Ειδήσεις Επισημάνσεις

Η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτιμάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

New Page 1


ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π

ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπάρχει η Δυνατότητα σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, που εφαρμόζει Ε.Λ.Π., να αποτιμήσει τους ποδοσφαιριστές της  στην εύλογη αξία;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγ­γελματιών αθλητών αναφέρεται ως χαρακτηρι­στικό παράδειγμα του κονδυλίου του ισολογισμού «Λοιπά Άυλα» στην παράγραφο 18.1.11 της Λογι­στικής Οδη­γίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014.

18.1.11 Χαρακτηριστικά παραδείγματα του κονδυ­λίου του ισολογισμού λοιπά άυλα είναι το λογισμικό, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέ­ντες), τα δικαιώματα χρήσης, οι άδειες λειτουρ­γίας, και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγ­γελματιών αθλητών.

Σύμφωνα με την παρά 18.1.12 της παραπάνω οδη­γί­ας:

18.1.12 Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώ­ρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα — ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), δηλαδή σε κάθε ημερομη­νία που συντάσσο­νται χρηματοοικονομικές καταστά­σεις, επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επι­σκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχεί­ου), και αφαιρου­μένων των προσαρμογών αξίας (απο­σβέσεις και απομειώσεις).

Επίσης στις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4308/2014 «Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ­σεων στην εύλογη αξία», τα άυλα περιουσιακά στοι­χεία, στην κατηγορία των οποίων εντάσσεται και το κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών, δεν περιλαμ­βά­νονται στα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία παρέ­χε­ται η  δυνατότητα να αποτιμούνται μεταγενέ­στερα της αρχικής τους καταχώρησης στην εύλογη αξία τους.

Κατά συνέπεια η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτι­μάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο