίστοιχα) θα καθορίζεται εφεξής με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα μπορεί να κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως μικρής ή μεγάλης επιχείρησης κ.λπ.

ε. Επιμηκύνεται από 70 σε 90 ημέρες το χρονικό διάστημα αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα αναστέλλεται και κάθε διοικητικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται, αυτοδικαίως ή με πράξη της Διοίκησης, ως συνέπεια της μη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

στ. Επανακαθορίζεται η ρύθμιση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου και των Φ.Κ.Α. στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρηματικών οφειλών. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές, και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον 75% του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.    (άρθρα 45-55)

2.    Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, καθώς και του ν. 4354/2015 σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικότερα:

α. Η αίτηση του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του κατά το ν. 3869/2010 συνοδεύεται και από δήλωση του για άρση τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, ανατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου η δυνατότητα ελέγχου εάν από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα προκύπτει εισόδημα για τον οφειλέτη από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και εάν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη.

β. Επανακαθορίζεται η προδικασία του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 και ορίζεται ότι η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας απαιτήσεων θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθε αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί τελεσίδικα.

γ. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας-προστασία κύριας κατοικίας του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα:
- Παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πιστωτή να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του οφειλέτη του στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών (σήμερα η αίτηση αυτή μπορούσε να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο από τον οφειλέτη).
-    Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εγκαίρως της συνεισφορά του, ο θίγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα της Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν ο πιστωτής παραλείψει το ανωτέρω και ο οφειλέτης εκπέσει, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο με το νόμιμο τόκο τα ποσά που αυτό κατέβαλε μετά την ασυνέπεια του οφειλέτη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου ως προς την καταβολή της συνεισφοράς τους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε έκπτωση του οφειλέτη.
-    Παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε διάδικο να ζητήσει η απόφαση του δικαστηρίου για την εξαίρεση ή μη της κύριας κατοικίας από την εκποίηση να βασιστεί στην εμπορική και όχι στην αντικειμενική αξία αυτής (με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προϋπόθεση εξαίρεσης κύριας κατοικίας οφειλέτη από την εκποίηση είναι η αντικειμενική αξία αυτής να μην υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη κ.λπ.)
-    Για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη το δικαστήριο διορίζει ως πραγματογνώμονα πιστοποιημένο εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν τον διάδικο που τη ζητεί.
-    Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία έτη από τη δημοσίευση της απόφασης η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας. Αν σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασμούς, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το όριο αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει μεταρρύθμιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στη δίκη της αίτησης μεταρρύθμισης τεκμαίρεται αμάχητα ότι η εμπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας.
-    Το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
-    Αν οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της πρωτοβάθμιας απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την δευτεροβάθμια, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει άτοκα το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται (σήμερα το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως) κ.λπ.

δ. Προβλέπεται ότι αν ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τμήμα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα όσο και μέρος της οφειλής που περιλαμβάνεται στην απόφαση ρύθμισης του ή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο μέτρο και με τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί δυνάμει της ρύθμισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση.
(άρθρα 56-69)

3.    Ρυθμίζεται το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία νομίμων και λειτουργουσών ως σήμερα δραστηριοτήτων, είτε αυτές είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων είτε σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσης γης, στις οποίες ο καθορισμός ή η μεταβολή χρήσης γης τις καθιστά μη συμβατές με αυτήν.    (άρθρο 70)

4.    Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο για την απλούστευση της λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:
(ΐ) Προστίθεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί απλούστευσης της λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, και νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
(Η) Καθιερώνεται διαδικασία για τις δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης.
(iii) Επικαιροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων.
(ΐν) Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς και ορίζεται ο φορέας και ο τρόπος ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού.
(ν) Εξαιρούνται της έγκρισης εγκατάστασης, οι δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ωστόσο υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης της δραστηριότητας καταβάλλοντας το προβλεπόμενο παράβολο.
(νί) Προβλέπεται η αναθεώρηση με ΚΥΑ, η οποία θα εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, των κατηγοριών όχλησης, στις οποίες κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες.

Καθορίζεται το πλαίσιο για την απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:
(i)    Προσδιορίζονται τα έργα και οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο προαναφερόμενο πλαίσιο, τα οποία δεν κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011.
(ii)    Ορίζεται το είδος της απαιτούμενης έγκρισης λειτουργίας ανάλογα της φύσης της λειτουργίας των εν λόγω έργων και δραστηριοτήτων.
(iii)    Προβλέπεται η καταβολή παράβολου του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 καθώς και η επιβολή σχετικώς κυρώσεων του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων λειτουργίας τους.
(ίν) Προβλέπεται, με την έκδοση κ.υ.α., η εξειδίκευση των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διαδικασία της έγκρισης λειτουργίας και για τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας των έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», καθώς επίσης και των επιβαλλόμενων κυρώσεις επί παραβάσεων που αφορούν στις ως άνω διαδικασίες.
(ν) Ρυθμίζεται με διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα το πλαίσιο που διέπει δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν η έχουν αδειοδοτηθεί με βάση προϊσχύουσες διατάξεις νόμων.    (άρθρα 71 -79)Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

1.    Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
Επεκτείνεται η υποχρέωση μεταφοράς του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό.
Ορίζεται ότι, το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.), περιλαμβάνει πέραν του Ενιαίου Λογαριασμού το Κοινό Κεφάλαιο και την Ταμειακή Διαχείριση που τηρούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Σ.Λ.Θ., παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές προς και από αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διενέργεια των πληρωμών των συμμετεχόντων φορέων.
Θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης της ταμειακής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την οριζόμενη εξαίρεση).
Υποχρεούται το Ελληνικό Δημόσιο σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας που δύναται να προκόψει σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της ανωτέρω ζημίας από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ορίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ως αρμόδιος φορέας της τακτικής παρακολούθησης των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και της εισήγησης επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (μεταξύ άλλων, δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσια επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό).
Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνάπτει ειδικές συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των οποίων θα είναι δυνατή, η αυτόματη μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ.    (άρθρα 80-81)

2.    Διευρύνεται το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από:
Το Γ.Λ.Κ, με τον συντονισμό των χρηματικών εκροών και από το Σ.Λ.Θ, τον προγραμματισμό της τήρηση των απαιτούμενων χρηματικών αποθεμάτων και για απολήψεις φορέων από το Σ.Λ.Θ., την εποπτεία και ανάπτυξη του πλέγματος τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και με το Σ.Λ.Θ., την παρακολούθηση του συνόλου των λογαριασμών που τηρούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ.
Τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού του Υπουργείου / Φορέα και την υποβολή του έγκαιρα στις υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.
Τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τη διαχείριση και των ταμειακών διαθεσίμων του Σ.Λ.Θ., τον ορισμό του ελάχιστου ύψους ρευστών διαθεσίμων, κ.λπ.    (άρθρα 82-85)

3.    Τροποποιείται συμπληρώνεται ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 142/2017), στα εξής κατά βάση σημεία:
Καταργούνται αρμοδιότητες του Τμήματος Στοιχείων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, σε σχέση με τον καθορισμό ορίου πληρωμών των δαπανών του Δημοσίου, την κατάρτιση και επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος, κ.λπ.
Διευρύνονται οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων με την υλοποίηση του ταμειακού προγραμματισμού για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και για το Σ.Λ.Θ.
Συνιστάται Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τμήματα, δυο (2) εκ των οποίων (το τμήμα Λογαριασμών και το τμήμα Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε) μεταφέρονται σε αυτή από τη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
Συνιστώνται, για την κάλυψη των αναγκών της νέας Διεύθυνσης, δέκα οκτώ (18) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, ήτοι: 12 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, όλες του κλάδου Δημοσιονομικών.

Τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν την υπηρεσία άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών κατά το μεταβατικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας Διεύθυνσης. (άρθρα 86-90)

4.    Αναμορφώνεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (ν.2322/1995, όπως ισχύει), στα εξής κατά βάση σημεία:
Επανακαθορίζονται οι φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προερχόμενα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στα οποία δύναται να παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προβλέπονται ανά κατηγορία δικαιούχων οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την παροχή της.

Παρατίθενται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, όπως επιχειρήσεις σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, κ.λπ.

Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιβαλλόμενης, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προμήθειας ασφαλείας, με διάκριση αναλόγως αν πρόκειται για Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις. (Σήμερα ορίζεται μέχρι 2% επί του εκάστοτε εγγυημένου ποσού κατά κεφάλαιο και τόκους).

Απαλλάσσεται από την κάλυψη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου η επιβαλλόμενη σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975.

Εξετάζεται εφεξής, η συμβατότητα του αιτήματος παροχής εγγύησης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου πριν την παροχή της εγγύησης.

Επεκτείνεται ο θεσμός των επαρκών ασφαλειών, όπως εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων, που δύναται να ζητηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, προς αντιστάθμιση του κινδύνου που αναλαμβάνει με την παροχή της εγγύησης.

Καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ανά κατηγορία δικαιούχων.

Απαριθμούνται οι περιπτώσεις απαλλαγής του Ελληνικού Δημοσίου από την εγγυητική του ευθύνη και οι οποίες αφορούν πρωτίστως στη μη συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων παροχής, στη μεταβολή τους κατά τρόπου που να αναιρείται ο σκοπός της χορήγησης της εγγύησης, κ.λπ.

Ορίζεται το ανώτατο όριο των νέων εγγυήσεων που δύναται να παρασχεθούν μέσα σε ένα έτος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους. (Σήμερα δεν μπορεί να υπερβεί το 3% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού).

Αναφέρονται οι εγγυήσεις που εξαιρούνται από το προαναφερόμενο όριο.    (άρθρα 91 - 106)

5.    Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύμβασης για αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει μεν στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορήγησε το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό, που καλύπτεται από την παρασχεθείσα εγγύησή του, βεβαιώνει δε το ποσό αυτό ως έσοδό του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κ.λπ.    (άρθρα 107 και 108)

6.    Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στα αρμόδια όργανα, να υπογράψουν τη Σύμβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015 με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ), η οποία κυρώνεται με το υπό ψήφιση άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τη σύμβαση αυτή. Ειδικότερα με την τροποποιούμενη σύμβαση :
•    Προστίθεται, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.).
•    Καθορίζεται το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχει η
Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. προς τον ΕΜΣ, κ.λπ.    (άρθρο 109)

7.    Προστίθεται στον Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) νέο άρθρο 119Β με τίτλο «Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών». Με το νέο άρθρο προβλέπονται κυρίως τα εξής:

α. Οι αναφερόμενες επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων κοινοποιούν κατάλογο των εμπορικών τους σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου επιβάλλεται πρόστιμο (από 100 έως 5.000 ευρώ). Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά υποβάλλεται επικαιροποιημένος εντός μηνός από την προσθήκη ή διαγραφή εμπορικού σήματος.

β. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεμαχίων βιομηχανοποιημένων καπνών, που φέρουν τα εμπορικά σήματα οποιοσδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων, η Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση.

γ. Εάν τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά είναι λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης (κατόπιν εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων από μικτά κλιμάκια), αυτή υποχρεούται σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των πληρωμών.

δ. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αμελλητί, με καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου, η υποχρεωτική πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού ίσου με το 100% των φόρων και δασμών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόμιμα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Εάν τα γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός ημερολογιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια, ανέρχονται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) τεμάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 200% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή ποσού ίσου με το 400% των φόρων και δασμών, εφόσον η ποσότητα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) τεμάχια. Το ποσό αυτό διατίθεται για την χρηματοδότηση των προσπαθειών καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.

ε. Οι προϋποθέσεις του καταλογισμού δεν συντρέχουν, αν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στ. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίμου ή της ποινικής κύρωσης, αλλά επιβάλλονται ως αποζημίωση οφειλόμενη στο πλαίσιο αντικειμενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το γεγονός της εκτροπής των βιομηχανοποιημένων καπνών της επιχείρησης στο παράνομο εμπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα της επιχείρησης, ακόμη και εάν η επιχείρηση είχε συμμορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακός διατάξεις.    (άρθρο 110)

8.    α. Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με την φορολογητέα αξία σε ειδικές περιπτώσεις και ορίζεται ότι ως τέτοια λαμβάνεται: ΐ) για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων (κατά τον Κ.Φ.Ε.), η κανονική αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης και ϋ) για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού το εκπλειστηρίασμα.

β. Τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, σχετικά με το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Στο καθεστώς αυτό (απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) επιτρέπεται πλέον να υπάγονται και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμονή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμενοι μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόμενο έτος. Επίσης, ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς οι μεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2019.    (άρθρο 111)

9.    Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την παροχή εγγύησης για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου. Οι σχετικές διατάξεις αφενός επεκτείνονται και στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και αφετέρου τροποποιούνται ως προς το ύψος, το είδος των οφειλών και τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εγγύηση.    (άρθρο 112)

10.    Προστίθεται (από 1.7.2018) η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» στις εταιρείες που μεταβιβάζονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.).    (άρθρο 113)

11 .α. Ορίζεται ότι, εάν το δικαίωμα μετατροπής των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων (που εκδίδουν τα νομικά πρόσωπα για την μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του Δημοσίου) σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων ασκείται από το Ελληνικό Δημόσιο, η κυριότητα των εν λόγω κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).
Για τις ανωτέρω κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες το Ταμείο σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, ισόποσο με την αξία αποτίμησής τους κατά την μεταβίβασή τους σε αυτό.
Κάθε είδους έσοδα που λαμβάνει το Ταμείο και συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μεταφέρονται στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων, στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομικών.

β. Παρατείνεται η διάρκεια του Τ.Χ.Σ. μέχρι και την 31.12.2022 (από 30.6.2020).    (άρθρο 114)

12.    Συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) ως προς τα εξής:

α. Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάμενη έως και το φορολογικό έτος 2017 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, β. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

γ. Επέρχονταν τροποποιήσεις στο άρθρο 24 για τις φορολογικές αποσβέσεις και η έννοια της χρηματοοικονομικής μίσθωσης αντικαθίσταται με αυτήν της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ορίζεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).

δ. Τροποποιείται, από 1.1.2014, η παρ. 5 του άρθρου 27 που προβλέπει τη μη εφαρμογή της διάταξης για μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση μεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων ψήφου. Αφενός τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται (προστίθεται και η αλλαγή δραστηριότητας, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από την μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου) και αφετέρου επεκτείνεται η διάταξη σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

ε. Προστίθενται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.
στ. Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ..

ζ. Ως τιμή κτήσης (για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων) για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.

η. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν ΐ) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και ii) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νπ.δ.δ..

θ. Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα.

ι. Προβλέπεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.

ία. Ρυθμίζεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου (15%) και απόδοσης του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, ή όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.(άρθρο 115)

13.    Συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) αναφορικά με την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

α. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

Το κίνητρο αυτό εφαρμόζεται για νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγικών μονάδων που προβαίνουν σε μετατροπή υφιστάμενων συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η εν λόγω προσαύξηση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

β. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα.

Το ποσοστό αφαίρεσης των δαπανών από το προαναφερόμενο φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων.

γ. Τα κίνητρα αυτά αντικαθιστούν υφιστάμενα (άρθρο 73 ν.3842/2010) αναφορικά με (ί) τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών νομικών προσώπων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας υπαλλήλων, (ii) την απαλλαγή μέρους του φόρου που αναλογεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επενδύουν στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου κ.λπ.    (άρθρο 116)

14.    α. Αποσβένυται με τους προβλεπόμενους συντελεστές της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων.

β. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 73 του ν.3842/2010 βάσει της οποία αφαιρείται, από το φορολογητέο εισόδημα μεταποιητικής επιχείρησης, ποσό ίσο με το ήμισυ της δαπάνης που καταβλήθηκε μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
κ.λπ.    (άρθρα 117 και 118)

15.    Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2019 - 2022, στο οποίο αναφέρονται μεσοπρόθεσμοι στόχοι και δημοσιονομικές εξελίξεις, καθώς και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο