Ειδήσεις Επισημάνσεις

Η άξια των stands που παραχωρούνται για χρήση σε πελάτες - εμπόρους, καταχωρείται σε λογαριασμό παγίων και εκπίπτει, μέσω των αποσβέσεων, από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και ο αναλογών ΦΠΑ εκπίπτει από το ΦΠΑ εκροών - ΣΟΛ ΑΕ

New Page 1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Η άξια των stands που παραχωρούνται για χρήση σε πελάτες – εμπόρους, καταχωρείται σε λογαριασμό παγίων και εκπίπτει, μέσω των αποσβέσεων, από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και ο αναλογών ΦΠΑ εκπίπτει από το ΦΠΑ εκροών

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία αγοράζει stands (που φέρουν το λογότυ­πο της εταιρείας) αξίας περίπου 3 χιλ. ευρώ το κα­θένα,, τα οποία στη συνέχεια παραχωρεί σε πελάτες της (εμπό­ρους) για να τοποθετήσουν τα προϊόντα της στα κατα­στήματά τους.

Ερώτημα 1ο: Η δαπάνη αυτή για τη κατασκευή των stands αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθά­ρι­στα έσοδα;

Ερώτημα 2ο: Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των stands εκπίπτει από το ΦΠΑ των εκροών;


ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματά σας είναι η εξής:

Ερώτημα 1.

Τα stands (ράφια) που αγόρασε η εταιρεία με σκοπό να τα παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα σε πελάτες της, προκειμένου να τοποθετήσουν αποκλειστικά τα προϊό­ντα της στα καταστήματά τους και φέρουν το λογότυπο της εταιρείας, αποτελούν πάγια στοιχεία της, το κόστος των οποίων μέσω των αποσβέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσο­δά της.

Ερώτημα 2.

Στο άρθρο 30 του Ν. 2859/2000 «Δικαίωμα έκπτω­σης του φόρου» ορίζονται τα εξής:

«1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοι­νοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγα­θών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδο­κοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματο­ποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγα­θά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγμα­τοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φό­ρο.

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτω­σης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμο­ποίησης των αγαθών αυτών.  (…)».

Στην 269/1995 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ
(ΠΟΛ.1184/6.7.1995),
αναφέρονται τα εξής:

«...Αναγνωρίζεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστρο­φής του Φ.Π.Α. των δαπανών κατασκευής και το­ποθέτησης διαφημιστικών τεντών από εταιρίες παρα­γωγής παγω­τών, γλυκών κλπ., στα σημεία πώλησης των προϊό­ντων τους (περίπτερα, κυλικεία κλπ.), καθώς και της παραχώρησης κατά χρήση επενδυτικών αγαθών επι­χειρήσεων (δεξαμενών, ψυγείων κλπ.) χωρίς αμοιβή προκειμένου να απο­θηκεύονται σε αυτό προϊόντα πα­ραγωγής τους, τα οποία πωλούν στους πελάτες τους, δεδομένου ότι εμπίπτουν στην έν­νοια των αγαθών επένδυσης του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Η παρούσα έχει εφαρμογή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραχώρησης, κατά χρήση, επενδυ­τικών αγαθών επιχείρησης, εφόσον εμπί­πτουν στην έννοια των προαναφερομένων δια­τάξεων του ίδιου ως άνω νόμου, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της κοινοποι­ούμενης γνωμοδότησης».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρεία έχει δικαίωμα έκ­πτωσης του ΦΠΑ του συνόλου της δαπάνης για την κατασκευή ραφιών (stands) από το ΦΠΑ των εκροών της.

Νομοθεσία - Νομολογία

Άρθρο 24 Κ.Φ.Ε

Άρθρο 30 του Ν. 2859/2000

ΠΟΛ.1184/1995


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΠΑ stands


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο