Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από 18 Ιουνίου η συγχώνευση για τις δύο ΔΟΥ της ΛάρισαςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την συγχώνευση της της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας.

Συγκεκριμένα από 18 Ιουνίου 2018 η απόφαση προβλέπει:

α) Συγχωνεύουμε την υφιστάμενη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας, Α’-Β’ τάξεως, με την υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, Α’ τάξεως, την οποία μετονομάζουμε σε «Δ.Ο.Υ. Λάρισας» και στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Φαρσάλων (Φάρσαλα), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής.

β) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β’ της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης μετονομαζόμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’) για τον ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-35 (στοιχείο 34 του Πίνακα) ισχύουν για τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) (ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-35), όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας.

γ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α’ της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), για τις Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 9035, ισχύουν για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’), για την ίδια τη Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 90-35, όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας.

δ) Στη στήλη 4 του «Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’) (στοιχείο 34) αντικαθίσταται από τη Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’).

ε) Αρχίζει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) και παύει να λειτουργεί η συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας [Α’], ο Προϊστάμενος της οποίας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

στ) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

ζ) Οι εκκρεμείς ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη που έχουν μεταβιβασθεί, με τις περιπτώσεις α’ και β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’), καθώς και οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της ίδιας απόφασης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται και διεκπεραιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) ή του Τμήματος Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτής, αντίστοιχα, για τους οποίους ισχύουν οι ως άνω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρούσας υποπαραγράφου.

η) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας.

θ) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας θα:

αα) Εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας και τους φακέλους αλληλογραφίας αυτών μέχρι της εξαντλήσεώς τους.

ββ) Χρησιμοποιεί στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, με τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’/108) και με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/8.12.2016 εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, οι λοιπές υπηρεσιακές σφραγίδες της Δ.Ο.Υ. θα φέρουν τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ».

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., με προσωπική του ευθύνη, οφείλει, αμέσως, μετά από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης να φροντίσει για την καταστροφή όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας, κατά τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν έγγραφο.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο