Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ - Πότε η άρνηση για έλεγχο φορτίου κρίνεται αιτιολογημένη


Με μια πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. δικαίωσε φορολογούμενο ο οποίος αρνήθηκε την ποσοτική καταμέτρηση φορτίου από το συνεργείο των ελεγκτών.

Η υπόθεση έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο ελέγχου, συνεργείο ελεγκτών ακινητοποίησε το ΙΧ φορτηγό ψυγείο του ................... το οποίο εκτελούσε παράδοση παραγγελίας σε καφέ ζαχαροπλαστείο και αφού το συνεργείο ενημέρωσε για την υπηρεσιακή του ιδιότητα και ζήτησε τα συνοδευτικά παραστατικά, αυτά επεδείχθησαν όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση ελέγχου (σελ.20).

Εν συνεχεία, όμως, το συνεργείο παράνομα στους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες αιτήθηκε να απομακρυνθεί ο μεταφερόμενος πάγος από το ψυγείο, να τοποθετηθεί στη μέση του δρόμου και να προβεί στο σημείο αυτό σε ποσοτική καταμέτρηση του φορτίου.
Ο φορολογούμενος στο εν λόγω αίτημα αποκρίθηκε ότι ήταν απαγορευμένη υγειονομικά η απομάκρυνση του φορτίου και τοποθέτησή του στο δρόμο καθώς αυτό θα προκαλούσε άμεση αλλοίωση του φορτίου και θα το καθιστούσε ακατάλληλο προς κατανάλωση ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης αυτής της ενέργειας από υγειονομική αρχή θα συνεπαγόταν την άμεση αφαίρεση της άδειας του φορτηγού ψυγείου του.
Αντιθέτως πρότεινε να μεταβεί το συνεργείο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του όπου εκεί σε κατάλληλο υγειονομικά χώρο και θερμοκρασία, θα μπορούσε να αφαιρεθεί το μεταφερόμενο φορτίο πάγου και να γίνει καταμέτρηση αυτού και επαλήθευση όσων αναγράφονταν στα συνοδευτικά φορολογικά παραστατικά διακίνησης.
Ο έλεγχος όμως, επέμεινε στην απαίτησή του να βγει η ποσότητα πάγου στη μέση του δρόμου και να καταμετρηθεί εκεί επιτόπια, απαίτηση την οποία αρνήθηκε για τους προαναφερόμενους λόγους.

Η ΔΕΔ φυσικά δικαίωσε το φορολογούμενο και διέγραφε το πρόστιμο αφού μεταξύ άλλων σημείωσε στην απόφασή της:

Επειδή, με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, άρθρα 53-62)» διευκρινίζονται τα εξής:

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62 [...] 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54) [...] δ) Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε')
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος αρνείται να
συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε'). Επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας η μη ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, διότι τα περιστατικά αυτά εμπίπτουν στην ειδικότερη ρύθμιση της περίπτωσης δ'.».
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».
Επειδή, η παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες αφορά τις περιπτώσεις που από τα πραγματικά γεγονότα, προκύπτει ότι από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχόμενου, που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών, κ.λπ.), ο υποκείμενος σε προληπτικό έλεγχο αποσκοπούσε να δυσχεράνει ή να ματαιώσει το φορολογικό έλεγχο.


Επειδή,
σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου εφαρμογής διατάξεων Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ /10.05.2017 (εισερχ /15.05.2017) έγγραφο στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκύπτουν τα εξής:

«Την 05.09.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:25 το συνεργείο ελέγχου κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. μετέβη στο νομό Μεσσηνίας, στην περιοχή Αλμυρού, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Επί της επαρχιακής οδού Καλαμάτας - Αρεόπολης στο ύψος του Αλμυρού με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, ο έλεγχος εντόπισε το σταθμευμένο ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας .............το οποίο ανήκει στην οντότητα με διακριτικό τίτλο ..............Ο οδηγός του ΙΧ,......... εκτελούσε παράδοση παραγγελίας στο καφέ ζαχαροπλαστείο με την επωνυμία............... Το συνεργείο ελέγχου επέδειξε την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές ταυτότητες και ενημέρωσε τον οδηγό για τη σκοπούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Ο οδηγός του ΙΧ αρνήθηκε τη διεξαγωγή ελέγχου για την εξακρίβωση των δηλωθέντων αγαθών βάσει του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής που επέδειξε στον έλεγχο, επικαλούμενος ευπάθεια φορτίου. Κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου θεωρήθηκε το υπ' αριθμ Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο και το υπ' αριθμ Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής της ελεγχόμενης οντότητας. Εκτός των ως άνω δεν επεδείχθη κανένα άλλο στοιχείο της οντότητας. Ο οδηγός του ΙΧ ενημέρωσε το συνεργείο ελέγχου σχετικά με τη λειτουργία της οντότητας, τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και ενημερώθηκε ότι η άρνηση του ελέγχου αποτελεί παράβαση του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 και του επιδόθηκε: [...]»

Επειδή, ο προσφεύγων, όπως αναφέρεται στην ως άνω έκθεση ελέγχου, αλλά και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, επικαλείται ότι κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο επέδειξε τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, ήτοι το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο και το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, αλλά αρνήθηκε όταν του ζητήθηκε από τους ελεγκτές να τοποθετήσει το φορτίο πάγου στο δρόμο για να προβεί σε ποσοτική καταμέτρηση, γεγονός που δεν αμφισβητείται από τη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην Έκθεση Απόψεών της προς την Υπηρεσία μας, αλλά ούτε στην οικεία έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ γίνεται αναλυτική περιγραφή στο τι ακριβώς ζητήθηκε από τον προσφεύγοντα να πράξει ώστε να εξακριβωθεί το μεταφερόμενο φορτίο παρά μόνο η εν λόγω άρνησή του.

Επειδή, ο προσφεύγων προσκομίζει την υπ' αριθμ /07.09.2016 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο από 06.09.2016 ερώτημά του, όπου αναφέρονται τα εξής: «[...] Τα οχήματα μεταφοράς του πάγου προκειμένου να τους εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση καταλληλότητας μεταφοράς πάγου από την υπηρεσία μας, την οποία ήδη διαθέτετε. Ο πάγος πρέπει να μεταφέρεται κατά τρόπο ώστε να μη επιμολύνεται ή υποβαθμίζεται από εξωγενείς παράγοντες, διατηρώντας τους οργανοληπτικούς του χαρακτήρες και την αλυσίδα ψύξης».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, η υπό κρίση άρνηση του προσφεύγοντα κρίνεται αιτιολογημένη,
καθώς αφορά μόνο στην ευπάθεια του φορτίου πάγου, η μεταφορά του οποίου διέπεται από ειδικές συνθήκες όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο.

Αποφασίζουμε
την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 23.10.2017 και με αριθμ. πρωτ .......ενδικοφανούς προσφυγής του (ΑΦΜ ) και την ακύρωση της υπ' αριθμ................/2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο